အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း မြေပုံမြေရာဇဝင်ကူးယူခြင်း (ဂရန်မြေ)

အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း မြေပုံမြေရာဇဝင်ကူးယူခြင်း (ဂရန်မြေ)

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

- မြေအမည်ပေါက်ပိုင်ရှင်များဖြစ်သောမိခင်

ဖခင်ကွယ်လွန်ခြင်း၊ ဇနီး ခင်ပွန်း ကွယ်လွန်ခြင်း၊ညီအကိုမောင်နှမ များကွယ်လွန်ခြင်း တို့ကြောင့် ကျန်ရစ်သူများမှာ အဆိုပါမြေကွက်အားရောင်းချလိုခြင်း[သို့မဟုတ်]၊မိမိတို့အမည်သို့ ပြောင်းလိုပါက မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြေစီမံခန့်ခွဲမူးဌာနတွင်

ဥပဒေနှင့်အညီ အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း

မြေပုံကူးရပါတယ်။

အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်းမြေပုံကူးရန် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများမှာ-

-မြေငှားဂရန်မူရင်း[ဘိုးဘွားပိုင်မြေဆိုလျင် နောက်ဆုံးအမည်ပေါက်ခဲ့သော မှတ်ပုံတင်စာချုပ်မူရင်း]

-သေစာရင်းမူရင်း

-အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ပြုလုပ်မည့်သူရဲ့သန်းခေါင်စာရင်းမူရင်း

-မှတ်ပုံတင်မူရင်း

-မြေခွန်ပြေစာမူရင်း[ဘိုးဘွားပိုင်မြေဆိုမလိုပါ]

-ဥပဒေနှင့်အညီပြုလုပ်ထားသော အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ကျမ်းကျိမ်လွှာတစ်စောင်နှင့် ကျမ်းကျိန်ဆိုသူရဲ့အချက်လက်များ မှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံကျမ်းကျိန်

နှစ်စောင် [ယခုအခါရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှယနေ့ အမူ့တွဲဖွင့်မည်ဆိုလျင်ယနေ့ နေ့စွဲဖြင့်ကျိန်ဆိုထားသော ကျမ်းကျိန်လွာဖြစ်ရပါမည် ။

လုပ်နေကျမဟုတ်သောပြည်သူများအနေဖြင်အခက်ခဲရှိနိုင်ပါသည်။]

-အမွေဆက်ခံမည့်သူမှာ အလုပ်မအားသဖြင့်လည်းကောင်း၊ကျန်းမာရေးမကောင်းသဖြင့်လည်ကောင်း၊ မိမိကိုယ်စားဆောင်ရွက်ပေးမည့်သူအား စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ရုံးမှာ အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်စာပေးပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်စာဖြင့်ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက ပါဝါမရုတ်သိမ်းကြောင်း၊ပါဝါပေးသူသက်ရှိ ထင်ရှားရှိကြောင်းကျမ်းကျိန်လွှာပါရပါမည်။

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်၊မြေ/ယာဌာနမှာ တစ်ပါတ်လျင် တနလာင်ျ၊ဗုဒ်ဓဟူး၊သောကွာ နေ့များတွင်သာ

အမူ့တွဲဖွင့်လှစ်ခြင်းကိုလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။မူရင်းနှင့်တကွ မိတ္တူတစ်စုံဆွဲသွားပါ၊

ဌာနမှပေးသောပုံစံဖြည့်ပါ။

ဝန်ဆောင်ခငွေသွင်းရပါမည်။

အထက်ဖော်ပြပါစာရွက်များစုံလျင်အမှုတွဲဖွင့်လို့ရပါပြီ။

မြေကွက်အားအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်မည်ဆိုပါက ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းမြေပုံနှင့်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရန်မြေပုံ ပူတွဲကူးယူနိုင်ပါတယ်။

အမှုတွဲဖွင့်ပြီးသုံးပါတ်ခန့်အကြာဌာနမှကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပါတယ်။ထို့နောက်ဌာနမှသတင်းစာကြေငြာထည့်ရန်အတွက်ဌာနမှရေးထားသောသတင်းစာကြေငြာစာပေးပါတယ်။ထိုစာရွက်အားယူပြီးလျောက်ထားသူမှ ကြေးမုံ၊မြန်မာ့အလင်း၊မြို့တော်သတင်းစာတိုက်များတွင်ကိုယ်တိုင် တစ်စောင်စီထည့်ရပါတယ်။သတင်းစာ

သုံးစောင်တွင်ပါသည့်အခါ အဆိုပါသတင်းစာမူရင်း

သုံးစောင်အား အမူ့တွဲကိုင်ကြီးကြပ်ရေးမူးထံ သွားပို့

ပေးရပါတယ်။သတင်းစာရက်ပြည့်ပြီးကန့်ကွက်မူ့

မရှိသည့်အခါ နှစ်ပါတ်ခန့်ကြာလျင်မြေပုံထုတ်လို့

ရပါပြီ။

အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ကြေငြာစာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်း

မြေပုံရလျင် စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ရုံးတွင်အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်းမှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်လို့ရပါပြီ။

-မြေငှားဂရန်မူရင်း[ဘိုးဘွားပိုင်မြေဆို လျင် နောက်ဆုံးအမည်ပေါက်ခဲ့သော မှတ်ပုံတင်စာချုပ်မူရင်း]

-သေစာရင်းမူရင်း

-အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်းပြုလုပ်မည့်သူရဲ့

မှတ်ပုံတင်မူရင်း

-ဥပဒေနှင့်အညီပြုလုပ်ထားသော အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကျမ်းကျိမ်လွှာတစ်စောင်

-အမွေဆက်ခံမည့်သူမှာ အလုပ်မအားသဖြင့်လည်ကောင်း၊ကျန်းမာရေးမကောင်းသဖြင့်လည်ကောင်း၊ မိမိကိုယ်စားဆောင်ရွက်ပေးမည့်

သူအား စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ရံ ုးမှာ အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်စာပေးပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်စာဖြင့်ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက ပါဝါမရုတ်သိမ်းကြောင်း၊ပါဝါပေးသူသက်ရှိ

ထင်ရှားရှိကြောင်းကျမ်းကျိန်လွှာပါရပါမည်။

-အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကြေငြာစာချုပ်ရိုက်သွားပါ၊အဆိုပါစာချုပ်တွင် အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်းမြေပုံ

အားပူးတွဲထားပါ။

အထက်ဖော်ပြပါ စာရွက်များနှင့်စာချုပ်အားမိတ္တူတစ်စုံနှင့် ဌာနသို့ပြသရန်မူရင်းများယူသွားပါ။

စာချုပ်ရုံးမှာ မှတ်ပုံတင်မည့်နေ့တွင် မြေကွက်အားကန့်ကွက်ထာခြင်းရှိမရှိ၊

ပါဝါဖြင်ဆောင်ရွက်ပါက အဆိုပါ ပါဝါအား

ရုတ်သိမ်းထားခြင်း၊ကန့်ကွက်ထားခြင်းရှိမရှိအမူ့တွဲခန်းတွင် စစ်ဆေးရန်မမေ့ပါနှင့်။

မှတ်ပုံတင်ပြီးလျင် ၊သုံးပါတ်ပြည့်ပါက မှတ်ပုံတင်စာချုပ်အားထုတ်ယူနိုင်ပါပြီ။

Credit- Original Post

?Credit  Sayar Gyi U KYI SOE IC

Related Posts

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးနှင့် မြို့နယ်ရုံးများ၏ရုံးတည်နေရာလိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များစာရင်;

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးနှင့် မြို့နယ်ရုံးများ၏ရုံးတည်နေရာလိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များစာရင်း================================၁ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး (၁၆၃/၁၆၇)၊ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီ...

မြေအမျိုးအစားကို အလွယ်တကူ သိစေရန်

မြေအမျိုးအစားကို အလွယ်တကူ သိစေရန်မြေနဲ့ပတ်သတ်လာရင် မြေစာရင်းဌာနက ထုတ်ပေးတဲ့ ပုံစံ (၁၀၅)မှာပါတဲ့ သင်္ကေတနဲ့ အရောင်ကို ကြည့်ရင် မြေပုံမှာပါတဲ့မြေက ဘာအမျိုးအစားလဲဆိုတာ အလွယ်တကူ သိနိုင်တယ်၁။ ဂရန်မြေဆိုရင် သင်္ကေတ L နဲ့ပြပီး မြေပုံကို အနီရောင်နဲ့ဆွဲတယ်၂။...

မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅) တွင် “ပိုင်ဆိုင်ခွင့်” ရေးသားမှုပုံစံနှင့် မြေမျိုးနှင့်အတန်း နေရာတွင် ရေးသားခြင်းများအား အများပြည်သူ သိရှိနိုင်ရန်၊ သတိပြုနိုင်ရန် မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅) ရေးကူးခြင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းညွှန်ကြားချက် များအား တင်ပြလိုက်ပါတယ်။  (၁၀၅) တွင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရေးသားရာ၌...

မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅) တွင် “ပိုင်ဆိုင်ခွင့်” ရေးသားမှုပုံစံနှင့် မြေမျိုးနှင့်အတန်း နေရာတွင် ရေးသားခြင်းများအား အများပြည်သူ သိရှိနိုင်ရန်၊ သတိပြုနိုင်ရန် မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅) ရေးကူးခြင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းညွှန်ကြားချက် များအား တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ (၁၀၅) တွင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရေးသားရာ၌...

မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅) တွင် “ပိုင်ဆိုင်ခွင့်” ရေးသားမှုပုံစံနှင့် မြေမျိုးနှင့်အတန်း နေရာတွင် ရေးသားခြင်းများအား အများပြည်သူ သိရှိနိုင်ရန်၊ သတိပြုနိုင်ရန် မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅) ရေးကူးခြင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းညွှန်ကြားချက် များအား တင်ပြလိုက်ပါတယ်။(၁၀၅) တွင်ပ...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate