မြေကွက် ခွဲစိတ်ခြင်း ( ဂရန်ခွဲ ) လျှောက်ထားခြင်းတို့ နှင့်စပ် လျဉ်း၍ အောက် ဖော်ပြပါ စာစု ကလေးကို ဖော်ပြ ပေးလိုက် ပါသည် ။

မြေကွက် ခွဲစိတ်ခြင်း ( ဂရန်ခွဲ ) လျှောက်ထားခြင်းတို့ နှင့်စပ် လျဉ်း၍ အောက် ဖော်ပြပါ စာစု ကလေးကို ဖော်ပြ ပေးလိုက် ပါသည် ။

အတည်ပြု တိုင်းခွဲ / ပေါင်းခွဲ ( မြေကွက် ခွဲစိတ်ခြင်း )

မြေကွက် ခွဲစိတ် ပေးရန် လျှောက်ထား နိုင်သော မြေအမျိုး အစားများ

# ( ၁ ) ဂရန် မြေ

# ( ၂ ) မြေပိုင် မြေ

# ( ၃ ) ဂရန်ရှိ မြေပိုင် မြေ

# ( ၄ ) B မြေပိုင် မြေ ၊

# ( ၅ ) Bလ / န ၃ ( ခ ) မြေ ၊

# ( ၆ ) Bလ / န ၃၉ မြေ ၊

# ( ၇ ) ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ လယ်ယာမြေ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃ ( က ) အရ ဝန်ခံ ချက်လက်မှတ် ရရှိပြီး မြေ ( သို့မဟုတ် ) ၊ ၃ ( ခ ) လက်မှတ်ရရှိပြီးမြေ ( အိမ်ယာမြေ သတ်မှတ် ) အမျိုးအစား များကို မြို့ကွက် မြေပုံနှင့် မြို့မြေ စာရင်း တို့တွင် ခွဲစိတ် ပေးနိုင်သည် ။

# မြေကွက်  ခွဲစိတ်ရာတွင် အောက်ပါ အချက်များ နှင့်ညီညွှတ် ပါက ခွဲစိတ် ပေးမည် ဖြစ်သည် -

 

( က ) ခွဲစိတ်ရန် လျှောက်ထားသော မြေကွက် အတိုင်း အတာသည် မျက်နှာစာတွင် အနည်းဆုံး ပေ ( ၂၀ ) ရှိရမည် ဖြစ်ပြီး ကျန်ရှိမြေကွက် မျက်နှာစာ မှာလည်း အနည်းဆုံးပေ ( ၂၀ ) ရှိရ ပါမည် ။

 

( ခ ) ခွဲစိတ်ရန် လျှောက်ထားသော မြေ တစ်ကွက်၏  စုစုပေါင်း ဧရိယာသည် အနည်းဆုံး စတုရန်းပေ ၁၂၀၀ ရှိရမည် ။

 

( ဂ ) ခွဲစိတ်မည့် မြေကွက် အသုံးပြုရန် အတွက် အများပိုင်လမ်း ( သို့မဟုတ် ) ကိုယ်ပိုင်လမ်း မရှိပါက ခွဲစိတ်ရန် လျှောက်ထားသောမြေကွက် များသို့ ဝင်ထွက် သွားလာရန် အနည်းဆုံး ၁၀ ပေချန် လှပ်ထားသည့် လမ်းပါ ရှိရမည် ။

 

( ဃ ) မြေကွက် ခွဲစိတ်မျဉ်းနှင့် မြေပြင်ရှိ အဆောက်အအုံတို့ ကင်းလွတ်မှု ရှိရမည် ။

မှတ်ချက် ။ ( ၁ ) မြေငှား စာချုပ် ( ဂရန် ) မြေ အမျိုးအစား မှအပ ကျန်မြေ အမျိုးအစား များအား ဧရိယာ ၁၂၀၀ စတုရန်းပေ မပြည့်သော်လည်း ခွဲစိတ်ပေး နိုင်သည် ။

 

( ၂ ) စက်မှု ဇုန်မြေ များအတွက် စက်မှု ဇုန်အတွင်းရှိ ဧရိယာ အနည်းဆုံး မြေကွက်ဧရိယာ ပြည့်မီမှသာ ခွဲစိတ်ပေး နိုင်သည် ။ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၏ သီးခြား ညွှန်ကြား ချက်ရှိပါက ယင်း ညွှန်ကြားချက် အတိုင်း ခွဲစိတ် ပေးနိုင်သည် ။

# မြေကွက် ( အတည်ပြုတိုင်းခွဲ) လျှောက်ထား နိုင်သူများ

 

( ၁ ) အမည်ပေါက် တစ်ဦးတည်း သို့မဟုတ် မြေ အမည်ပေါက်များမှ ၎င်းပိုင် မြေကွက်များကို ( အတည်ပြု တိုင်းခွဲ ) မြေကွက်ပေါင်းစည်း နိုင်သည် ။

 

( ၂ ) အမည်ပေါက် တစ်ဦးတည်း သို့မဟုတ် မြေအမည်ပေါက်များမှ ၎င်းပိုင် မြေကွက်များကို ( အတည်ပြု တိုင်းခွဲ ) မြေကွက်ခွဲစိတ်နိုင်သည်။

 

( ၃ ) အမည်ပေါက် တစ်ဦးတည်း သို့မဟုတ် မြေအမည်ပေါက် များမှ ၎င်းပိုင် မြေကွက် များကို ( အတည်ပြု တိုင်းခွဲ ) မြေကွက်ပေါင်းစည်း ခွဲစိတ် နိုင်သည် ။

 

( ၄ ) မှတ်ပုံတင် စာချုပ် အဆက်အစပ်ဖြင့် အစိတ် အပိုင်း ဝယ်ယူ ပိုင်ဆိုင်သူမှ ၎င်း ပိုင်ဆိုင်သည့် မြေ အစိတ် အပိုင်းအား ( အတည်ပြုတိုင်းခွဲ ) မြေကွက်ကို တစ်ဖက် သတ်ခွဲ စိတ်နိုင်သည် ။ ( မြေကွက် ခွဲစိတ် ခြင်းနှင့် မြေတိုင်း လျှောက်ထားစဉ် ကပင် သီးခြား သတင်းစာတွင် ကြော်ငြာပြီး ဖြစ်ရ ပါမည် ။)

 

( ၅ ) မှတ်ပုံတင် စာချုပ် အဆက် အစပ်ဖြင့် ဦးပိုင် မတူညီ သော်လည်း မြေ အမျိုးအစား တူညီသည့် မြေကွက် အစိတ်အပိုင်းများကို ဝယ်ယူ ပိုင်ဆိုင်သူမှ ၎င်းပိုင်ဆိုင် သည့် မြေကွက် အစိတ်အပိုင်း များကို ( အတည်ပြု တိုင်းခွဲ ) မြေကွက် ပေါင်းစည်း ခွဲစိတ် နိုင်သည် ။ ( မြေကွက် ခွဲစိတ်ခြင်း နှင့် မြေတိုင်း လျှောက်ထားစဉ် ကပင် သီးခြား သတင်းစာတွင် ကြော်ငြာပြီး ဖြစ်ရပါမည် ။

 

( ၆ ) အမည် ပေါက် တစ်ဦးတည်း သို့မဟုတ် မြေအမည် ပေါက်များမှ ၎င်း ပိုင် မြေကွက်နှင့် အခြား ဦးပိုင် မြေကွက်၏ အစိတ်အပိုင်း သို့မဟုတ် မြေကွက် တစ်ကွက် လုံးအား မှတ်ပုံတင် စာချုပ်ဖြင့် ပိုင်ဆိုင် ပါကလည်း မြေအမျိုးအစား တူညီပါက ( အတည်ပြု တိုင်းခွဲ ) ပေါင်းစည်း / ပေါင်းခွဲ ခွဲစိတ်နိုင် သည် ။

# “မြေကွက် ခွဲစိတ် အတည်ပြုချက်နှင့် မြေကွက် ခွဲစိတ် တိုင်းတာသည့် မြေပုံ လျှေိာက်ထားခြင်း”

အတည်ပြု တိုင်းခွဲ / ပေါင်းခွဲ ( မြေကွက် ခွဲစိတ်ခြင်း ) လျှောက်ထား လိုသူတို့သည် ဌာနက သတ်မှတ် ထားသော လျှောက်လွှာနှင့် အတူ

 

 အောက်ပါ အထောက် အထား မိတ္တူတို့ကို တင်ပြလျှောက် ထားရမည် -

( က ) မြေငှား စာချုပ် ( ဂရန် ) ၊ အမည် ပေါက်စာချုပ် ( သို့မဟုတ် ) မှတ်ပုံတင် ထားသော စာချုပ် စာတမ်းများ ၊

( ခ ) မြေပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် ပတ်သက်၍ တရားရုံးမှ ချမှတ် ထားသော စီရင်ချက် အမိန့် နှင့် ဒီကရီ ၊

( ဂ ) နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြား ( သို့မဟုတ် ) အမျိုးသား မှတ်ပုံတင် ကတ်ပြား ၊

( ဃ ) မြေငှားခ ကြွေးကျန် ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက် သို့မဟုတ် နောက်ဆုံး ပေးဆောင် ထားသော မြေငှားခ ပြေစာ ၊

( င ) ခွင့်ပြုသည့် နေ့မှစ၍ တစ်နှစ် သက်တမ်း ရှိသည့် မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေခံသည့် မြေကွက်ခွဲ စိတ်မြေပုံ ၊ မြေရာဇဝင် မူရင်းနှင့် အတိုင်းအတာ ပါသည့် မြေတိုင်း မြေပုံမိတ္တူ ( D - Map  ) ၊

( စ ) ကော်မတီ၏ အင်ဂျင် နီယာဌာန ( အဆောက်အအုံ ) မှ အသိအမှတ်ပြု လိုင်စင်ရ အင်ဂျင်နီယာ ရေးဆွဲထားသည့် လျှောက်ထားသူ လက်မှတ် ရေးထိုးထားသော မြေကွက် ခွဲစိတ် အတည်ပြု ပုံစံ ( ၃ ) စုံနှင့် အသေးစိတ် တွက်ချက်မှု ပုံစံသုံးစုံ မူရင်းများ ၊

စသည်တို့ကို တင်ပြ လျှောက်ထား ရမည် ဖြစ်သည် ။

 

လျှောက်ထား လာမှု အပေါ်တွင် ဌာနမှ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို စီစစ်သွားမည် ဖြစ်သည် -

( က ) ဌာနက သတ်မှတ် ထားသော လျှောက်လွှာတွင် ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက် ထားခြင်း ရှိ /  မရှိ ၊

( ခ ) လျှောက်ထား သူသည် ဌာနက သတ်မှတ် ထားသော ဝန်ဆောင်ခများကို ပေးသွင်းထား ခြင်းရှိ /  မရှိ ၊

( ဂ ) မြေရာဇဝင်နှင့် မြေစာရင်း မှတ်ချက်များကို အစီရင်ခံခြင်း ၊

( ဃ ) တင်ပြ ထားသော မြေဆိုင်ရာ အထောက်အထား များနှင့်မြေစာရင်း ကိုက်ညီမှု ရှိ /  မရှိ ၊

( င ) မြေရာဇဝင် မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ အတိုင်း စီစစ်သွားမည် ဖြစ်သည် -

( ၁ ) မြေစာရင်းတွင် မြေသိမ်း မှတ်ချက် ရှိ / မရှိ ၊

( ၂ ) မြေစာရင်းတွင် မြေတန်ဘိုး ဖြတ်မှတ်ချက် ရှိ / မရှိ ၊

( ၃ ) မြေစာရင်းတွင် အစိုးရ ဌာန ဆိုင်ရာများ သို့မဟုတ် အစိုးရ အသိအမှတ်ပြု အဖွဲ့ အစည်းများ၏ ကန့်ကွက် တားမြစ်ချက် ရှိ / မရှိ ၊

( ၄ ) မြေစာရင်းတွင် တရားရုံး တစ်ခုခုမှ တားဝရမ်း သို့မဟုတ် မြေပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် ပတ်သက် သည့် တရားရုံးတွင် စစ်ဆေးဆဲ အမှု ရှိ / မရှိ ၊

( ၅ ) မြေစာရင်းတွင် အခြား ကန့်ကွက် ချက်များ ရှိ / မရှိ ၊

( ၆ ) မြေစာရင်းတွင် ဂရန် စည်းကမ်းပျက် မှတ်ချက် ရှိ / မရှိ ၊

( ၇ ) မြေစာရင်းရှိ မှတ်ချက် များသည် တင်ပြထားသည့် အထောက်အထား များနှင့် သက်ဆိုင်မှု ရှိ / မရှိ ။

( စ ) ၁၉၈၇ ခုနှစ် မရွှေ့ မပြောင်း နိုင်သော ပစ္စည်း လွှဲပြောင်းခြင်းကို ကန့်သတ်သည့် ဥပဒေနှင့် ငြိစွန်းမှု ရှိ / မရှိ ၊

 

အထက် ဖော်ပြပါ အချက်များကို စိစစ်ပြီး ပြည့်စုံ မှန်ကန်ပါက -

မြေကွက်ခွဲ အတည်ပြု ပုံစံ ခွင့်ပြုရန်နှင့် မြေကွက် ခွဲစိတ် တိုင်းတာသည့် မြေပုံ ထုတ်ပေးရန် ဌာနသည် အောက်ပါ အတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်သည် -

 

( က ) အတည်ပြု တိုင်းခွဲ / ပေါင်းခွဲ ( မြေကွက် ခွဲစိတ်ခြင်း ) လျှောက်ထားမှု များအား မြေတိုင်းမှ ကွင်းဆင်း တိုင်းတာ စစ်ဆေးရန် ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံခြင်းနှင့် မြေတိုင်း တာခြင်း ၊

 

( ခ ) မြေပြင်သို့ ကွင်းဆင်း တိုင်းတာ စစ်ဆေးရာတွင် အောက်ပါ အချက် အလက်များကို အခြေခံ၍ စီစစ် သွားမည် ဖြစ်သည် -

( ၁ ) အဆိုပြု မြေကွက် ခွဲစိတ် အတည်ပြု ပုံစံတွင် ပါရှိသည့် ဧရိယာ စုစုပေါင်းနှင့် မြေစာရင်း ဧရိယာ စုစုပေါင်းတို့ ကိုက်ညီမှု ရှိ /  မရှိ ၊

( ၂ ) အဆိုပြု မြေကွက် ခွဲစိတ်ပုံစံတွင် ဝင်၊ ထွက်လမ်းသုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လမ်းအကျယ်အဝန်း လုံလောက် မှုရှိ/ မရှိ နှင့် လမ်းပေးမှု မှန်ကန်မှု ရှိ / မရှိ ၊

( ၃ ) အဆိုပြု မြေကွက် ခွဲစိတ် အတည်ပြု ပုံစံ ( ၃ ) စုံနှင့် အသေးစိတ် တွက်ချက်မှု ပုံစံ ( ၃ ) စုံတို့တွင် မြေကွက် ခွဲစိတ်လိုသည့် မြေပိုင်ရှင်များ သိရှိ သဘောတူကြောင်း လက်မှတ် ရေးထိုး ထားခြင်း ရှိ / မရှိ ၊

( ၄ ) အဆိုပြု မြေကွက် ခွဲစိတ် အတည်ပြု ပုံစံနှင့် အသေးစိတ် တွက်ချက်မှု ပုံစံတို့အား တွက်ချက်မှု မှန်ကန်မှု ရှိ / မရှိ ၊

( ၅ ) အဆိုပြုမြေကွက် ခွဲစိတ် အတည်ပြုမှု ပုံစံတွင် ပါရှိသည့် မူလမြေကွက် နှင့် ခွဲစိတ်မည့် မြေကွက်များ၏ အတိုင်းအတာနှင့် မြေပြင်ရှိအတိုင်းအတာတို့ ကိုက်ညီမှု ရှိ / မရှိ ၊

( ၆ ) အဆိုပြု မြေကွက် အတည်ပြုပုံစံတွင် ပါရှိသည့် မြေကွက်ခွဲစိတ်မျဉ်းသည် မြေပြင်ရှိ အဆောက်အအုံ များနှင့် ကင်းလွတ်မှုရှိ/ မရှိ၊

တို့ကို စီစစ် သွားမည် ဖြစ်သည် ။

 

စိစစ်ချက် များပြည့်စုံမှန်ကန် ပါက ဆက်လက် ဆောင်ရွက် ပေးမည်မှာ  -

( ဂ ) အတည်ပြု တိုင်းခွဲ / ပေါင်းခွဲ ( မြေကွက် ခွဲစိတ်ခြင်း ) လျှောက်ထားမှု အပေါ်  တာဝန်ခံ မြေတိုင်း ဌာနခွဲမှူးမှ ( Check by me ) တံဆိပ်နှင့် လက်မှတ် ရေးထိုး၍ တင်ပြ အတည်ပြု ခွင့်ပြုမိန့်ကို ရယူခြင်း နှင့် ခွင့်ပြုခြင်း ၊

 

( ဃ ) မြေကွက် ခွဲစိတ်သည့် မူလ မြေကွက်အား မြို့ကွက် မြေပုံနှင့် မြို့မြေစာရင်း တို့တွင် ဦးပိုင် အသစ်ဖြင့် မြေတိုင်းမှ ခွဲစိတ် သတ်မှတ်ပြီး မြေကွက် ခွဲစိတ် တိုင်းတာသည့် မြေပုံ ( ၃ ) ပုံတို့ကို ရေးဆွဲ၍ တာဝန်ရှိသူ အဆင့်ဆင့်က စီစစ် လက်မှတ် ရေးထိုးပြီး ရေးဆွဲခြင်း ၊

 

( င ) လိုင်စင်ရ အဆိုပြု အင်ဂျင်နီယာ ပုံစံ ( ၃ ) စုံတွင် ထပ်ဆင့် လက်မှတ် ရေးထိုးရန် နှင့် ဌာနမှ သတ်မှတ် ထားသည့် ခွင့်ပြု ပုံစံတို့တွင် မြေကွက် ခွဲစိတ် ခွင့်ပြုရန်အတွက် ဌာနမှူးထံ အဆင့်ဆင့် တင်ပြ၍ အတည်ပြု လက်မှတ် ရေးထိုးခြင်း ၊

 

( စ ) ဌာနမှူးမှ အတည်ပြု လက်မှတ် ရေးထိုးပြီးပါက မြေကွက်ခွဲစိတ် အတည်ပြု ပုံစံ ( ၁ ) နှင့် မြေကွက် ခွဲစိတ် တိုင်းတာသည့် မြေပုံ (၁) ပုံကို လျှောက်ထားသူထံ သို့ ထုတ်ပေးခြင်း ၊ မြေကွက်ခွဲ အတည်ပြုပုံစံ ( ၁ ) စုံနှင့် ခွဲစိတ် တိုင်းတာ မြေပုံ ( ၁ ) ပုံကို မြေတိုင်း အဖွဲ့တွင် ထားရှိပြီး ၊ ကျန်မြေကွက်ခွဲ အတည်ပြုပုံစံ ( ၁ ) စုံနှင့် ခွဲစိတ် တိုင်းတာ မြေပုံ ( ၁ ) ပုံကို အမှုတွဲတွင် ထားရှိခြင်းနှင့် အမှုတွဲထိန်းခန်း၌ သိမ်းဆည်းခြင်း ။

ကိုးကား - ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ ၊ မြို့ပြ စီမံကိန်းနှင့် မြေယာ စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ

Crd.

ဆရာကြီး မိုးထက်( ၂၇ . ၁၂ . ၂၀၂၁ )

Related Posts

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားနည်း

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားနည်း

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရန် အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိကြပါသည်၊ ၄င်းတို့မှာ- (၁) ဂရန်အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခြင်း၊ (၂) ဂရန်ဦးပိုင်ခွဲ ( ဂရန်မြေတစ်ခုကို အမည်မပြောင်းဘဲ ဂရန်တစ်ခု၊ နှစ်ခု၊ သုံးခု ထပ်မံခွဲစိတ်ရန် လျှောက်ထားခြင်း)(၃) ဂရန်သက်တမ်းတ...

စာချုပ်ရေးပုံရေးနည်း

စာချုပ်စာတမ်း ရေးသားတဲ့နေရာမှာ ရှင်းလင်းပြေပြစ်တဲ့စကားနဲ့ရေးသားဖို့လိုတယ်။ ချုပ်ဆိုသူတွေရဲ့ ကြံရွယ်ချက်သဘောထားကို ထင်ရှားသိသာစေအောင် ရေးသားရတယ်။ တရားဥပဒေပါ ခဲရာခဲဆစ်စကားလုံးတွေကို ထည့်ရေးဖို့ မလိုပါ။ လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကို စေ့စုံကုံလုံအောင် ထည့်သွင်းရေ...

စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် မှတ်ပုံတင်ကို  မစိစစ်ခဲ့သည့် ကိစ္စ

စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် မှတ်ပုံတင်ကို မစိစစ်ခဲ့သည့် ကိစ္စ

စာချုပ်ချုပ်ရာတွင် လက်လွတ်စပယ် လုပ်ဆောင်နေကြသော လုပ် ဆောင်ချက်တစ်ခုမှာ စာချုပ်သူတို့၏ အမည် မှတ်ပုံတင်တို့ကို စာချုပ်ချုပ်သူများ ကိုယ်တိုင်က မစိစစ်ဘဲ ချုပ်ဆိုပေးလိုက်ကြသည့် ကိစ္စရပ်ပင် ဖြစ်သည်။စာချုပ်ချုပ်ပေးသူ၊ ရေးပေးသူများသည် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူများ၏...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate