မြေကွက်ခွဲစိတ်ခြင်း (ဂရန်ခွဲ) လျှောက်ထားခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ဖော်ပြပါ စာစုကလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။

မြေကွက်ခွဲစိတ်ခြင်း (ဂရန်ခွဲ) လျှောက်ထားခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ဖော်ပြပါ စာစုကလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။

အတည်ပြုတိုင်းခွဲ/ပေါင်းခွဲ(မြေကွက်ခွဲစိတ်ခြင်း)

မြေကွက်ခွဲစိတ်ပေးရန်လျှောက်ထားနိုင်သောမြေအမျိုးအစားများ

# (၁) ဂရန်မြေ၊

# (၂) မြေပိုင်မြေ၊

# (၃) ဂရန်ရှိမြေပိုင်မြေ၊

# (၄) B မြေပိုင်မြေ၊

# (၅) Bလ/န ၃(ခ)မြေ၊

# (၆) Bလ/န ၃၉မြေ၊

# (၇) ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လယ်ယာမြေဥပဒေပုဒ်မ ၃(က) အရ ဝန်ခံချက်လက်မှတ်ရရှိပြီးမြေ (သို့မဟုတ်) ၊ ၃(ခ) လက်မှတ်ရရှိပြီးမြေ (အိမ်ယာမြေသတ်မှတ်) အမျိုးအစားများကို မြို့ကွက်မြေပုံနှင့် မြို့မြေစာရင်း တို့တွင် ခွဲစိတ်ပေးနိုင်သည်။

# မြေကွက်ခွဲစိတ်ရာတွင် အောက်ပါအချက်များနှင့်ညီညွှတ်ပါက ခွဲစိတ်ပေးမည်ဖြစ်သည် -

(က) ခွဲစိတ်ရန် လျှောက်ထားသော မြေကွက်အတိုင်းအတာသည် မျက်နှာစာတွင် အနည်းဆုံး ပေ(၂၀) ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်ရှိမြေကွက်မျက်နှာစာမှာလည်း အနည်းဆုံးပေ(၂၀) ရှိရပါမည်။

(ခ) ခွဲစိတ်ရန်လျှောက်ထားသောမြေတစ်ကွက်၏ စုစုပေါင်းဧရိယာသည် အနည်းဆုံးစတုရန်းပေ ၁၂၀၀ ရှိရမည်။

(ဂ) ခွဲစိတ်မည့်မြေကွက်အသုံးပြုရန်အတွက် အများပိုင်လမ်း (သို့မဟုတ်) ကိုယ်ပိုင်လမ်းမရှိပါက ခွဲစိတ်ရန်လျှောက်ထားသောမြေကွက်များသို့ ဝင်ထွက်သွားလာရန် အနည်းဆုံး ၁၀ ပေချန်လှပ်ထားသည့် လမ်းပါရှိရမည်။

(ဃ) မြေကွက်ခွဲစိတ်မျဉ်းနှင့် မြေပြင်ရှိ အဆောက်အအုံတို့ ကင်းလွတ်မှုရှိရမည်။

မှတ်ချက်။ (၁) မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်) မြေအမျိုးအစားမှအပ ကျန်မြေအမျိုးအစားများအား ဧရိယာ ၁၂၀၀ စတုရန်းပေမပြည့်သော်လည်း ခွဲစိတ်ပေးနိုင်သည်။

(၂) စက်မှုဇုန်မြေများအတွက် စက်မှုဇုန်အတွင်းရှိ ဧရိယာအနည်းဆုံး မြေကွက်ဧရိယာ ပြည့်မီမှသာ ခွဲစိတ်ပေးနိုင်သည်။ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ သီးခြားညွှန်ကြားချက်ရှိပါက ယင်းညွှန်ကြားချက်အတိုင်းခွဲစိတ်ပေးနိုင်သည်။

# မြေကွက်(အတည်ပြုတိုင်းခွဲ) လျှောက်ထားနိုင်သူများ

(၁) အမည်ပေါက်တစ်ဦးတည်း သို့မဟုတ် မြေအမည်ပေါက်များမှ ၎င်းပိုင်မြေကွက်များကို (အတည်ပြု တိုင်းခွဲ) မြေကွက်ပေါင်းစည်း နိုင်သည်။

(၂) အမည်ပေါက်တစ်ဦးတည်း သို့မဟုတ် မြေအမည်ပေါက်များမှ ၎င်းပိုင် မြေကွက်များကို (အတည်ပြု တိုင်းခွဲ) မြေကွက်ခွဲစိတ်နိုင်သည်။

(၃) အမည်ပေါက်တစ်ဦးတည်း သို့မဟုတ် မြေအမည်ပေါက်များမှ ၎င်းပိုင် မြေကွက်များကို( အတည်ပြုတိုင်းခွဲ) မြေကွက်ပေါင်းစည်း ခွဲစိတ်နိုင်သည်။

(၄) မှတ်ပုံတင်စာချုပ်အဆက်အစပ်ဖြင့် အစိတ်အပိုင်းဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်သူမှ ၎င်းပိုင်ဆိုင်သည့် မြေအစိတ်အပိုင်းအား (အတည်ပြုတိုင်းခွဲ) မြေကွက်ကို တစ်ဖက်သတ်ခွဲစိတ်နိုင်သည်။ (မြေကွက်ခွဲစိတ် ခြင်းနှင့် မြေတိုင်းလျှောက်ထားစဉ်ကပင် သီးခြားသတင်းစာတွင် ကြော်ငြာပြီးဖြစ်ရ ပါမည်။)

(၅) မှတ်ပုံတင်စာချုပ် အဆက်အစပ်ဖြင့် ဦးပိုင်မတူညီသော်လည်း မြေအမျိုးအစားတူညီသည့် မြေကွက် အစိတ်အပိုင်းများကို ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်သူမှ ၎င်းပိုင်ဆိုင်သည့်မြေကွက် အစိတ်အပိုင်းများကို (အတည်ပြုတိုင်းခွဲ) မြေကွက်ပေါင်းစည်း ခွဲစိတ်နိုင်သည်။ (မြေကွက်ခွဲစိတ်ခြင်းနှင့် မြေတိုင်း လျှောက်ထားစဉ်ကပင် သီးခြားသတင်းစာတွင် ကြော်ငြာပြီးဖြစ်ရ ပါမည်။

(၆) အမည်ပေါက်တစ်ဦးတည်း သို့မဟုတ် မြေအမည်ပေါက်များမှ ၎င်းပိုင်မြေကွက်နှင့် အခြားဦးပိုင်မြေကွက်၏ အစိတ်အပိုင်း သို့မဟုတ် မြေကွက်တစ်ကွက်လုံးအား မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ဖြင့် ပိုင်ဆိုင်ပါကလည်း မြေအမျိုးအစားတူညီပါက (အတည်ပြုတိုင်းခွဲ) ပေါင်းစည်း/ ပေါင်းခွဲ ခွဲစိတ်နိုင် သည်။

# “မြေကွက်ခွဲစိတ်အတည်ပြုချက်နှင့် မြေကွက်ခွဲစိတ်တိုင်းတာသည့်မြေပုံလျှေိာက်ထားခြင်း”

အတည်ပြုတိုင်းခွဲ/ပေါင်းခွဲ (မြေကွက်ခွဲစိတ်ခြင်း) လျှောက်ထားလိုသူတို့သည် ဌာနက သတ်မှတ် ထားသော လျှောက်လွှာနှင့် အတူ အောက်ပါ အထောက်အထားမိတ္တူတို့ကို တင်ပြလျှောက် ထားရမည် -

(က) မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)၊ အမည်ပေါက်စာချုပ် (သို့မဟုတ်) မှတ်ပုံတင်ထားသော စာချုပ် စာတမ်းများ၊

(ခ) မြေပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ တရားရုံးမှ ချမှတ်ထားသော စီရင်ချက်အမိန့် နှင့် ဒီကရီ၊

(ဂ) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (သို့မဟုတ်) အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြား၊

(ဃ) မြေငှားခကြွေးကျန်ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက် သို့မဟုတ် နောက်ဆုံးပေးဆောင် ထားသော မြေငှားခပြေစာ၊

(င) ခွင့်ပြုသည့်နေ့မှစ၍ တစ်နှစ်သက်တမ်းရှိသည့် မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေခံသည့် မြေကွက်ခွဲ စိတ်မြေပုံ၊ မြေရာဇဝင်မူရင်းနှင့် အတိုင်းအတာပါသည့် မြေတိုင်းမြေပုံမိတ္တူ(D-Map)၊

(စ) ကော်မတီ၏ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)မှ အသိအမှတ်ပြုလိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာ ရေးဆွဲထားသည့် လျှောက်ထားသူ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော မြေကွက်ခွဲစိတ် အတည်ပြုပုံစံ(၃) စုံနှင့် အသေးစိတ်တွက်ချက်မှုပုံစံသုံးစုံမူရင်းများ၊

စသည်တို့ကို တင်ပြလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။

လျှောက်ထားလာမှုအပေါ်တွင်ဌာနမှ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို စိစစ်သွားမည်ဖြစ်သည် -

(က) ဌာနကသတ်မှတ်ထားသောလျှောက်လွှာတွင် ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်ထားခြင်း ရှိ/ မရှိ၊

(ခ) လျှောက်ထားသူသည် ဌာနက သတ်မှတ်ထားသော ဝန်ဆောင်ခများကို ပေးသွင်းထား ခြင်းရှိ/ မရှိ၊

(ဂ) မြေရာဇဝင်နှင့် မြေစာရင်းမှတ်ချက်များကို အစီရင်ခံခြင်း၊

(ဃ) တင်ပြထားသော မြေဆိုင်ရာအထောက်အထားများနှင့်မြေစာရင်းကိုက်ညီမှုရှိ/ မရှိ၊

(င) မြေရာဇဝင်မှတ်ချက်များကို အောက်ပါအတိုင်းစိစစ်သွားမည်ဖြစ်သည် -

(၁) မြေစာရင်းတွင် မြေသိမ်းမှတ်ချက် ရှိ/ မရှိ၊

(၂) မြေစာရင်းတွင် မြေတန်ဘိုးဖြတ်မှတ်ချက် ရှိ/ မရှိ၊

(၃) မြေစာရင်းတွင် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများ သို့မဟုတ် အစိုးရအသိအမှတ်ပြု အဖွဲ့ အစည်းများ၏ ကန့်ကွက်တားမြစ်ချက် ရှိ/ မရှိ၊

(၄) မြေစာရင်းတွင် တရားရုံးတစ်ခုခုမှ တားဝရမ်း သို့မဟုတ် မြေပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သက် သည့် တရားရုံးတွင် စစ်ဆေးဆဲအမှု ရှိ/ မရှိ၊

(၅) မြေစာရင်းတွင် အခြားကန့်ကွက်ချက်များ ရှိ/ မရှိ၊

(၆) မြေစာရင်းတွင် ဂရန်စည်းကမ်းပျက် မှတ်ချက် ရှိ/ မရှိ၊

(၇) မြေစာရင်းရှိ မှတ်ချက်များသည် တင်ပြထားသည့် အထောက်အထားများနှင့် သက်ဆိုင်မှု ရှိ/ မရှိ။

(စ) ၁၉၈၇ ခုနှစ် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းကို ကန့်သတ်သည့် ဥပဒေနှင့် ငြိစွန်းမှု ရှိ/ မရှိ၊

အထက်ဖော်ပြပါအချက်များကို စိစစ်ပြီး ပြည့်စုံမှန်ကန်ပါက -

မြေကွက်ခွဲအတည်ပြုပုံစံခွင့်ပြုရန်နှင့် မြေကွက်ခွဲစိတ်တိုင်းတာသည့် မြေပုံထုတ်ပေးရန် ဌာနသည် အောက်ပါ အတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်-

(က) အတည်ပြုတိုင်းခွဲ/ ပေါင်းခွဲ(မြေကွက်ခွဲစိတ်ခြင်း) လျှောက်ထားမှုများအား မြေတိုင်းမှ ကွင်းဆင်းတိုင်းတာစစ်ဆေးရန် ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခြင်းနှင့်မြေတိုင်းတာခြင်း၊

(ခ) မြေပြင်သို့ကွင်းဆင်းတိုင်းတာစစ်ဆေးရာတွင် အောက်ပါ အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ စိစစ်သွားမည်ဖြစ်သည် -

(၁) အဆိုပြုမြေကွက်ခွဲစိတ်အတည်ပြုပုံစံတွင်ပါရှိသည့်ဧရိယာစုစုပေါင်းနှင့်မြေစရင်းဧရိယာစုစုပေါင်းတို့ ကိုက်ညီမှုရှိ/ မရှိ၊

(၂) အဆိုပြုမြေကွက်ခွဲစိတ်ပုံစံတွင် ဝင်၊ ထွက်လမ်းသုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လမ်းအကျယ်အဝန်း လုံလောက် မှုရှိ/ မရှိ နှင့် လမ်းပေးမှု မှန်ကန်မှုရှိ/မရှိ၊

(၃) အဆိုပြုမြေကွက်ခွဲစိတ်အတည်ပြုပုံစံ(၃)စုံနှင့် အသေးစိတ်တွက်ချက်မှုပုံစံ(၃) စုံတို့တွင် မြေကွက် ခွဲစိတ်လိုသည့် မြေပိုင်ရှင်များ သိရှိသဘောတူကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းရှိ/ မရှိ၊

(၄) အဆိုပြုမြေကွက် ခွဲစိတ်အတည်ပြုပုံစံနှင့် အသေးစိတ်တွက်ချက်မှုပုံစံတို့အား တွက်ချက်မှု မှန်ကန်မှု ရှိ/ မရှိ၊

(၅) အဆိုပြုမြေကွက် ခွဲစိတ်အတည်ပြုမှုပုံစံတွင် ပါရှိသည့် မူလမြေကွက်နှင့်ခွဲစိတ်မည့်မြေကွက်များ၏ အတိုင်းအတာနှင့်မြေပြင်ရှိအတိုင်းအတာတို့ ကိုက်ညီမှုရှိ/ မရှိ၊

(၆) အဆိုပြုမြေကွက် အတည်ပြုပုံစံတွင် ပါရှိသည့် မြေကွက်ခွဲစိတ်မျဉ်းသည် မြေပြင်ရှိ အဆောက်အအုံ များနှင့် ကင်းလွတ်မှုရှိ/ မရှိ၊

တို့ကို စိစစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

စိစစ်ချက်များပြည့်စုံမှန်ကန်ပါကဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်မှာ -

(ဂ) အတည်ပြုတိုင်းခွဲ/ ပေါင်းခွဲ(မြေကွက်ခွဲစိတ်ခြင်း) လျှောက်ထားမှုအပေါ် တာဝန်ခံမြေတိုင်း ဌာနခွဲမှူးမှ (Check by me) တံဆိပ်နှင့်လက်မှတ်ရေးထိုး၍ တင်ပြအတည်ပြုခွင့်ပြုမိန့်ကို ရယူခြင်း နှင့် ခွင့်ပြုခြင်း၊

(ဃ) မြေကွက်ခွဲစိတ်သည့် မူလမြေကွက်အား မြို့ကွက်မြေပုံနှင့် မြို့မြေစာရင်းတို့တွင် ဦးပိုင်အသစ်ဖြင့် မြေတိုင်းမှ ခွဲစိတ်သတ်မှတ်ပြီး မြေကွက်ခွဲစိတ်တိုင်းတာသည့် မြေပုံ(၃) ပုံတို့ကို ရေးဆွဲ၍ တာဝန်ရှိသူ အဆင့်ဆင့်က စိစစ်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ရေးဆွဲခြင်း၊

(င) လိုင်စင်ရ အဆိုပြုအင်ဂျင်နီယာပုံစံ(၃) စုံတွင် ထပ်ဆင့်လက်မှတ်ရေးထိုးရန် နှင့် ဌာနမှ သတ်မှတ် ထားသည့် ခွင့်ပြုပုံစံတို့တွင် မြေကွက်ခွဲစိတ်ခွင့်ပြုရန်အတွက် ဌာနမှူးထံ အဆင့်ဆင့်တင်ပြ၍ အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း၊

(စ) ဌာနမှူးမှ အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးပါက မြေကွက်ခွဲစိတ် အတည်ပြုပုံစံ(၁) နှင့် မြေကွက် ခွဲစိတ် တိုင်းတာသည့် မြေပုံ(၁) ပုံကို လျှောက်ထားသူထံ သို့ထုတ်ပေးခြင်း၊ မြေကွက်ခွဲ အတည်ပြုပုံစံ (၁) စုံနှင့် ခွဲစိတ်တိုင်းတာမြေပုံ(၁) ပုံကို မြေတိုင်းအဖွဲ့တွင် ထားရှိပြီး၊ ကျန်မြေကွက်ခွဲ အတည်ပြုပုံစံ(၁) စုံနှင့် ခွဲစိတ်တိုင်းတာမြေပုံ(၁) ပုံကို အမှုတွဲတွင်ထားရှိခြင်းနှင့် အမှုတွဲထိန်းခန်း၌ သိမ်းဆည်းခြင်း။

ကိုးကား- ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

Crd.

ဆရာကြီးမိုးထက်(၂၇.၁၂.၂၀၂၁)

Related Posts

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားနည်း

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားနည်း

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရန် အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိကြပါသည်၊ ၄င်းတို့မှာ- (၁) ဂရန်အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခြင်း၊ (၂) ဂရန်ဦးပိုင်ခွဲ ( ဂရန်မြေတစ်ခုကို အမည်မပြောင်းဘဲ ဂရန်တစ်ခု၊ နှစ်ခု၊ သုံးခု ထပ်မံခွဲစိတ်ရန် လျှောက်ထားခြင်း)(၃) ဂရန်သက်တမ်းတ...

စာချုပ်ရေးပုံရေးနည်း

စာချုပ်စာတမ်း ရေးသားတဲ့နေရာမှာ ရှင်းလင်းပြေပြစ်တဲ့စကားနဲ့ရေးသားဖို့လိုတယ်။ ချုပ်ဆိုသူတွေရဲ့ ကြံရွယ်ချက်သဘောထားကို ထင်ရှားသိသာစေအောင် ရေးသားရတယ်။ တရားဥပဒေပါ ခဲရာခဲဆစ်စကားလုံးတွေကို ထည့်ရေးဖို့ မလိုပါ။ လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကို စေ့စုံကုံလုံအောင် ထည့်သွင်းရေ...

စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် မှတ်ပုံတင်ကို  မစိစစ်ခဲ့သည့် ကိစ္စ

စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် မှတ်ပုံတင်ကို မစိစစ်ခဲ့သည့် ကိစ္စ

စာချုပ်ချုပ်ရာတွင် လက်လွတ်စပယ် လုပ်ဆောင်နေကြသော လုပ် ဆောင်ချက်တစ်ခုမှာ စာချုပ်သူတို့၏ အမည် မှတ်ပုံတင်တို့ကို စာချုပ်ချုပ်သူများ ကိုယ်တိုင်က မစိစစ်ဘဲ ချုပ်ဆိုပေးလိုက်ကြသည့် ကိစ္စရပ်ပင် ဖြစ်သည်။စာချုပ်ချုပ်ပေးသူ၊ ရေးပေးသူများသည် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူများ၏...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate