ဂရန် လျှောက်နိုင်သည့် မြေ

ဂရန် လျှောက်နိုင်သည့် မြေ

( 1 ) လိုင်စင် မြေ

( 2 ) ပါမစ်မြေ ( သို့ ) လိုင်စင် မိတ္တူ

( 3 ) စကွာတာမြေ 

 

ဂရန်သစ် လျှောက်လျှင် ဘာတွေလိုလဲ 

( 1 ) နိုင်ငံသား စီစစ်ရေး ကတ်ပြား

( 2 ) ပါမစ် (သို့ ) လိုင်စင်မြေ

( 3 ) မှတ်ပုံတင် စာချုပ်စာတမ်း ( စကွာတာမြေ )

( 4 ) နောက်ဆုံး ပေးဆောင် ထားသည့် မြေခွန်ပြေစာ 

( မူရင်း ) တို့နှင့်အတူဋ္ဌာနမှ သတ်မှတ်ပုံစံတွင် 

ဖြည့်စွက် လျှောက်ထား ရမည် ။

 

စီစစ် / လက်ခံခြင်း

အထောက်အထား မိတ္တူများကို မူရင်းနှင့် တိုက်ဆိုင် 

စီစစ်ပါသည် ။ တင်ပြသည့် အထောက်အထား များနှင့် 

မြေစာရင်းရှိ အထောက်အထား များ တူညီမှန်ကန်မှု 

ရှိပါက မြို့နယ်ထွေ / အုပ်ဦးစီး အုပ်ချုပ်ရေးမှုးရုံးနှင့် 

ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ရုံးများတွင် ( ၁၄ ) ရက်မတွင်း 

ကန့်ကွက်ရန် ရှိ / မရှိ ကြော်ငြာ နိုင်ပါသည် ။

အမည်ပေါက် မဟုတ်ပါက ၁၄ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ရန် 

ရှိ / မရှိ ကြော်ငြာ နိုင်သည် ။

 

ဂရန်သစ် ထုတ်ပေးခြင်း

ကန့်ကွက်မှု တစုံတရာ မရှိပါက ဋ္ဌာနမှ ခွင့်ပြုပေးပြီး 

သတ်မှတ် ဝန်ဆောင်ခများ ပေးသွင်း ရပါမည် ။

ပါမစ် ( သို့ ) လိုင်စင် မူရင်းကို ဋ္ဌာနသို့ အပ်နှံ ရပါမည် ။

ဋ္ဌာနမှုးနှင့် လျှောက်ထား သူတို့သည် နှစ်ဖက် သက်သေ 

( ၁ ) ဦးစီဖြင့် မြေငှား စာချုပ်ပေါ်တွင် လက်မှတ် 

ရေးထိုး၍ မြေငှားစာချုပ် ( ဂရန် ) ထုတ်ပေး ပါသည် ။ 

 

ဒါတွေ သင်လုပ် ရမည်

လျှောက်ထား သူသည် ရရှိသည့် မြေငှား စာချုပ် ( ဂရန် ) 

တွင် အခွန်ရုံးမှ မြန်မာနိုင်ငံ တံဆိပ်ခေါင်း အခွန် ဥပဒေ

အရ သတ်မှတ်နှုန်း အတိုင်း အထူးကပ်တံဆိပ်ခေါင်း 

သွားရောက် ကပ်ရပါမည် ။ မြေငှား စာချုပ် ( ဂရန် ) 

ထုတ်ပေးခံရသူ အမည်ဖြင့် ၃လတစ်ကြိမ် ၊ ၁နှစ် ( ၄ )ကြိမ် 

စည်းကြပ်သော မြေငှားခ ( မြေခွန် ) ပေးဆောင် ရမည် ။ 

သတ်မှတ် သက်တမ်းကာလ ကုန်ဆုံးသောအခါ ဂရန်

စာချုပ် သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထား ရမည် ။ မြေငှား 

စာချုပ် ( ဂရန် ) ပျောက်ဆုံး / ပျက်စီးလျှင် မြေငှားဂရန် 

စာချုပ်မူရင်း ပျောက်ဆုံးလျှင် သော်လည်းကောင်း ၊ 

ပျက်စီးလျှင်သော်လည်းကောင်း မြေငှားဂရန် စာချုပ်

မိတ္တူ လျှောက်ထား နိုင်ပါသည် ။ ထို့သို့ လျှောက်ထား 

လာပါက မူလ အမည်ပေါက် ဖြင့်ပင် မြေငှား စာချုပ် 

( ဂရန် ) မိတ္တူမှန် ထုတ်ပေး ပါမည် ။ နိုင်ငံသား စီစစ်ရေး 

ကတ်ပြား ၊ မြေငှား ဂရန်စာချုပ် အမှန်တကယ် ပျောက်ဆုံး 

ပျက်စီးကြောင်း တရားရုံးကျမ်းကျိမ်လွှာ ၊ ပျောက်ဆုံးခြင်း 

ကြောင့်ဖြစ်ပါက မြို့နယ်ထွေ / အုပ် ဦးစီး အုပ်ချုပ်ရေးမှုးရုံး 

ထောက်ခံချက် ၊ ရဲစခန်းသို့ တိုင်ကြားချက် ၊ မှတ်ပုံတင် 

စာချုပ်စာတမ်း ( သို့မဟုတ် ) တရားရုံး စီရင်ချက်နှင့် 

ဒီဂရီအရ လျှောက်ထားခြင်း ဖြစ်လျှင် ယင်းအထောက် 

အထားများ ၊ နောက်ဆုံးပေးဆောင် ထားသည့် မြေခွန်ပြေစာ 

( မူရင်း ) တို့နှင့်အတူ ဋ္ဌာနမှ သတ်မှတ်ပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်၍ 

လျှောက်ထား ရမည် ။

 

စီစစ် ထုတ်ပေးခြင်း

- ဋ္ဌာနမှ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးခြင်း

- မြို့နယ်ထွေ / အုပ် ဦးစီးဋ္ဌာန အုပ်ချုပ်ရေးမှုးရုံးနှင့်  ရပ်ကွက် 

အုပ်ချုပ်ရေးမှုးရုံး များတွင် ( ၁၄ ) ရက်အတွင်း - ကန့်ကွက်

နိုင်ကြောင်း ကြေငြာခြင်းနှင့် သတင်းစာများတွင် သီးခြား 

ကြေငြာခြင်း တို့ကို ပြုလုပ် ပါသည် ။

- ကန့်ကွက်သူ မရှိ ၊ တရားရုံး အမှုအခင်းများ ကင်းရှင်းပြီး 

မြေပြင်တွင် ပြဿနာတစ်စုံ တရာမရှိပါက ဂရန်သစ် 

ထုတ်ပေးစဉ် သကဲ့သို့ပင်

- သတ်မှတ် ဝန်ဆောင်ခ ပေးသွင်းစေပြီး မြေငှား ဂရန်မိတ္တူ 

ထုတ်ပေး ပါသည် ။

- မြေငှားဂရန် စာချုပ် အမှန်တကယ် ပျောက်ဆုံး ပျက်စီး

ကြောင်း တရားရုံး ကျမ်းကျိမ်လွှာ

ဂရန်မိတ္တူ တွင် အခွန်တံဆိပ်ခေါင်း ကပ်ရန် မလိုပါ ။

 

မြေငှားစာချုပ် ( ဂရန် ) သက်တမ်း တိုးခြင်း

-သတ်မှတ် သက်တမ်းကာလ ကုန်ဆုံး သောအခါ သက်တမ်းတိုး 

လျှောက်ထား ရမည် ။

-အမည် ပေါက်သူ ၊ မှတ်ပုံတင် စာချုပ် အဆင့်ဆင့်ဖြင့် နောက်ဆုံး 

ပိုင်ဆိုင်သူ ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ တရားရုံး စီရင်ချက်နှင့်  

ဒီဂရီရထား သူကသာ လျှောက်ထား နိုင်သည် ။

-ဌာနမှ သတ်မှတ်ပုံစံ နှင့်အတူ နိုင်ငံသား စီစစ်ရေး ကတ်ပြား ၊ 

သက်တမ်း ကုန်ဂရန်နှင့် အမည်ပေါက် ပိုင်သူ မဟုတ်ပါက 

- ပိုင်ဆိုင်မှု စာချုပ်စာတမ်း ( သို့ ) တရားရုံး စီရင်ချက် ဒီဂရီနှင့် 

နောက်ဆုံး ပေးဆောင် ထားသည့် မြေခွန် ပြေစာမူရင်း တို့ဖြင့် 

လျှောက်ထား ရမည် ။

-သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသောအခါ ဂရန်အား ပြန်လည် အပ်နှံရမည် 

ဖြစ်ပြီး ဂရန်ပျောက်ဆုံးနေပါက သတ်မှတ် ဒဏ်ကြေးငွေ 

ပေးဆောင်ရမည် ။

 

မြေငှား ဂရန်စာချုပ် ခွဲစိတ်ပေးခြင်း

- သက်တမ်းရှိ မြေငှား စာချုပ်ကို ဂရန်ခွဲအဖြစ် ထုတ်ပေး 

နိုင်ပါသည် ။

- ဌာနမှ သတ်မှတ်ပုံစံ နှင့်အတူ နိုင်ငံသား စီစစ်ရေး ကတ်ပြား ၊ 

ပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားများ နှင့်အတူ ဋ္ဌာနမှ ခွင့်ပြုထုတ် 

ပေးထားသည့် - မြေကွက်ခွဲ အတည်ပြု ပုံစံနှင့် မြေကွက် 

ခွဲစိတ်တိုင်း တာသည့် မြေပုံများ တင်ပြရမည် ။

-အမည်ပေါက် ကိုယ်တိုင်မှ လျှောက်ထားလျှင် သတင်းစာ 

ကြေငြာခြင်း မပြုဘဲ အမည်ပေါက်သူမှ လျှောက်ထားခြင်း 

မဟုတ်ပါက သတင်းစာတွင် ( ၁၄ ) ရက် အချိန်ပေး ကြေငြာ 

ပါသည် ။

- ကန့်ကွက်သူ မရှိပါက သတ်မှတ် ဝန်ဆောင်ခ ပေးသွင်း

စေပြီး မြေကွက် အမှတ်အသစ်ဖြင့် ဂရန်ခွဲ ထုတ်ပေးပြီး 

မူလမြေငှား စာချုပ်အား ပြန်လည်သိမ်းယူမည် ။

- မူလ မြေငှားစာချုပ် ( ဂရန် ) ၏ အစိတ်အပိုင်း ကိုသာ ဂရန်

ခွဲထုတ်ခြင်း ဖြစ်ပါက ထို့သို့ ဂရန်ခွဲထုတ်ကြောင်းကို မူလစာချုပ် 

ပေါ်တွင် ရေးမှတ်ပေးပါသည် ။ ဂရန်ခွဲထုတ် ပေးသူ အမည်ဖြင့် 

မြေခွန် စည်းကြပ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက် ပါသည် ။

 

အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲ ပေးခြင်း

-မြေပိုင်မြေ၊ မစိုက်ပျိုးသော ဘိုးဘွားပိုင် မြေ ၊ ဂရန်ရှိ မြေပိုင်မြေ 

နှင့် သက်တမ်း ရှိသော မြေငှား ဂရန်မြေ တို့ကို မြေအမည်ပေါက် 

ပြောင်းလဲ မှတ်သား ပေးပါသည် ။

-ဌာနမှ သတ်မှတ် ပုံစံနှင့်အတူ နိုင်ငံသား စီစစ်ရေး ကတ်ပြား ၊ 

မြေပိုင်မြေ ဖြစ်ပါက အမည်ပေါက် စာချုပ် ၊ ဂရန်မြေ ဖြစ်ပါက  

မြေငှားဂရန် ၊ -နောက်ဆုံး ပေးဆောင် ထားသည့် မြေခွန် ပြေစာ ၊ 

စာချုပ် အဆက်ဆက်ဖြင့် ပိုင်ဆိုင်သူ ဖြစ်ပါက မြေငှားဂရန် ၊ 

နောက်ဆုံး ပေးဆောင် ထားသည့် မြေခွန် ပြေစာ ၊ စာချုပ် 

အဆက်ဆက်ဖြင့် ပိုင်ဆိုင်သူ ဖြစ်ပါက စာချုပ် သက်တမ်း ၊ 

တရားရုံး အမိန့်ရရှိ ထားသူ ဖြစ်ပါက ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့်ပတ်သက်၍ 

စီရင်ချက်နှင့် အမိန့်ဒီဂရီများနှင့် လျှောက်ထား ရမည် ။

- ဂရန်သစ် လျှောက်ထားစဉ် သကဲ့သို့ပင် စီစစ်ပြီး ကန့်ကွက်သူ 

မရှိပါက သတ်မှတ် ဝန်ဆောင်ခ ပေးသွင်းစေပြီး စာချုပ်မူရင်း 

 ( သို့မဟုတ် ) မြေငှားဂရန် မူရင်းတွင် အမည် ပြောင်းလဲခြင်း 

မှတ်တမ်း ရေးဖြည့်၍ ပြည်လည် ထုတ်ပေးမည် ။

-ဂရန်မြေ ဖြစ်ပါက အမည်ပြောင်း၍ မြေခွန် စည်းကြပ် နိုင်ရေး 

ဆက်လက် ဆောင်ရွက် ပါသည် ။

 

Credit Photo – YCDC

Credit to ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ

Related Posts

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားနည်း

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားနည်း

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရန် အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိကြပါသည်၊ ၄င်းတို့မှာ- (၁) ဂရန်အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခြင်း၊ (၂) ဂရန်ဦးပိုင်ခွဲ ( ဂရန်မြေတစ်ခုကို အမည်မပြောင်းဘဲ ဂရန်တစ်ခု၊ နှစ်ခု၊ သုံးခု ထပ်မံခွဲစိတ်ရန် လျှောက်ထားခြင်း)(၃) ဂရန်သက်တမ်းတ...

စာချုပ်ရေးပုံရေးနည်း

စာချုပ်စာတမ်း ရေးသားတဲ့နေရာမှာ ရှင်းလင်းပြေပြစ်တဲ့စကားနဲ့ရေးသားဖို့လိုတယ်။ ချုပ်ဆိုသူတွေရဲ့ ကြံရွယ်ချက်သဘောထားကို ထင်ရှားသိသာစေအောင် ရေးသားရတယ်။ တရားဥပဒေပါ ခဲရာခဲဆစ်စကားလုံးတွေကို ထည့်ရေးဖို့ မလိုပါ။ လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကို စေ့စုံကုံလုံအောင် ထည့်သွင်းရေ...

စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် မှတ်ပုံတင်ကို  မစိစစ်ခဲ့သည့် ကိစ္စ

စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် မှတ်ပုံတင်ကို မစိစစ်ခဲ့သည့် ကိစ္စ

စာချုပ်ချုပ်ရာတွင် လက်လွတ်စပယ် လုပ်ဆောင်နေကြသော လုပ် ဆောင်ချက်တစ်ခုမှာ စာချုပ်သူတို့၏ အမည် မှတ်ပုံတင်တို့ကို စာချုပ်ချုပ်သူများ ကိုယ်တိုင်က မစိစစ်ဘဲ ချုပ်ဆိုပေးလိုက်ကြသည့် ကိစ္စရပ်ပင် ဖြစ်သည်။စာချုပ်ချုပ်ပေးသူ၊ ရေးပေးသူများသည် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူများ၏...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate