တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာဖြင့် လွှဲပြောင်းရောင်းချသည့် ကိစ္စရပ်တွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များ

တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာဖြင့် လွှဲပြောင်းရောင်းချသည့် ကိစ္စရပ်တွင်  လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များ

တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာဖြင့် လွှဲပြောင်းရောင်းချသည့် ကိစ္စရပ်တွင်

လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များ

၁။ မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော အိမ်၊မြေ၊ မြေကွက်နှင့် တိုက်ခန်း စသည်များလွှဲပြောင်းရောင်းချခြင်း နှင့် ငှားရမ်းခြင်း တို့ကို ပိုင်ရှင်ထံမှ အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်စာ ( General Power ) သို့မဟုတ် အထူးကိုယ်စားလှယ်စာ ( Special Power ) ရရှိထားသူက တရားဝင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။

မှတ်ချက်။ ကိုယ်စားလှယ်စာပေးသူ သေဆုံးသွားပါက ကိုယ်စားလှယ်စာမှာ အာနိသင်မရှိတော့ပါ။

၂။ ပိုင်ရှင်ထံမှ ရယူသော အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်စာ သိုမဟုတ် အထူးကိုယ်စားလှယ်စာကို စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် ပြုလုပ်သော ကိုယ်စားလှယ်စာ ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ Notary Public တွင် ပြုလုပ်သော ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာကို စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင် ရုံးက လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။

၃။ ပိုင်ရှင်ထံမှ ရရှိထားသော အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်စာ သို့မဟုတ် အထူးကိုယ်စားလှယ်စာဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ မြေပုံမြေရာဇဝင်ဌာနတွင် မြေပုံမြေ ရာဇဝင် ကူးယူနိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။

မှတ်ချက် ။ မြေပုံမြေရာဇဝင် မိတ္တူကူးယူရာတွင် ကိုယ်စားလှယ်စာပေးသူမှာ အသက်ထင်ရှား ရှိကြောင်းနှင့် ကိုယ်စားလှယ်စာ ရရှိသူကို သိရှိကြောင်း သက်သေ ( ၂ )ဦး၏ ကျမ်းကျိန်လွှာ ပူးတွဲပါရှိရပါသည်။

၄။ အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်စာ သို့မဟုတ် အထူးကိုယ်စားလှယ်စာဖြင့် အိမ်၊ မြေ သို့မဟုတ် မြေကွက်ရောင်း ချသည့် ကိစ္စဖြစ်ပါက ကိုယ်စား လှယ်စာ ရရှိသူသည့် စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ရုံး၌ မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်သည့်အခါ ကိုယ်စားလှယ်စာပေးသူ အသက်ထင်ရှားရှိကြောင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရားရုံး၌ ပြုလုပ်သော ကျမ်းကျိန်လွှာကိုပါ ပူးတွဲတင်ပြရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ အကြောင်းမှာ ကိုယ်စားလှယ်စာပေးသူ သေဆုံးသွားပါက ကိုယ်စားလှယ် စာမှာ အသက်မရှိတော့၍ ကိုယ်စားလှယ်ရရှိသူအနေဖြင့်လည်း ဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်ခွင့်တစ်စုံတစ်ရာ မရှိ တော့ပါ။

၅။ အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်စာ သို့မဟုတ် အထူးကိုယ်စားလှယ်စာ ရရှိသူသည် ပိုင်ရှင်၏ ကိုယ်စား ဆောင် ရွက်ခြင်းဖြစ်၍ ပိုင်ရှင်၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့် တာဝန်များကို လက်ခံဆောင်ရွက် နိုင်ပါသည်။

၆။ အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်စာ သို့မဟုတ် အထူးကိုယ်စာလှယ်စာရရှိသူသည် ရောင်းသူ၏ နေရာတွင်သာ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပြီး ဝယ်သူအနေဖြင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခွင့်မရှိပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုလျှင် ရောင်းသူက ကိုယ် စားလှယ်အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ရာတွင် တစ်ချိန်တည်း ဝယ်သူအနေအဖြင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ကို စာချုပ် စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးက ခွင့်မပြုကြောင်း သတိပြုသင့်ပါသည်။

၇။ အိမ်၊ မြေ သို့မဟုတ် မြေရောင်းချရန် ကိစ္စအလို့ငှာ ပိုင်ရှင်က အထူးကိုယ်စားလှယ်ပြုလုပ် ပေးလျှင်လုံ လောက်ပါသည်။ အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်မှာ ပိုင်ရှင်၏ ပစ္စည်းအရပ်ရပ်အပေါ် စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသည့် ကိုယ်စားလှယ်စာမျိုး မပေးသင့်ပါ။

အခြား စိတ်ဝင်စားစရာ ဆောင်းပါးများ

Related Posts

မြေချပါမစ် မူရင်းမိတ္တူဝယ်ရင်ကွယ် မူရင်းကြည့်ဖို့လည်း မမေ့သင့်

မြေချပါမစ် မူရင်းမိတ္တူဝယ်ရင်ကွယ် မူရင်းကြည့်ဖို့လည်း မမေ့သင့်ခုတစ်လော အိမ်ခြံမြေကွက် ဝယ်သူတွေကိုကြည့်ရတာ ပွဲစားမပါပဲ ရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူ Online မှာ တွေ့ဆုံပြီး စရံငွေပေး စာချုပ်ချုပ်လိုက်ကြတယ်။ ပွဲစားမပါပဲ ရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူ နှစ်ဦးသဘောတူ ဈေးညှိနှိုင်းပြီ...

အိမ်ရှင်အိမ်ငှား ကိစ္စသိမှတ်ဖွယ်ရာ

အိမ်ရှင်အိမ်ငှား ကိစ္စသိမှတ်ဖွယ်ရာ

အိမ်ရှင်အိမ်ငှား ကိစ္စသိမှတ်ဖွယ်ရာ- မြို့ပြဒေသ ( Uban Area ) နှင့်သက်ဆိုင်သော နေရာဒေသမှ အိမ်ငှား၊ မြေငှား ကိစ္စရပ်တို့မှာ ၁၉၆၀- ပြည်နှစ့် ငှားရမ်းခကြီးကြပ်ရေးအက် ဥပဒေနှင့် အကျုံးဝင်သက်ဆိုင်ပါသည်။ မြို့ပြဒေသနှင့် အကျုံးမဝင်သော ဒေသတွင်ငှားရမ်းခြင်းဖြစ်...

အိမ်၊ခြံ၊မြေ အပြီးအပိုင် ဝယ်ယူခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ ရောင်းချရာတွင် လွှဲပြောင်းရောင်းချပေးသူ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များ

အိမ်၊ခြံ၊မြေ အပြီးအပိုင် ဝယ်ယူခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ ရောင်းချရာတွင် လွှဲပြောင်းရောင်းချပေးသူ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များ

အိမ်၊ခြံ၊မြေ အပြီးအပိုင် ဝယ်ယူခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ ရောင်းချရာတွင် လွှဲပြောင်းရောင်းချပေးသူ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များ=================================၁။ လွှဲပြောင်းရောင်းချပေးမည့် အိမ်နှင့်မြေသို့မဟုတ် မြေကွက်ဖြစ်ပါက ပ...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate