အိမ်ငှားအဖြစ်မှ အခမဲ့ခွင့်ပြုချက်အရ နေထိုင်သူအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခြင်း

အိမ်ငှား အဖြစ်မှ အခမဲ့ ခွင့်ပြုချက်အရ နေထိုင်သူ အဖြစ်ပြောင်းလဲ သွားခြင်း

============================

ဦးချစ်တီးနှင့် ဒေါ်အေးရီ ( သေသူ ဦးအုန်းဖေ တရားဝင်ဝင် ကိုယ်စားလှယ် ) ၁၉၇၇ ခုနှစ် 

တရားမ ပထမ အယူခံမှု အမှတ် - ၂၁ မန္တလေး အမှုတွင် ဦးချစ်တီး သည် ဦးအုန်းဖေ၏ အိမ်ငှားအဖြစ်

နေထိုင်ရာ နောက် ပိုင်း တွင် ဦးချစ်တီးတို့က အိမ်လခများ ပေးရန် ပျက်ကွက်သဖြင့် ရပ်ကွက်

ပြည်သူ့ ကောင်စီတွင် ညှိနှိုင်းကြသော အခါ ဦးချစ်တီးက ဦးအုန်းဖေ နေအိမ်တွင် ၂ နှစ်အတွင်း 

ပြောင်းရွှေ့ ပေးရန်နှင့် အိမ်ရှင် ဦးအုန်းဖေက ဦးချစ်တီး ထံမှ ၂ နှစ်အတွက် လခများမယူရန် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် 

သဘောတူညီ ကြသည် ။ ထိုသဘော တူညီချက်အရ အိမ်ငှား ဦးချစ်တီးသည် အချင်းဖြစ်အိမ်တွင် 

အခမဲ့ ဆက်လက် နေထိုင်သွားရာ ( ၂ ) နှစ်ပြည့် ပြီးနောက် ဦးချစ်တီးက အိမ်မှ ဖယ်ရှားပေးခြင်း 

မပြုသဖြင့် ဦးအုန်းဖေက ဦးချစ်တီး အပေါ် အခွင့်အမိန့်အရ နေထိုင် သူများအဖြစ် နှင်လိုမှုစွဲ သည် ။ 

ဗဟိုတရားရုံးက  ဦးချစ်တီးနှင့်  ဦးအုန်းဖေတို့  ချုပ်ဆိုသော သဘော တူညီချက်သည် အိမ်ရှင် အိမ်ငှား

အဖြစ် ဆက်သွယ်မှုကို သဘောတူ ဖျက်သိမ်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ထိုဆက်သွယ်မှုမှာ ပစ္စည်းလွဲ ပြောင်းရေး 

အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၁၁ ( ခ ) အရ ရပ်စဲပြီး ဖြစ်ကြောင်း အမှုစွဲဆို အချိန်တွင် ဦးချစ်တီးနှင့် ဦးအုန်းဖေ

တို့သည် အိမ်ရှင် အိမ်ငှား မဟုတ်တော့ဘဲ ဦးချစ်တီးသည် အခမဲ့ ခွင့်ပြုချက်အရ နေထိုင်သူ ဖြစ်ကြောင်း 

စသဖြင့် ဆုံးဖြတ်၍ ဦးအုန်းဖေကို အနိုင်ပေးသည် ။

 

ဦးသိန်းနွဲ့ နှင့်ဒေါ်ကြည်ကြည် ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ် တရားမ ပထမအယူခံမှု အမှတ်-၂၃ အမှုတွင် 

ဒေါ်ကြည်ကြည်၏ ခင်ပွန်းဆိုသူ ဦးကြီးသွင်သည် ဦးသိန်းနဲ့  အိမ်ငှားအဖြစ် နေထိုင်လာရာမှ သေဆုံးပြီးနောက် 

ဒေါ်ကြည်ကြည်က ဦးသိန်းနွဲ့ ခွင့်ပြုချက်အရ ဆက်လက်နေမည် ဖြစ်ကြောင်း ၊ အချိန်မရွေး ဖယ်ရှား ပေးမည် 

ဖြစ်ကြောင်း ကတိစာချုပ် ချုပ်ဆိုသည် ။ နောက်ပိုင်းတွင် ဒေါ်ကြည်ကြည်က အိမ်ခန်းမှ ဆင်းမပေး၍ 

ဦးသိန်းနွဲ့တို့က ဒေါ်ကြည်ကြည် အပေါ် အခွင့်အမိန့်အရ နေထိုင်သူအဖြစ် နှင်လိုမှုစွဲရာ ဒေါ်ကြည်ကြည်ဘက်မှ 

ဦးသိန်းနွဲ့၏ အိမ်ငှားဖြစ် ကြောင်း တင်ပြသည်။ ဗဟိုတရားရုံးက ဒေါ်ကြည်ကြည်သည်  ဦးကြီးသွင် 

ဇနီးဖြစ်၍ ဦးကြီးသွင် ကွယ်လွန်သော အခါ ၁၉၆၀ ပြည်နှစ် မြို့ပြ ဆိုင်ရာ ငှားရမ်းခ ကြီးကြပ်ရေး အက်ဥပဒေ 

ပုဒ်မ ၂ ( ခ ) အရ အိမ်ငှားအဖြစ်သို့ ရောက် ရှိသည့် တိုင်အောင် (၂-၁၁-၆၂ ) နေ့တွင် သက်သေခံ ( က )

စာချုုပ်ချုပ်ဆို သောအခါ အိမ်ခန်း ငှားရမ်းခြင်းကို အိမ်ရှင်အား ပြန်လည် ပေးအပ် လိုက်ရာ ရောက်သဖြင့် ပစ္စည်း 

လွဲပြောင်းခြင်း အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁၁ ( စ ) အရ အိမ်ငှား ရမ်းခြင်းမှာ ရပ်စဲသွားသည်ဟု ကောက်ယူရာ 

ဦးသိန်းနွဲ့တို့သည် ဒေါ်ကြည်ကြည်အပေါ် အခွင့် အမိန့်အရ နေထိုင်သူအဖြစ် ဖယ်ရှားခွင့်ရှိသည်ဟု ဆုံးဖြတ်သည် ။

 

အိမ်ရှင် အိမ်ငှား နှစ်ဦးသဘောတူ ကျေနပ်သည့်  နေထိုင်သူအဖြစ် ထားသူက ထား ၊ နေသူက နေသည့် ဉပဒေကို 

ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ပြုလုပ်သည့် ချိန်မှစ၍ အိမ်ရှင် အိမ်ငှား အဖြစ်မှ ရပ်စဲပြီး အခမဲ့ နေထိုင်သူ အဖြစ်သို့ 

ပြောင်းလဲ သွားပီဟု ယူစ နိုင်သည် ။ ပကတိ အခြေခံ အဆိုပါယူဆသည့် ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ် နှစ်မှ စ၍ 

အိမ်ရှင် အိမ်ငှား အက်ဉပဒေ ပုဒ်မ -၂ ( ဆ ) ၏ ပြဠိန်းချက် ကို ဆန့်ကျင်ရာ မရောက်နိုင်ပေ။

ထို့ကြောင့် ယခုအမှုကိစ္စ အိမ်ရှင် ဒေါမြမြသိန်းနှင့်  ဦးပြန်စကပ်တို့ နှစ်ဉီးသဘောတူ အခမဲ့ ခွင့်ပြုနေထိုင်ရန် 

ကတိစာချုပ် ချုပ်ဆိုသည့် အချိန်မှစ၍  ဦးပြန်စကပ် သည် ဒေါ်မြမြသန်း ၏ အိမ်ငှားအဖြစ်မှ အခမဲ့ နေထိုင်သူ

အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲ သွားပေသည် ။

 

ထို့ကြောင့် ယခုအယူခံမှုအား ရုံးအဆင့်ဆင့် ကုန်ကျစရိတ် နှင့်တကွ ခွင့်ပြုလိုက် ။ တရားရုံးချုုပ် ၁၉၉၀ပြည့်နှစ် ၊ 

တရားမပထမ အယူခံမှု အမှတ် - ၁၃၉ ၏ အမိန့်နှင့်  စွဲဆိုသည့် အတိုင်း အနိုင်ဒီကရီ ချမှတ်ပေးသည့် ရန်ကုန် တိုင်း 

တရားရုံး၏၁၉၈၉ ခုနှစ် ၊ တရားမမှု အမှတ်-၃ ၏ အမိန့်နှင့် ဒီကရီကို ပြန်လည် အတည်ပြု လိုက်သည် ။

 (( ဒေါ်မြမြသန်း နှင့် ဦးပွန်စကပ် ၊ ၁၉၉၂ ၊ မတစ ၊ စာ ၁၀၀) သို့ဖြစ်၍ အထက်ပါ ဥပဒေမူ သဘောတရား 

ပြောင်းလဲ သွားမှုကြောင့် ယခင်က အိမ်ငှားအဖြစ်မှ အခမဲ့ အခွင့် အမိန့်အရ နေထိုင်သူ အဖြစ်သို့ 

မပြောင်းလဲ နိုင်သော်လည်း ယခုအခါတွင် အိမ်ငှား အဖြစ်မှ အခမဲ့ အခွင့်အမိန့် အရ နေထိုင်သူ 

အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲ သွားသည့် သဘောကို တွေ့ရပေသည် ။

( ဦးပိုအေး- တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ၊ ပြောင်းလဲ လာသော ဥပဒေမူ သဘောတရားများ ၊  

စာ- ၆၇၊၆၈၊၆၉ ) ။ 

 

#ဥပဒေရေးရာ #

အိမ်ရှင်အိမ်ဌား

Related Posts

အိမ်ငှားအဖြစ်မှ အခမဲ့ခွင့်ပြုချက်အရ နေထိုင်သူအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခြင်း

 အိမ်ငှားအဖြစ်မှ အခမဲ့ခွင့်ပြုချက်အရ နေထိုင်သူအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခြင်း============================ ဦးချစ်တီးနှင့်ဒေါ်အေးရီ (သေသူ ဦးအုန်းဖေ တရားဝင်ဝင်ကိုယ်စားလှယ်) ၁၉၇၇ ခုနှစ် တရားမ ပထမ အယူခံမှု အမှတ် - ၂၁ မန္တလေး အမှုတွင် ဦးချစ်တီး သည် ဦးအုန...

အိမ်ရှင်အိမ်ငှား ကိစ္စသိမှတ်ဖွယ်ရာ

အိမ်ရှင်အိမ်ငှား ကိစ္စသိမှတ်ဖွယ်ရာ

- မြို့ပြဒေသ ( Uban Area ) နှင့်သက်ဆိုင်သော နေရာဒေသမှ အိမ်ငှား၊ မြေငှား ကိစ္စရပ်တို့မှာ ၁၉၆၀- ပြည်နှစ့် ငှားရမ်းခကြီးကြပ်ရေးအက် ဥပဒေနှင့် အကျုံးဝင်သက်ဆိုင်ပါသည်။ မြို့ပြဒေသနှင့် အကျုံးမဝင်သော ဒေသတွင်ငှားရမ်းခြင်းဖြစ်ပါက ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်း ဥပဒေနှ...

နိုင်ငံခြားသားကို တိုက်ခန်း ၊ မြေ စသည့် မရွှေ့မပြောင်း နိုင်သောပစ္စည်း ငှားရမ်းခြင်းကို တရားဝင် ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း

နိုင်ငံခြားသားကို တိုက်ခန်း ၊ မြေ စသည့် မရွှေ့မပြောင်း နိုင်သောပစ္စည်း ငှားရမ်းခြင်းကို တရားဝင် ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၉၈၇ ခုနှစ် ၊ မရွှေ့မပြောင်း နိုင်သော ပစ္စည်း လွှဲပြောင်းခြင်းကို ကန့်သတ်သည့် ဥပဒေ ပုဒ်မ -  ၅အရ မည်သူမဆို မရွှေ့မပြောင်း နိုင်သည့် ပစ္စည်းကို တစ်ကြိမ်လျှင် တစ်နှစ်ထက်ပို၍ နိုင်ငံခြားသား ( သို့မဟုတ် ) နိုင်ငံခြားသားပိုင် ကုမ္ပဏီအား...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate