အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း

အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း
အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း
မြေပုံမြေရာဇဝင်ကူးယူခြင်း
[ဂရန်မြေ/ဘိုးဘွားပိုင်မြေ]
မြေအမည်ပေါက်ပိုင်ရှင်များဖြစ်သောမိခင် 
ဖခင်ကွယ်လွန်ခြင်း၊ ဇနီး ခင်ပွန်း ကွယ်လွန်ခြင်း၊ညီအကိုမောင်နှမ  များကွယ်လွန်ခြင်း  တို့ကြောင့်   ကျန်ရစ်သူများမှာ  အဆိုပါမြေကွက်အားရောင်းချလိုခြင်း[သို့မဟုတ်]၊မိမိတို့အမည်သို့ ပြောင်းလိုပါက  မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြေစီမံခန့်ခွဲမူးဌာနတွင် 
ဥပဒေနှင့်အညီ အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း
မြေပုံကူးရပါတယ်။
1-အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်းမြေပုံကူးရန်
လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းမှာ
မြေငှားဂရန်မူရင်း[ဘိုးဘွားပိုင်မြေဆိုလျင် 
 နောက်ဆုံးအမည်ပေါက်ခဲ့သော 
 မှတ်ပုံတင်စာချုပ်မူရင်း]
သေစာရင်းမူရင်း
အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း
 ပြုလုပ်မည့်သူရဲ့သန်းခေါင်စာရင်းမူရင်း
မှတ်ပုံတင်မူရင်း
မြေခွန်ပြေစာမူရင်း
     [ဘိုးဘွားပိုင်မြေဆိုမလိုပါ]
ဥပဒေနှင့်အညီပြုလုပ်ထားသော 
     အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း
     ကျမ်းကျိမ်လွှာတစ်စောင်နှင့်
ကျမ်းကျိန်ဆိုသူရဲ့အချက်လက်များ
     မှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံကျမ်းကျိန်
     နှစ်စောင်  [ယခုအခါရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှယနေ့ အမူ့တွဲဖွင့်မည်ဆိုလျင်ယနေ့နေ့စွဲဖြင့်ကျိန်ဆို
ထားသော ကျမ်းကျိန်လွာဖြစ်ရပါမည် ။
လုပ်နေကျမဟုတ်သောပြည်သူများအနေဖြင်အခက်ခဲရှိနိုင်ပါသည်။]
-အမွေဆက်ခံမည့်သူမှာ  အလုပ်မအားသဖြင့်လည်ကောင်း၊ကျန်းမာရေးမကောင်းသဖြင့်လည်ကောင်း၊  မိမိကိုယ်စားဆောင်ရွက်ပေးမည့်
သူအား  စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ရံ ုးမှာ အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်စာပေးပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်စာဖြင့်ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက  ပါဝါမရုတ်သိမ်းကြောင်း၊ပါဝါပေးသူသက်ရှိ
ထင်ရှားရှိကြောင်းကျမ်းကျိန်လွှာပါရပါမည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်၊မြေ/ယာဌာနမှာ တစ်ပါတ်လျင် တနလာင်္၊ဗုဒ္ဓဟူး၊သောကြာ  နေ့များတွင်သာ
အမူ့တွဲဖွင့်လှစ်ခြင်းကိုလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။မူရင်းနှင့်တကွ  မိတ္တူတစ်စုံဆွဲသွားပါ၊
ဌာနမှပေးသောပုံစံဖြည့်ပါ။
ဝန်ဆောင်ခငွေသွင်းရပါမည်။
အထက်ဖော်ပြပါစာရွက်များစုံလျင်အမူ့တွဲဖွင့်လို့ရပါပြီ။
မြေကွက်အားအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်မည်ဆိုပါက  ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းမြေပုံနှင့်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရန်မြေပုံ  ပူတွဲကူးယူနိုင်ပါတယ်။
အမူ့တွဲဖွင့်ပြီးသုံးပါတ်ခန့်အကြာဌာနမှကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပါတယ်။ထိုနောက်ဌာနမှသတင်းစာကြေငြာထည့်ရန်အတွက်ဌာနမှရေးထားသောသတင်းစာကြေငြာစာပေးပါ
တယ်။ထိုစာရွက်အားယူပြီးလျောက်ထားသူမှ  ကြေမုံ၊မြန်မာ့အလင်း၊မြို့တော်သတင်းစာတိုက်များတွင်ကိုယ်တိုင် တစ်စောင်စီထည့်ရပါတယ်။သတင်းစာ
သုံးစောင်တွင်ပါသည့်အခါ  အဆိုပါသတင်းစာမူရင်း
သုံးစောင်အား  အမူ့တွဲကိုင်ကြီးကြပ်ရေးမူးထံ  သွားပို့
ပေးရပါတယ်။သတင်းစာရက်ပြည့်ပြီးကန့်ကွက်မူ့
မရှိသည့်အခါ နှစ်ပါတ်ခန့်ကြာလျင်မြေပုံထုတ်လို့
ရပါပြီ။
အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကြေငြာ
     စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း
မြေပုံရလျင်  စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ရုံးတွင်အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်းမှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်လို့ရပါပြီ။
-မြေငှားဂရန်မူရင်း[ဘိုးဘွားပိုင်မြေဆို လျင် နောက်ဆုံးအမည်ပေါက်ခဲ့သော  မှတ်ပုံတင်စာချုပ်မူရင်း]
-သေစာရင်းမူရင်း
-အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်းပြုလုပ်မည့်သူရဲ့
မှတ်ပုံတင်မူရင်း
-ဥပဒေနှင့်အညီပြုလုပ်ထားသော  အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကျမ်းကျိမ်လွှာတစ်စောင်
-အမွေဆက်ခံမည့်သူမှာ  အလုပ်မအားသဖြင့်လည်ကောင်း၊ကျန်းမာရေးမကောင်းသဖြင့်လည်ကောင်း၊  မိမိကိုယ်စားဆောင်ရွက်ပေးမည့်
သူအား  စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ရံ ုးမှာ အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်စာပေးပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်စာဖြင့်ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက  ပါဝါမရုတ်သိမ်းကြောင်း၊ပါဝါပေးသူသက်ရှိ
ထင်ရှားရှိကြောင်းကျမ်းကျိန်လွှာပါရပါမည်။
-အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကြေငြာစာချုပ်ရိုက်သွားပါ၊အဆိုပါစာချုပ်တွင်  အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်းမြေပုံ
အားပူးတွဲထားပါ။
အထက်ဖော်ပြပါ  စာရွက်များနှင့်စာချုပ်အားမိတ္တူတစ်စုံနှင့်  ဌာနသို့ပြသရန်မူရင်းများယူသွားပါ။
စာချုပ်ရုံးမှာ  မှတ်ပုံတင်မည့်နေ့တွင်  မြေကွက်အားကန့်ကွက်ထာခြင်းရှိမရှိ၊
ပါဝါဖြင်ဆောင်ရွက်ပါက  အဆိုပါ  ပါဝါအား
ရုတ်သိမ်းထားခြင်း၊ကန့်ကွက်ထားခြင်းရှိမရှိအမူ့တွဲခန်းတွင်  စစ်ဆေးရန်မမေ့ပါနှင့်။
မှတ်ပုံတင်ပြီးလျင် ၊သုံးပါတ်ပြည့်ပါက  မှတ်ပုံတင်စာချုပ်အားထုတ်ယူနိုင်ပါပြီ။
Crd.

အခြား စိတ်ဝင်စားစရာ ဆောင်းပါးများ

Related Posts

မောင်နှမ(၃)ယောက်ကဘယ်လိုပြန်ပြီး ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမလဲ

ကျနော်တို့မောင်နှမတွေအနေနဲ့မိဘဖြစ်သူရဲ့အမွေကိုလုံးဝမရခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ့်မိဘကိုယ်တိုင်က သူစိမ်းတစ်ယောက်ကိုအမွေပစ္စည်းအားလုံးပေးကမ်းလိုက်လို့ပါ။ အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခုတော့မိဘတွေလည်း မရှိကြတော့တဲ့အချိန်မှာ အဲ့ဒီအမွေကို ကျနော်တို့ မောင်နှမ(၃)ယောက်ကဘယ်လ...

ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှ သမီးအမည်ပေါက်နဲ့ လုပ်ထားပါတယ် သမီးလေးဆုံးပါးသွားတော့  သားမက်ဖြစ်သူက သူ့အိမ်ပိုင်ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်မူ ဒီကိစ္စမှာ ဥပဒေအရ ဘယ်လိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်မလဲ

ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှ သမီးအမည်ပေါက်နဲ့ လုပ်ထားပါတယ် သမီးလေးဆုံးပါးသွားတော့ သားမက်ဖြစ်သူက သူ့အိမ်ပိုင်ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်မူ ဒီကိစ္စမှာ ဥပဒေအရ ဘယ်လိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်မလဲ

ကျွန်တော့မှာ သားသမီး ၆ ယောက်ရှိပါတယ် ။ သမီးလေးက တစ်ယောက်ထဲပဲ ပါလို့ ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှ သမီးအမည်ပေါက်နဲ့ လုပ်ထားပါတယ် ။ သမီးကအိမ်ထောင်ကျပြီး မြေးတစ်ယောက်ကျန်ခဲ့ပါတယ် ။ ကံအား လျှော်စွာ သမီးလေးဆုံးပါးသွားခဲ့ရပါတယ် ။ အခုတော့ သားမက်ဖြစ်သူက သူ့အိမ်ပိုင်...

အမွေအကြောင်း

မြန်မာဓလေ့ထုံးထမ်းဥပဒေအရ  သေဆုံးသူတွင် ခင်ပွန်း၊ သားသမီး၊ မြေး၊ မြစ်နှင့် ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မ စသည့် အမွေဆိုင်များ မကျန်ရစ်လျှင် သေသူ၏ အမွေကို၎င်း၏ မိဘများကဆက်ခံခွင့်ရှိပါသည်။သေဆုံးသူတွင် ခင်ပွန်း၊ ဇနီး ကျန်ရစ်သော်လည်း  သားသမီးထွန်းကားခြင်းမ...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate