အမည်ပေါက် ကွယ်လွန်ပြီးသည့် ဂရန်မြေအား ဝယ်ယူပြီး မိမိအမည်ပေါက် ဆောင်ရွက်ရန် နည်းလမ်း

အမည်ပေါက် ကွယ်လွန်ပြီးသည့် ဂရန်မြေအား ဝယ်ယူပြီး မိမိအမည်ပေါက် ဆောင်ရွက်ရန် နည်းလမ်း

         အိမ် ခြံ မြေ ( ဂရန် အမည်ပေါက် ) ကို အရပ်စာချုပ်ဖြင့်

         ဝယ်ယူပြီးနောက် ၊  ဂရန်အမည်ပေါက် 

        ကွယ်လွန်သွားသောအခါတွင်   ဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်များ

                        ( သို့မဟုတ် ) 

        အမည်ပေါက် ကွယ်လွန်ပြီးသည့် ဂရန်မြေအား

        ဝယ်ယူပြီး မိမိအမည်ပေါက် ဆောင်ရွက်ရန် နည်းလမ်း

 

        အိမ် မြေ ၊ အဆောက်အအုံကို  အရပ်စာချုပ်ဖြင့်

        ဝယ်ထားပါက  မှတ်ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ရန်

        အတွက် အိမ် ခြံ မြေ တည်ရှိရာ မြို့နယ်အခွန်

        ဦးစီးဌာနမှူး ရုံးသို့ ပထမဆုံး သွားရောက်၍

        ကာလတန်ဖိုး စိစစ်သတ်မှတ်မှု ခံယူရန် 

        ဆောင်ရွက်ရပါမည် ။

  

       ထိုအခါ တင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်းများမှာ -

 

- ( ၁ )  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊  မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး နှင့်

          နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စု နယ်မြေအတွင်း 

          နေထိုင်သူများ ဖြစ်ပါက  မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး

          ကော်မတီ ၊ မြို့ပြစီမံကိန်း နှင့် မြေစီမံခန်ခွဲမှုဌာန မှ  

          တစ်နှစ်အတွင်း ထုတ်ယူထားသော  မြေစာရင်း

          ပုံစံ - ၁၀၅ ၊ ပုံစံ - ၁၀၆ မူရင်း / မိတ္တူ ။

 

- ( ၂ ) အခြားတိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ်များ ဖြစ်ပါက  

          သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် 

          စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန က တစ်နှစ်အတွင်း 

          ထုတ်ပေးထားသော မြေစာရင်း ပုံစံ- ၁၀၅ / ၁၀၆ 

          မူရင်း / မိတ္တူကိုလည်းကောင်း ပူးတွဲ တင်ပြရမည် ။

 

- ( ၃ ) အကယ်၍  မိမိဝယ်ယူသည့် မြေဂရန်ပေါက်သူ 

          ကွယ်လွန်သွားပါက  အမွေဆက်ခံထိုက်သူများ၏ 

          စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ရုံးတွင်  မှတ်ပုံတင်စာချုပ်

          ချုပ်ဆိုထားသည့်  အမွေဆက်ခံ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း 

          စာချုပ် မူရင်း / မိတ္တူ တို့ကို တင်ပြရန် 

         ( လိုအပ်ပါက အမွေဆက်ခံခွင့် လက်မှတ် တင်ပြ နိုင်ရပါမည် )

 

- ( ၄ )  မူလအမည်ပေါက် ပိုင်ဆိုင်သူ ကိုယ်စား

          ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ SP / GP မူရင်း / မိတ္တူ 

- ( ၅ ) ဝယ်ယူထားသည့် မြေ ( သို့မဟုတ် )  မြေနှင့် 

         အဆောက်အအုံ အတွက်  ဓာတ်ပုံ 

          ( ရှေ့ ၊ နောက် ၊ ဘေးနှစ်ဖက် ) 

 

- ( ၆ )  မြေငှားစာချုပ် ( ဂရန် )  မူရင်း / မိတ္တူ ၊

           အရောင်းအဝယ် ကတိစာချုပ် မူရင်း / မိတ္တူ 

           (  ဥပဒေနှင့် ညီညွှတ်ရန်မှာ လျှောက်ထားတဲ့ 

           ရက်မတိုင်မီ ရက်ပေါင်း သုံးဆယ်အတွင်း 

           ချုပ်ဆိုထားတဲ့ အိမ် မြေ အရောင်းအဝယ်

           ကတိစာချုပ် ဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည် ။ 

           ပိုင်ရှင်နှင့် အဆင်ပြေပါက စာချုပ်ကို 

           ရက်စွဲ ပြောင်း၍ ပြန်ချုပ်တင်ပြရပါမည်။ )

 

  #    ဂရန်အမည်ပေါက် ကွယ်လွန်သွားသည့်  အတွက်

        အထက် အပိုဒ် ( ၃ )  တွင် ဖော်ပြထားသည့် 

        “ အမွေဆက်ခံ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း စာချုပ် ” ချုပ်ဆိုနိုင်ရန်

         အတွက် သက်ဆိုင်ရာ  မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန 

         ( သို့မဟုတ် )  လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် 

         စာရင်းအင်း ဦးစီးဌာန တို့တွင်   မြေပုံရေးကူးရန် 

         အရင် လျှောက်ထားရပါဦးမည် ။

 

         တင်ပြရန် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများမှာ - 

 

# ( က ) လျှောက်ထားသူ၏  နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား

            သို့မဟုတ် အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်ကတ်ပြား မိတ္တူ ၊

# ( ခ )  မြေငှားစာချုပ် ( ဂရန် ) ၊ စကွာတာမြေ နှင့် 

            သက်ကုန်မြေ ဖြစ်ပါက မြေငှားခ ကြွေးကျန် 

        # ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက် သို့မဟုတ် 

            မြေငှားခ နောက်ဆုံးပေးဆောင်ပြီးကြောင်း ပြေစာ ၊

 

# ( ဂ ) မြေငှားစာချုပ် ( ဂရန် ) မြေ နှင့် ဂရန်သက်ကုန်မြေ 

            ဖြစ်ပါက မြေငှားစာချုပ် ( ဂရန် ) မိတ္တူ ၊

# ( ဃ ) ကွယ်လွန်သူ၏ သေစာရင်း ၊ သချိုင်းလက်မှတ်နှင့် 

            သေစာရင်း တင်ပြနိုင်ခြင်း မရှိပါက

            မြို့နယ်ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာန နှင့် ရပ်ကွက် နှင့် 

            မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန တို့မှ

            သေဆုံးကြောင်း ထောက်ခံချက် မိတ္တူ ၊ 

            အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိသူက တရားရုံးတွင် 

            ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကျမ်းကျိန်လွှာ သို့မဟုတ် 

            ကတိသစ္စာပြုလွှာ မူရင်း ၊

 

 ( င )  အထက် အပိုဒ် ( ဃ ) ပါ အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိသူကို

          သိရှိသူ လူပုဂ္ဂိုလ်( ၂ ) ဦး သိရှိကြောင်းနှင့်

          မှန်ကန် ကြောင်းကို တရားရုံးတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် 

          ထောက်ခံကျမ်းကျိန်လွှာ ( ၂ ) စောင် မူရင်း ၊

 

( စ )   မြေပိုင်မြေ ၊ ဘိုးဘပိုင်မြေ နှင့် ဂရန်ရှိ မြေပိုင်မြေများ

          ဖြစ်ပါက အမည်ပေါက် စာချုပ် သို့မဟုတ် 

          မှတ်ပုံတင်ထားသော စာချုပ်စာတမ်း နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့်

          ပတ်သက်သည့် တရားရုံး မှ ချမှတ်ထားသည့် 

          အမိန့်ဒီကရီ တစ်ရပ်ရပ် မိတ္တူ ၊၊

 

( ဆ )  ၁၉၈၇ ခုနှစ် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော 

          ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းကို ကန့်သတ်သည့် ဥပဒေဆိုင်ရာ

          စိစစ်ရေးအဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်မှု အပေါ်  ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

          အမိန့်မိတ္တူ တို့  ဖြစ်ပါသည် ။ 

         ထို့ကြောင့် ဂရန်အမည်ပေါက် ကွယ်လွန်၍  ၄င်းကိုယ်စား

         လျှောက်ထားခြင်း ဖြစ်၍  အထက်အပိုဒ် ( ဃ )  နှင့်  ( င ) တို့တွင်

         ဖော်ပြထားသော 

 

  -   ကွယ်လွန်သူ၏ သေစာရင်း အစရှိသည်တို့ကို တင်ပြနိုင်ခြင်း

       မရှိပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ထောက်ခံချက်များ ၊

       အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိသူ ဆိုပါက တရားရုံး 

       ကျမ်းကျိန်လွှာ မူရင်း / မိတ္တူ

 

 -     အထက်အပိုဒ် ( ဃ ) ပါ အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိသူကို 

        သိရှိသူ လူပုဂ္ဂိုလ် ( ၂ ) ဦး သိရှိကြောင်းနှင့် မှန်ကန်ကြောင်းကို

        တရားရုံးတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ထောက်ခံကျမ်းကျိန်လွှာ

        ( ၂ ) စောင် မူရင်း ၊ တို့ကို ရှေးဦးစွာ ဆောင်ရွက်ထားရပါမည် ။

 

        ထိုကြောင့်  လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြန်လည် ပြောပြရပါလျှင်  

        ကွယ်လွန်သူ၏ သေစာရင်း အထောက်အထားနှင့် 

        အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိကြောင်း တရားရုံး ကျမ်းကျိန်ဆိုချက် ၊

        အဆိုပါ  အမွေဆက်ခံ ခွင့်ရှိသူ ဦး / ဒေါ် ကို သိရှိသူ 

        လူပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးက သိရှိကြောင်း ၊ မှန်ကန်ပါကြောင်း  

        တရားရုံးတွင် ကျမ်းကျိန်ချက်ကို တစ်ခုစီ ပြုလုပ်ရန် 

        လိုအပ်ပါသည် ။ 

 

         အဆိုပါ အချက်များနှင့် ပြည့်စုံပါက   

         အမွေဆက်ခံ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းစာချုပ် ကို 

         စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် ပြုလုပ်ရပါမည် ။  

         ထိုသို့ဆိုလျှင် ယခုစာစုတွင်  ပထမဆုံး ဖော်ပြထားသည့်

         မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး ရုံးသို့ သွားရောက်၍  

         ကာလတန်ဖိုး စိစစ်သတ် မှတ်ပေးရန် အဆင့်ကို

         ပြန်လည် သွားရောက်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည် ။

 

          ကာလတန်ဖိုး စိစစ်သတ်မှတ်ပြီးပါက နှစ်အလိုက်

          ပြဌာန်းထားသော ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက် 

           ဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားသော အခွန်အခများကို 

           ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသေးသည် ။

 

          ဤမျှဆိုလျှင် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမည့်  

          မှတ်ပုံတင် စာချုပ်စာတမ်းရုံးတွင်  

          အရောင်းအဝယ် စာချုပ်ကို  မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက် ၊

          အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ရန်

          ကျန်ရှိသေးကြောင်း မျှဝေလိုက်ရပါသည် ။

 

          ဥပဒေ စကားဝိုင်း အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက မေးမြန်းသည့် 

          ကိစ္စကို ဤစာစုဖြင့်  အပြည့်အစုံ ဖြေဆိုပေးလိုက်ပါသည် ။

 

         ဆရာကြီးမိုးထက် ( ၆ . ၁၀ . ၂၀၂၁ )  ရက်နေ့  

 

        ကိုးကား -

 

      -  ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ ၊

          မြို့ပြစီမံကိန်း နှင့် မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

      -  အိမ် ခြံ မြေ ဝယ်ယူသူတို့  ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနနှင့် 

          ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ စာစောင်

 

Related Posts

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားနည်း

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားနည်း

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရန် အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိကြပါသည်၊ ၄င်းတို့မှာ- (၁) ဂရန်အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခြင်း၊ (၂) ဂရန်ဦးပိုင်ခွဲ ( ဂရန်မြေတစ်ခုကို အမည်မပြောင်းဘဲ ဂရန်တစ်ခု၊ နှစ်ခု၊ သုံးခု ထပ်မံခွဲစိတ်ရန် လျှောက်ထားခြင်း)(၃) ဂရန်သက်တမ်းတ...

စာချုပ်ရေးပုံရေးနည်း

စာချုပ်စာတမ်း ရေးသားတဲ့နေရာမှာ ရှင်းလင်းပြေပြစ်တဲ့စကားနဲ့ရေးသားဖို့လိုတယ်။ ချုပ်ဆိုသူတွေရဲ့ ကြံရွယ်ချက်သဘောထားကို ထင်ရှားသိသာစေအောင် ရေးသားရတယ်။ တရားဥပဒေပါ ခဲရာခဲဆစ်စကားလုံးတွေကို ထည့်ရေးဖို့ မလိုပါ။ လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကို စေ့စုံကုံလုံအောင် ထည့်သွင်းရေ...

စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် မှတ်ပုံတင်ကို  မစိစစ်ခဲ့သည့် ကိစ္စ

စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် မှတ်ပုံတင်ကို မစိစစ်ခဲ့သည့် ကိစ္စ

စာချုပ်ချုပ်ရာတွင် လက်လွတ်စပယ် လုပ်ဆောင်နေကြသော လုပ် ဆောင်ချက်တစ်ခုမှာ စာချုပ်သူတို့၏ အမည် မှတ်ပုံတင်တို့ကို စာချုပ်ချုပ်သူများ ကိုယ်တိုင်က မစိစစ်ဘဲ ချုပ်ဆိုပေးလိုက်ကြသည့် ကိစ္စရပ်ပင် ဖြစ်သည်။စာချုပ်ချုပ်ပေးသူ၊ ရေးပေးသူများသည် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူများ၏...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate