မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅) တွင် “ပိုင်ဆိုင်ခွင့်” ရေးသားမှုပုံစံနှင့် မြေမျိုးနှင့်အတန်း နေရာတွင် ရေးသားခြင်းများအား အများပြည်သူ သိရှိနိုင်ရန်၊ သတိပြုနိုင်ရန် မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅) ရေးကူးခြင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းညွှန်ကြားချက် များအား တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ (၁၀၅) တွင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရေးသားရာ၌...

မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅) တွင် “ပိုင်ဆိုင်ခွင့်” ရေးသားမှုပုံစံနှင့် မြေမျိုးနှင့်အတန်း နေရာတွင် ရေးသားခြင်းများအား အများပြည်သူ သိရှိနိုင်ရန်၊ သတိပြုနိုင်ရန် မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅) ရေးကူးခြင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းညွှန်ကြားချက် များအား တင်ပြလိုက်ပါတယ်။  (၁၀၅) တွင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရေးသားရာ၌...

မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅) တွင် “ပိုင်ဆိုင်ခွင့်” ရေးသားမှုပုံစံနှင့် မြေမျိုးနှင့်အတန်း နေရာတွင် ရေးသားခြင်းများအား အများပြည်သူ သိရှိနိုင်ရန်၊ သတိပြုနိုင်ရန် မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅) ရေးကူးခြင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းညွှန်ကြားချက် များအား တင်ပြလိုက်ပါတယ်။

(၁၀၅) တွင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရေးသားရာ၌...

၁။ ဂရန်(Grant) ရရှိမြေဖြစ်လျှင် “G”

၂။ အငှားဂရန်(Lease) ရရှိပြီးမြေ “L”

၃။ အခွန်လွတ်ဂရန်မြေ "အခွန်လွတ်ဂရန်”

၄။ လိုင်စင်ရရှိပြီးမြေ “လိုင်စင်”

၅။ ဘိုးဘပိုင် (သို့) လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ခွင့် ရှိသောမြေ “B”

၆။ စကွာတာမြေ “A”

၇။ အစိုးရထံမှ အခမဲ့မြေလွှဲအမိန့်ဖြင့် ရရှိမြေ “အစိုးရ”

၈။ မြို့/ရွာမြေအတွင်း ကျရောက်ပြီး တရားဝင် ပိုင်ဆိုင်ခွင့် မရရှိသေးပါက “အစိုးရ”

၉။ ဌာနတွင် အခြားမြေအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ထားသော သတ္တုတွင်းမြေ၊ ကျွဲ-နွားစားကျက်မြေ၊ မီးရထားလမ်းမြေ၊ လမ်းမြေ၊ ဆည်မြောင်းကန် တာတမံမြေ၊ မြစ်ချောင်းနှင့် ရေအောက်မြေ၊ အင်းအိုင်မြေ၊ စက်ရုံမြေ၊ လေယာဉ်ပျံကွင်းမြေ၊ သာသနာသုဿန် အဆောက်အဦစသည့်မြေများ၊ ကျန်အခြားမြေများ ဖြစ်ပါက “—”

၁၀။ လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ် (ပုံစံ-၇) ရရှိထားသည့်မြေ “RUF”

၁၁။ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ် (ပုံစံ-၇) မရရှိသော လယ်ယာမြေ "NRUF"

၁၁။ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်း၊ တောရိုင်းမြေများဖြစ်ပါက “NVFV"

၁၂။ မြေလွတ် မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေး ဥပဒေနှင့်အညီ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိမြေ “VFV”

၁၃။ လယ်ယာမြေကို အခြားနည်းအသုံးပြုခွင့် ခွင့်ပြုမိန့်နှင့် လယ်ယာမြေဟူသော စကားရပ်နှင့် အကျုံးမဝင်ကြောင်း သက်သေခံ လက်မှတ် ရရှိထားသောမြေ မည်သည့် စာသားမှ ရေးသားခြင်းမပြုဘဲ “—”

မြေမျိုးနှင့်အတန်း ရေးသားရာ၌...

၁။ မြို့မြေဖြစ်ပါက “မြို့မြေ”

၂။ ကျေးရွာမြေဖြစ်ပါက “ရွာမြေ”

၃။ လယ်ယာမြေဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ မြေမျိုးနှင့်အတန်းအစားအား ရေးသားရန် (ဥပမာ R1, Y2, G3 စသည်ဖြင့်)

၄။ သတ္တုတွင်းမြေ၊ ကျွဲနွားစားကျက်မြေ၊ မီးရထားလမ်း၊ လမ်းမြေ၊ ဆည်မြောင်းကန်တာတမံမြေ၊ မြစ်ချောင်းနှင့် ရေအောက်မြေ၊ အင်းအိုင်မြေ၊ စက်ရုံမြေ၊ လေယာဉ်ပျံကွင်းမြေ၊ သာသနာသုဿန် အဆောက်အဦစသည့် မြေများ၊ ကျန်အခြားမြေများဖြစ်ပါက အဆိုပါ မြေမျိုးများအတိုင်း ရေးသားရန်၊

၅။ လယ်ယာမြေကို အခြားနည်းအသုံးပြုခွင့် ခွင့်ပြုမိန့်နှင့် လယ်ယာမြေဟူသော စကားရပ်နှင့် အကျုံးမဝင်ကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် ရရှိထားသော မြေများဖြစ်ပါက ခွင့်ပြုထားသည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် သက်ဆိုင်ရာမြေမျိုးကို ဖော်ပြရန်၊ (ဥပမာ-“ဆန်စက်မြေ”အဖြစ် အခြားနည်းအသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိထားသည့်မြေ ဖြစ်ပါက "စက်ရုံမြေ" ဟုဖော်ပြရန်၊ မှတ်ချက်စာတိုင်တွင် ဆန်စက်မြေအဖြစ် အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုထားကြောင်း ဖော်ပြရန်)

၆။ အစိုးရထံမှ အခမဲ့မြေလွှဲအမိန့်ရရှိထားသည့်မြေဖြစ်ပါက ခွင့်ပြုမိန့်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အသုံးပြုရန်သတ်မှတ်နည်းလမ်းအတိုင်း ရေးသားဖော်ပြရန် (ဥပမာ “ဌာနဆိုင်ရာ”မြေအဖြစ် မြေလွှဲအမိန့် ရရှိထားပါက “အဆောက်အဦး” ဟု ဖော်ပြရန်ဖြစ်ပြီး၊ မှတ်ချက်စာတိုင်တွင် မြေလွှဲအမိန့်ပါ သတ်မှတ်နည်းလမ်းအား ဖော်ပြရန်)

၇။ မြေရိုင်းများဖြစ်ပါက “မြေရိုင်း” တောရိုင်းမြေဖြစ်ပါက "တောရိုင်း"

၈။ သာသနာမြေဖြစ်ပါက "သာသနာမြေ"

၉။ သုဿာန်မြေဖြစ်ပါက “သုဿန်မြေ”

၁၀။ တပ်မြေ၊ ဌာန/အဖွဲ့ အစည်းများအား ခွင့်ပြု ထားသည့်မြေ စသည့် အဆောက်အဦးဆောက်လုပ် အသုံးပြုရန် မြေများအား “အဆောက်အဦမြေ”

၁၁။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်၍ လှူဒါန်းထားသော လယ်ယာမြေ "ဝတ္တကမြေ" ဖြစ်ပါက "လယ်ယာမြေ"ဟု ဖော်ပြပြီး သာသနာမြေဟု ထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်း မပြုရန်၊

၁၂။ နိုင်ငံတော်ပိုင်မြေ (State Land) အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော မြေဖြစ်ပါက နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ထားသည့် မြေမျိုးအားထည့်သွင်းရန်နှင့် မှတ်ချက်စာတိုင်တွင် နိုင်ငံတော်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြောင်းဖော်ပြရန်၊

အမြဲအမိန့် ၁၈၈ ပူးတွဲတင်ပြလိုက်ပါတယ်။

#credit

#ဥပဒေရေးရာ

🙏Credit Video Sayar Gyi U KYI SOE IC

Related Posts

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးနှင့် မြို့နယ်ရုံးများ၏ရုံးတည်နေရာလိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များစာရင်;

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးနှင့် မြို့နယ်ရုံးများ၏ရုံးတည်နေရာလိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များစာရင်း================================၁ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး (၁၆၃/၁၆၇)၊ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီ...

မြေအမျိုးအစားကို အလွယ်တကူ သိစေရန်

မြေအမျိုးအစားကို အလွယ်တကူ သိစေရန်မြေနဲ့ပတ်သတ်လာရင် မြေစာရင်းဌာနက ထုတ်ပေးတဲ့ ပုံစံ (၁၀၅)မှာပါတဲ့ သင်္ကေတနဲ့ အရောင်ကို ကြည့်ရင် မြေပုံမှာပါတဲ့မြေက ဘာအမျိုးအစားလဲဆိုတာ အလွယ်တကူ သိနိုင်တယ်၁။ ဂရန်မြေဆိုရင် သင်္ကေတ L နဲ့ပြပီး မြေပုံကို အနီရောင်နဲ့ဆွဲတယ်၂။...

လယ်ယာမြေပုံစံ(၇) ရရှိထားသူက မြေဂရန် လျှောက်ထားရန် နည်းလမ်း

လယ်ယာမြေပုံစံ(၇) ရရှိထားသူက မြေဂရန် လျှောက်ထားရန် နည်းလမ်း

လယ်ယာမြေပုံစံ(၇) ရရှိထားသူက မြေဂရန် လျှောက်ထားရန် နည်းလမ်းလယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ် ပုံစံ(၇) ရရှိထားသော မြေကွက်ကို အမည်ပေါက် ခြံဂရန် လုပ်ကိုင်လိုသည့် အတွက် အရင်ဆုံးဆောင်ရွက်ရန်မှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လယ်ယာမြေဥပဒေပုဒ်မ ၃၀(ခ) အရ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

Get latest properties in email!

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate