အိမ်ခွန် အမည်ပြောင်း လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့် အချက်အလက်များ ကို သိရှိနိုင်ရန် အတွက် မျှဝေလိုက်ပါသည်။

အိမ်ခွန် အမည်ပြောင်း လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့် အချက်အလက်များ ကို သိရှိနိုင်ရန် အတွက် မျှဝေလိုက်ပါသည်။

အိမ်ခွန် အမည်ပြောင်း လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့် အချက်အလက်များ ကို သိရှိနိုင်ရန် အတွက် မျှဝေလိုက်ပါသည်။

အိမ်ခွန်အမည်ပြောင်း လျှောက်ထားရာတွင် လျှောက်လွှာပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်၍ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များ ပူးတွဲတင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်-

(က)အမည်ပြောင်း လျှောက်ထားသည့်မြေနှင့် အဆောက်အအုံ ပိုင်ဆိုင်မှု အဆက်ဆက်၏ အမွေဆက်ခံ၊ ပေးကမ်း၊ စွန့်လွှတ် မှတ်ပုံတင်စာချုပ်နှင့် တရားရုံး ဒီကရီ အစရှိသည့် အထောက်အထား၊ ဂရန်နှင့် ဘိုးဘပိုင်မှတ်တမ်း မိတ္တူများ

(ခ)အခွန်ဌာနမှ ပစ္စည်းခွန် ကောက်ခံပြီးသည့် အိမ်ခွန်ပြေစာ မူရင်း(သို့မဟုတ်) မိတ္တူတစ်စောင်

(ဂ)လျှောက်ထားသူ၏ အိမ်ထောင်စုဇယားနှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ

(ဃ)သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏ မြေနှင့်အဆောက်အအုံအား အမှန်တကယ်နေထိုင် ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ထောက်ခံချက်

(င)အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားသည့် အဆောက်အအုံအတွက် အိမ်ခွန်ကြွေးကျန် ကင်းရှင်းကြောင်း အခွန်ဌာန၊ ငွေကျန်တောင်းဌာနစုမှ ထုတ်ပေးသော ထောက်ခံချက်

အထက်ပါ စာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံစွာ တင်ပြလာပါက -

၁။

ပြီးပြည့်စုံသော အိမ်ခွန် အမည်ပြောင်းအမှုတွဲများ ကြာမြင့်ချိန် (စုစည်း၍ သတင်းစာ၌ ဖော်ပြခြင်း)

(က)ကန့်ကွက်ရန်ရှိ/မရှိ သတင်းစာကြော်ငြာပြီး ကြာချိန် - ၁၄ရက်

(ခ)ကန့်ကွက်ချက်မရှိပါက မြေတိုင်းကွင်းဆင်းချိန် - ၄ရက်

(ဂ)ကွင်းဆင်းပြီး အမှုတွဲများ ကော်မတီသို့ တင်ပြီးကြာချိန် - ၁၅ရက်

(ဃ)စုစည်းဆောင်ရွက်ပါက တစ်ဦးလျှင် အမည်ပြောင်းလျှောက်လွှာခ ၅၀၀/နှင့် သတင်းစာကြော်ငြာခ ကျပ် ၆၅၀၀/- ကျသင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြော်ငြာခွန် ကျသင့်ရန်

(၄)ဦး အနည်းဆုံးရှိမှ ကြော်ငြာထည့်၍ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

၂။တစ်ဦးတည်း ပြီးပြည့်စုံသော အိမ်ခွန် အမည်ပြောင်းအမှုတွဲများ ကြာမြင့်ချိန် (တစ်ဦးတည်း သတင်းစာ၌ ဖော်ပြခြင်း)

(က)ကန့်ကွက်ရန်ရှိ/မရှိ သတင်းစာကြော်ငြာပြီး ကြာချိန် - ၁၄ ရက်

(ခ)ကန့်ကွက်ချက်မရှိပါက မြေတိုင်းကွင်းဆင်းချိန် - ၁ ရက်

(ဂ)ကွင်းဆင်းပြီး အမှုတွဲများ ကော်မတီသို့ တင်ပြီးကြာချိန် - ၁၅ရက်

(ဃ)တစ်ဦးတည်း အမည်ပြောင်း ဆောင်ရွက်လိုပါက အမည်ပြောင်းလျှောက်လွှာခ ၅၀၀/နှင့် သတင်းစာကြော်ငြာခ ကျပ် ၁၈၀၀၀/- ကျသင့်ပါမည်။

၃။အထက်ပါစာရွက်စာတမ်းများအား ပြည့်စုံမှုရှိပါက အိမ်ခွန်အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားမှုကို ကန့်ကွက် မည့်သူ ရှိ/မရှိ သတင်းစာကြော်ငြာကာ သတင်းစာ ကြော်ငြာ၍ (၂)ပတ်ပြည့်ပြီး ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ကော်မတီသို့အဆင့်ဆင့်တင်ပြ၍ ကော်မတီအစည်းအဝေးမှ အမည်ပြောင်း ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက အောက်ပါ အမည်ပြောင်းနှုန်းထားများ ပေးသွင်းဆောင်ရွက်ရပါမည်။

(က)ထရံကာ၊ ပျဉ်ကာ အဆောက်အဦ ကျပ် ၂၀ဝ၀ဝ/-

(ခ)နံကပ်(၁)ထပ်မှ RC တိုက်(၃)ထပ်ထိ ကျပ် ၅၀ဝ၀ဝ/-

(ဂ)RC တိုက်(၄)ထပ်နှင့် အထက် အဆောက်အဦ ကျပ် ၇၀ဝ၀ဝ/-

၄။အဆောက်အဦ ကွင်းဆင်းတိုင်းတာခ နှုန်းထားများအား အောက်ပါအတိုင်း ပေးသွင်းဆောင်ရွက်ရပါမည် -

(က)ထရံကာ၊ ပျဉ်ကာ အဆောက်အဦ ကျပ် ၁၀ဝ၀ဝ/-

(ခ)နံကပ်(၁)ထပ်မှ RC တိုက်(၃)ထပ်ထိ ကျပ် ၂၀ဝ၀ဝ/-

(ဂ)RC တိုက်(၄)ထပ်နှင့် အထက် အဆောက်အဦ ကျပ် ၃၀ဝ၀ဝ/-

မှတ်ချက်

(က)အမည်ပြောင်း ကန့်ကွက်မှုရှိပါက ဆိုင်းငံ့

(ခ)ကွင်းဆင်းတိုင်းတာချိန် အိမ်ရှင်မရှိပါက ဆိုင်းငံ့

လျှောက်ထားရန်လိပ်စာမှာ

သို့

ဌာနမှူး

အခြန္ဌာန

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (သို့မဟုတ်) မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ စသည်ဖြင့်လျှောက်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုင်ရာဌာနတွင် လျှောက်လွှာပုံစံတောင်းယူနိုင်ပါသည်။

crd .....ဆရာကြီးမိုးထက်

Related Posts

အိမ်ငှားအဖြစ်မှ အခမဲ့ခွင့်ပြုချက်အရ နေထိုင်သူအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခြင်း

ဦးချစ်တီးနှင့်ဒေါ်အေးရီ (သေသူ ဦးအုန်းဖေ တရားဝင်ဝင်ကိုယ်စားလှယ်) ၁၉၇၇ ခုနှစ် တရားမ ပထမ အယူခံမှု အမှတ် - ၂၁ မန္တလေး အမှုတွင် ဦးချစ်တီး သည် ဦးအုန်းဖေ၏ အိမ်ငှားအဖြစ်နေထိုင်ရာ နောက် ပိုင်း တွင် ဦးချစ်တီးတို့က အိမ်လခများပေးရန် ပျက်ကွက်သဖြင့် ရပ်ကွက်ပြည်သူ့...

အိမ်ရှင်အိမ်ငှား ကိစ္စသိမှတ်ဖွယ်ရာ

အိမ်ရှင်အိမ်ငှား ကိစ္စသိမှတ်ဖွယ်ရာ

- မြို့ပြဒေသ ( Uban Area ) နှင့်သက်ဆိုင်သော နေရာဒေသမှ အိမ်ငှား၊ မြေငှား ကိစ္စရပ်တို့မှာ ၁၉၆၀- ပြည်နှစ့် ငှားရမ်းခကြီးကြပ်ရေးအက် ဥပဒေနှင့် အကျုံးဝင်သက်ဆိုင်ပါသည်။ မြို့ပြဒေသနှင့် အကျုံးမဝင်သော ဒေသတွင်ငှားရမ်းခြင်းဖြစ်ပါက ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်း ဥပဒေနှ...

နိုင်ငံခြားသားကို တိုက်ခန်း၊ မြေ စသည့် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်း ငှားရမ်းခြင်းကို တရားဝင် ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်

နိုင်ငံခြားသားကို တိုက်ခန်း၊ မြေ စသည့် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်း ငှားရမ်းခြင်းကို တရားဝင် ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်

၁၉၈၇ခုနှစ်၊ မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်း လွှဲပြောင်းခြင်းကို ကန့်သတ်သည့်ဥပဒေ ပုဒ်မ-  ၅အရ မည်သူမဆို မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းကို တစ်ကြိမ်လျှင် တစ်နှစ်ထက်ပို၍ နိုင်ငံခြားသား (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံခြားသားပိုင်ကုမ္ပဏီအား ငှားရမ်းခြင်းမပြုရ ဟု ပြဌ...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate