ဘိုးဘပိုင်မြေ” ဆိုသည်မှာ

ဘိုးဘပိုင်မြေ” ဆိုသည်မှာ

ဘိုးဘပိုင်မြေ” ဆိုသည်မှာ အောက်မြန်မာနိုင်ငံမြို့နှင့် ကျေးရွာမြေများဥပဒေပုဒ်မ ၄၊ ပုဒ်မခွဲ(၁၀) အရ ဘိုးဘွားမိဘလက်ထက်ကပင်ဓားမဦးချပိုင်ဆိုင်လာ၍ လွှဲပြောင်းဆက်ခံခွင့်ရှိသော မစိုက်ပျိုးသည့်မြေ ကို ဆိုသည် ဟုလည်းကောင်း

The Upper BURMA Land and Revenue Regulation section 23(b) ၌ -

ဘိုးဘပိုင်မြေ(ခ) အမှုထမ်းမြေ (Official Land) ဟု အဓိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။

ဘိုးဘပိုင်မြေကွက်ကို မြေစာရင်းမြေပုံမှာ အပြာရောင်နဲ့ရေးဆွဲပြီး မြေအမျိုးအစားကို အင်္ဂလိပ် အက္ခရာ B (Bobabaing or Landholder's rights) ဟု ရေးသားထားသည်။ လွဲပြောင်းဆက်ခံခွင့်ရှိသော မြေအမျိုးအစားဖြစ်သည်။

မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ဘိုးဘပိုင်မြေတို့ကို အမည်ပြောင်း လဲလို ပါက အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားရှိသည် -

ဘိုးဘပိုင်မြေကို အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့် အချက်များ

၁။ ဘိုးဘပိုင်မြေကို အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားလာပါက အောက်ပါအတိုင်း အမျိုးအစားခွဲခြား၍ ဆောင်ရွက်ပေးသည် -

(၁) အမည်ပြောင်း

(၂) ဦးပိုင်ခွဲအမည်ပြောင်း( ဦးပိုင်တစ်ခုကိုခွဲစိတ်၍ အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခြင်း၊)

(၃) အမည်ဖြည့်စွက်ခြင်း (မူလအမည်ပေါက်အပြင် နောက်ထပ်တစ်ဦး၊ နှစ်ဦးအမည်ဖြင့် အမည်ထပ်မံ ဖြည့်စွက် လျှောက်ထားခြင်း)

(၄) အမည်ပယ်ဖျက်ခြင်း( မူလနှစ်ဦး၊ သုံးဦးအမည်ပေါက်မှ တစ်ဦးဦးအားပယ်ဖျက်ပေးရန် လျှောက် ထား ခြင်း)

၂။ ဘိုးဘပိုင်မြေအမည်ပြောင်းလျှောက်ထားရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ စာချုပ်စာတမ်းများနှင့် အထောက်အထားများကို တင်ပြရန်လိုအပ်ပါသည် -

(၁) လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူမှန်၊

(၂) မြေပုံ၊ မြေရာဇဝင်မူရင်း၊

(၃) အမွေဆက်ခံခြင်းဖြစ်ပါက အဆင့်ဆင့်အမွေဆက်ခံမှုစာချုပ်စာတမ်းမိတ္တူ၊

(၄) အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပါက အဆင့်ဆင့်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သည့် မှတ်ပုံတင်စာချုပ် မိတ္တူမှန်၊

(၅) အပေး၊ စွန့်လွှတ်၊ အမည်ပြောင်းဖြစ်ပါက မှတ်ပုံတင်ပေးကမ်း၊ စွန့်လွှတ် စာချုပ်မိတ္တူမှန်၊

(၆) တရားရုံးဒီကရီ(သို့မဟုတ်) တရားမပုံစံ(၁၀၆) (တရားရုံးမှ အမည်ပြောင်းပေးရန် အကြောင်းကြားစာ)

(၇) အမည်ပေါက်သေဆုံးပါက သေစာရင်းမိတ္တူမှန်၊

(၈) အိမ်ထောင်စုဇယားမိတ္တူမှန်၊

(၉) အဆောက်အဉီဓာတ်ပုံ၊

(၁၀) ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထောက်ခံချက်။

၃။ အထက်ဖော်ပြပါ အထောက်အထားများဖြင့် အမှုတွဲတည်ဆောက်ပြီး သတင်းစာတွင် ကြော်ငြာ၍ ကန့်ကွက်မှု မရှိ၊ အရှုပ်အရှင်းမရှိပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနသည် (၁) လအတွင်း အမည်ပေါက် ဆောင်ရွက်ပေး သွား မည်ဖြစ်ပါသည်။

# လျှောက်လွှာနမူနာပုံစံ

သို့

ဌာနမှူး

မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန

မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အမှတ်စဉ် ………….

ရက်စွဲ………………………………. .

# အကြောင်းအရာ။ ဘိုးဘပိုင်မြေအား အမည်ပြောင်းပေးရန် လျှောက်ထားခြင်း။

၁။ မန္တလေးမြို့၊………………………………… မြို့နယ်၊ …………………….ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်……………. ရှိ။ ဦးပိုင်အမှတ်………….. ဧရိယာ…………… ဧကရှိ ဘိုးဘပိုင်မြေကို ဦး/ ဒေါ်………………… ၏ အမည်ကို ပြောင်းလဲပေးပါရန် လေးစားစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်။

၂။ အမည်ပြောင်းပေးရန် လျှောက်ထားသည့် ဘိုးဘပိုင်မြေ၏ တည်နေရာ လိပ်စာ အပြည့်အစုံမှာ ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

၃။ လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ဖော်ပြပါ မြေပုံ၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားများ နှင့် ပူးတွဲတင်ပြပါသည်။

(က) မြေစာရင်းပုံစံ(၁၀၅) မြေပုံ(၂) ပုံ၊

(ခ) မြေစာရင်းပုံစံ(၁၀၆)၊ မြေရာဇဝင် ၁ - က မှတ်တမ်း(၂) စုံ၊

(ဂ) အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြား (သို့) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ၊

(ဃ) ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအထောက်အထားများ

(၁) …………………………………..

(၂) …………………………………..

(၃) …………………………………..

(၄) …………………………………..

လျှောက်ထားသူလက်မှတ်……… ………………

အမည် ဦး/ ဒေါ် ………………………………….

နေရပ်လိပ်စာ ……………………………………

……………………………………………………………………

# ခံ ဝန်ချက်

ရက်စွဲ ………………………….

၁။ မန္တလေးမြို့၊………………………………… မြို့နယ်၊ …………………….ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်……………. ရှိ။ ဦးပိုင်အမှတ်………….. ဧရိယာ…………… ဧကရှိ ဘိုးဘပိုင်မြေကို ကျွန်တော်/ ကျွန်မ/ ဦး/ ဒေါ် ……………………. ၏ အမည်သို့ ပြောင်းလဲပေးရန်အတွက် ပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားများနှင့်အတူ တင်ပြလျှောက်ထားအပ်ပါသည်။

၂။ အကယ်၍ ကျွန်တော်/ ကျွန်မ/ ဦး/ ဒေါ် ………………………….. ၏ အမည်သို့ ပြောင်းလဲပေးပြီး နောက် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ သက်ဆိုင်မှု၊ အငြင်းပွားမှု၊ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပေါ်ပါက အငြင်းပွားမှု မပြီးပြတ်မီ ကာလအတွင်း မူလအမည်အတိုင်းပြန်လည်ထားရှိရမည်ကို သဘောတူကြောင်း ဝန်ခံ ကတိပြုပါသည်။

လျှောက်ထားသူလက်မှတ် ……………………

အမည်/ ဦး/ ဒေါ် …………………………….

မှတ်ပုံတင်အမှတ် ……………………………

နေရပ်လိပ်စာ ………………………………

……………………………………………

ကျွန်ုပ်ရှေ့မှောက်တွင် -

ဌာနစုမှူး (မြေယာ/ စီမံ)

# ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ဘိုးဘပိုင်မြေတို့ကိုအမည်ပြောင်းလဲခြင်း#

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ဘိုးဘပိုင်မြေကို အမည်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍-

# အမည်ပြောင်းလဲနိုင်သော မြေအမျိုးအစားတို့မှာ အောက်ပါမြေအမျိုးအစားတို့ဖြစ်သည် -

- မြေပိုင်မြေ၊

- ဘိုးဘပိုင်မြေ၊

- ဂရန်ရှိမြေပိုင်မြေနှင့် သက်တမ်းရှိသောမြေငှားဂရန်မြေ၊

- လယ်ယာ မြေဟူသောစကားရပ်တွင် အကျုံးမဝင်ကြောင်း ဝန်ခံချက်လက်မှတ်ရရှိပြီးမြေ (ရန်ကုန်စည်ပင် လုပ်ထုံး ၂၅)

မြေအမည်ပေါက် ပြောင်းလဲရန် လျှောက်ထားခွင့်ရှိသူများ

# မြေအမည်ပေါက်ပြောင်းလဲပေးရန် လျှောက်ထားနိုင်သူများမှာ-

- မြေအမည်ပေါက်နှင့် မြေငှားစာချုပ်ရရှိသူတို့ထံမှ မှတ်ပုံတင်စာချုပ်စာတမ်းအဆက်အစပ်ဖြင့်ရရှိသူ သို့မဟုတ်

- တရားရုံးကထုတ်ပေးသည့် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်း ရောင်းကြောင်းလက်မှတ်စာ( တံဆိပ် ခေါင်းကပ်ပြီးဖြင့်) ဝယ်ယူသူတို့သာ မြေအမည်ပြောင်း လျှောက်ထားခွင့်ရှိပါသည်။

မြေအမည်ပေါက်ပြောင်းလဲပေးရန် လျှောက်ထားသူသည် ဌာန၏ သတ်မှတ်ပုံစံနှင့် အတူ အောက်ပါ အထောက်အထားများကို ပူးတွဲတင်ပြရပါမည် -

(က) မြေနှင့်ပတ်သက်သော အထောက်အထားများ

(၁) မြေအငှားချထားသည့် အငှားစာချုပ်၊

(၂) မှတ်ပုံတင်စာချုပ်စာတမ်းများ၊ အခွန်ထမ်းဆောင်ရသည့် အကြောင်း အရာနှင့် ပတ်သက်သော မှတ်ပုံတင်စာချုပ်များအတွက် ပြည်တွင်း အခွန်များဦးစီးဌာနတွင် အခွန်ထမ်းဆောင်ထားသော အထောက်အထား၊

(၃) တရားရုံးဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချရန် သတ်မှတ်သည့် အမိန့်နှင့် တရားရုံးက ထုတ်ပေး’သည့် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းရောင်းကြောင်း လက်မှတ် စာ၊

(ခ) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား သို့မဟုတ် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားမိတ္တူ၊

(ဂ) နိုင်ငံတော်၏ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်အရ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိကြောင်း အထောက်အထား၊

စသည်တို့ကို တင်ပြ၍ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်သွားရန်ဖြစ်ပါသည်။

# ထိုအခါဌာနမှ အောက်ပါအတိုင်းစိစစ်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည် -

(က) ဌာနမှသတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာပုံစံတွင် ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်ထားခြင်း ရှိ/ မရှိ၊

(ခ) ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိ/ မရှိ စိစစ်၍ မိတ္တူကို မူရင်းနှင့်တိုက် ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း၊

(ဂ) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား သို့မဟုတ် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားမိတ္တူကို မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း၊

(ဃ) ဂရန်မြေဖြစ်ပါက မြေငှားခကြွေးကျန်ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက် သို့မဟုတ် မြေငှားခ နောက်ဆုံးပေးဆောင်ပြီးကြောင်း ပြေစာမိတ္တူကို မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ် ဆေးခြင်း၊

(င) အထက်ပါ အချက်များ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုရှိက မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ သို့မဟုတ် ကြေးမုံသတင်းစာ နှင့် မြို့တော်သတင်းစာ တို့တွင် ကန့်ကွက်ရန်ရှိ/ မရှိ အတန်းလိုက် အတန်းလိုက်ကြော်ငြာခြင်း၊

(စ) မြို့နယ်အလိုက်သတ်မှတ်ဝန်ဆောင်ခပေးသွင်းစေခြင်း၊

(ဆ) မြေတိုင်းမှ မြေရာဇဝင်အစီရင်ခံစေခြင်း၊

(ဇ) တင်ပြထားသည့် မြေဆိုင်ရာအထောက်အထားများနှင့် မြေစာရင်းကိုက်ညီမှုရှိ/ မရှိ၊

(ဈ) မြေရာဇဝင်ပါမှတ်ချက်များကို အောက်ပါအတိုင်းစိစစ်ရမည် -

(၁) လျှောက်ထားသောမြေသည် မြေစာရင်းတွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်း ရှိ/ မရှိ၊

(၂) မြေစာရင်းတွင် မြေသိမ်းရှိ/ မရှိ၊

(၃) မြေစာရင်းတွင် မြေတန်ဖိုးဖြတ် မှတ်ချက် ရှိ/ မရှိ၊

(၄) မြေစာရင်းတွင် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများ၏ တားမြစ်ချက် ရှိ/ မရှိ၊

(၅) မြေစာရင်းတွင် တရားရုံး တားဝရမ်း သို့မဟုတ် ဘဏ်တစ်ခုခုမှ ကန့်ကွက်ချက် ရှိ/ မရှိ၊

(၆) မြေစာရင်းတွင် ကန့်ကွက်ချက် ရှိ/ မရှိ၊

(၇) မြေစာရင်းတွင် ဂရန်စည်းကမ်းပျက် မှတ်ချက် ရှိ/ မရှိ

(၈) ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ ကန့်ကွက်တားမြစ်ချက် သို့မဟုတ် ကြွေးကျန် ရှိ/ မရှိ၊

(၉) မြေစာရင်းရှိ မှတ်ချက်များသည် တင်ပြထားသည့် အထောက်အထားများနှင့် သက်ဆိုင်မှုရှိ/ မရှိ၊

(ည) ၁၉၈၇ ခုနှစ်၊ မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းကို ကန့်သတ်သည့် ဥပဒေ နှင့် ငြိစွန်းမှုရှိ/ မရှိ၊

(ဋ) ကန့်ကွက်ရန်ကြော်ငြာစာကို မြေပေါ်တွင် (၁) စောင်၊ လျှောက်ထားသူ ကာယကံရှင်သို့ (၁) စောင်၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး သို့(၁) စောင်စီကို လျှောက်ထားသူမှ ပေးပို့နိုင်ရေးထုတ်ပေးရန်နှင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ် ရေးမှူးရုံးနှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတို့မှ လက်ခံရရှိကြောင်း အထောက်အထား (၁) စောင်အား လျှောက်ထားသူက ပြန်လည်တင်ပြခြင်းကို စိစစ်ခြင်း၊

(ဌ) တရားရုံးကထုတ်ပေးသည့် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်း ရောင်းကြောင်းလက်မှတ် စာနှင့် နောက်ဆုံးစာချုပ် မိတ္တူမှန်တို့ဖြင့် တင်ပြလျှောက်ထားခြင်းအား မြို့တော်သတင်းစာနှင့် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ၊ ကြေးမုံသတင်းစာတို့တွင် ရိုးရိုး ကြော်ငြာ( သီးခြား) ကြော်ငြာခြင်း၊

(ဍ) သတင်းစာတွင်ကြော်ငြာပြီး သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ချက်မရှိပါက အဆင့်ဆင့်စိစစ်ပြီး ဌာနမှူး၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်း၊

(ဎ) ဌာနမှူး၏ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက အမည်ပြောင်းလဲမှတ်တမ်း (Endorsement) ထုတ်ယူခြင်းနှင့် (Endorsement) ပေါ်တွင် အမည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အရာရှိမှလက်မှတ်ရေးထိုးပေးခြင်းနှင့် ထုတ်ပေးခြင်း၊

(ဏ) အမည်ပြောင်းခွင့်ပြုထုတ်ပေးပြီးပါက ၎င်းအမှုတွဲကို ယင်းသို့ထုတ်ပေးပြီးကြောင်း မြို့မြေစာရင်းတွင် မှတ်သားထားခြင်း။

ဘိုးဘပိုင်မြေ အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခြင်းကို အထက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးမျှ ဝေလိုက်ရပေသည်။

ဆရာကြီးမိုးထက်( ၂၈.၃.၂၀၂၂) ရက်နေ့ ည(၁၁) နာရီ(၂၄) မိနစ်

Related Posts

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားနည်း

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားနည်း

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရန် အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိကြပါသည်၊ ၄င်းတို့မှာ- (၁) ဂရန်အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခြင်း၊ (၂) ဂရန်ဦးပိုင်ခွဲ ( ဂရန်မြေတစ်ခုကို အမည်မပြောင်းဘဲ ဂရန်တစ်ခု၊ နှစ်ခု၊ သုံးခု ထပ်မံခွဲစိတ်ရန် လျှောက်ထားခြင်း)(၃) ဂရန်သက်တမ်းတ...

စာချုပ်ရေးပုံရေးနည်း

စာချုပ်စာတမ်း ရေးသားတဲ့နေရာမှာ ရှင်းလင်းပြေပြစ်တဲ့စကားနဲ့ရေးသားဖို့လိုတယ်။ ချုပ်ဆိုသူတွေရဲ့ ကြံရွယ်ချက်သဘောထားကို ထင်ရှားသိသာစေအောင် ရေးသားရတယ်။ တရားဥပဒေပါ ခဲရာခဲဆစ်စကားလုံးတွေကို ထည့်ရေးဖို့ မလိုပါ။ လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကို စေ့စုံကုံလုံအောင် ထည့်သွင်းရေ...

စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် မှတ်ပုံတင်ကို  မစိစစ်ခဲ့သည့် ကိစ္စ

စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် မှတ်ပုံတင်ကို မစိစစ်ခဲ့သည့် ကိစ္စ

စာချုပ်ချုပ်ရာတွင် လက်လွတ်စပယ် လုပ်ဆောင်နေကြသော လုပ် ဆောင်ချက်တစ်ခုမှာ စာချုပ်သူတို့၏ အမည် မှတ်ပုံတင်တို့ကို စာချုပ်ချုပ်သူများ ကိုယ်တိုင်က မစိစစ်ဘဲ ချုပ်ဆိုပေးလိုက်ကြသည့် ကိစ္စရပ်ပင် ဖြစ်သည်။စာချုပ်ချုပ်ပေးသူ၊ ရေးပေးသူများသည် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူများ၏...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate