ဒီကရီအတည်ပြုပုံပြုနည်း

16-Nov-21 အခြား
ဒီကရီအတည်ပြုပုံပြုနည်း
ဒီကရီအတည်ပြုပုံပြုနည်း
*******************
ငွေပေးဆပ်ရန်ဒီကရီအား တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေ အမိန့် ၂၁ နည်းဥပဒေ ၃၀ တွင် ပြဌာန်းထားသည်။ ယင်းဒီကရီအား အတည်ပြုရာ၌ တရားရှုံးအား တရားမအကျဉ်းထောင် ချထားခြင်းဖြင့် ဖြစ်စေ၊ တရားရှုံးပိုင်ပစ္စည်းအား ဝရမ်းကပ်ကာ ရောင်းချခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ အတည်ပြုနိုင်သည်။ 
သီးခြားဖော်ပြထားသည့်ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းအတွက် ဒီကရီအား အတည်ပြုခြင်း။
***************************************************************
တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေ အမိန့် ၂၁၊ နည်းဥပဒေ ၃၁ (၁) သည် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းအတွက် ဒီကရီအား အတည်ပြုရာ၌ တရားရှုံးအား တရားမအကျဉ်းထောင် ချထားခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ပစ္စည်းအား ဝရမ်းကပ် ရောင်းချစေခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ အတည်ပြုနိုင်သည်။
နည်းဥပဒေ ၃၁(၂) သည် နည်းဥပဒေခွဲ (၁)အရ ဝရမ်းကပ်ခြင်းမှာ ၃လကြာ အတည်ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း တရားရှုံးက ဒီကရီကို မလိုက်နာသဖြင့် ဝရမ်းကပ်ထားသောပစ္စည်းကို ရောင်းချပေးရန် တရားနိုင်က လျှောက်ထားလာပါက အဆိုပါပစ္စည်းအား တရားရုံးမှ ရောင်းချနိုင်သည်။ 
နည်းဥပဒေ ၃၁ (၃) သည် တရားရှုံးမှ မိမိပေးရန်ရှိသော ဒီကရီအား လိုက်နာ၍ ပေးဆပ်ခဲ့ပါက ၎င်းပိုင်ပစ္စည်းများအား ဝရမ်းကပ်ထားခြင်းသည် ရပ်စဲသွားသည်။
နည်းဥပဒေ ၃၁ (၄) သည် (၂/၃) တို့တွင် ပါရှိသော ၃လ ကာလကို တိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားလာလျှင် တရားရုံးသည် စုစုပေါင်း ၆လ ထက်မပိုပဲ အချိန်တိုးပေးနိုင်သည်။
မှတ်ချက် ။ သီးခြားဖော်ပြသည့် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်း ဆိုသောစကားရပ်တွင် ငွေဒီကရီ မပါသည့်အတွက် ငွေဒီကရီအား ဤနည်းဥပဒေအရ အတည်မပြုနိုင် ။ငွေဒီကရီကို အတည်ပြုရာ၌ တရားရှုံးပိုင်ပစ္စည်းကို ဝရမ်းကပ်ပြီးနောက် ရောင်းချရာတွင် အချိန်ကာလ သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပေ။  သီးခြားဖော်ပြသည့် ပစ္စည်းအား လက်ရောက်ပေးအပ်စေရန်အတွက် (၁) အချင်းဖြစ်ပစ္စည်းကို သိမ်းယူ၍ တရားနိုင်အား ပေးအပ်ခြင်း (၂) တရားရှုံးအား တရားမအကျဉ်းထောင်ချထားခြင်း (၃) တရားရှုံးပိုင်ပစ္စည်းကို ဝရမ်းကပ်ရောင်းချခြင်းတို့ဖြင့် အတည်ပြုနိုင်သည်။
မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်း၏ ဒီကရီအား အတည်ပြုခြင်း။
******************************************
တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေ အမိန့် ၂၁ နည်းဥပဒေ ၃၅ (၁) သည် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းအား တရားရှုံးမှ တရားနိုင်ထံ လက်ရောက်ပေးအပ်စေရန် အမိန့်ချထားပြီးပါက ထိုဒီကရီအား တရားရှုံး သို့မဟုတ် ၎င်း၏ ကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် ဒီကရီအား လိုက်နာရန် တာဝန်ရှိသူများမှ အဆိုပါပစ္စည်းအား တရားနိုင်ထံ လက်ရောက်ပေးအပ်ရမည်။ ၎င်းတို့သည် အဆိုပါပစ္စည်းအတွင်းမှ ပြောင်းရွှေ့ပေးရန် ငြင်းဆန်သူ တစ်ဦးဦးအား ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ 
(တရားရုံးမှလူများသည် အိမ်ရှင်များအား အပြင်သို့
 မကာ ဆွဲထုတ်သွားခြင်းသည် ဤနည်းဥပဒေအရဖြစ်သည်။) 
*********************************************
နည်းဥပဒေ ၃၅ (၃) သည် ဒီကရီအား လိုက်နာရန် တာဝန်ရှိသော သို့မဟုတ် ပစ္စည်းအား လက်ရှိဖြစ်သူ တရားရှုံးက တရားရုံးဝန်ထမ်းများအား လွတ်လပ်စွာ ဝင်ထွက်ခွင့်မပြုလျှင် (ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ လူအများရှေ့ လာရောင်ခြင်းမရှိသော မည်သည့်မိန်းမကိုမဆို) ထွက်ခွာသွားစေရန် သတိပေးခြင်း ၊ အခွင့်အလမ်းပေးခြင်း ပြုပြီးနောက် မိမိဝန်ထမ်းများကိုစေလွှတ်၍  သော့ခလောက် သို့မဟုတ် မင်းတုံး တို့ကို ဖျက်ဆီးချိုးဖျက်ကာ အိမ်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ (လူမှု့ကွန်ယက်ပေါ်တွင် တရားရုံးရှိ ဘိလစ် စာရေးကြီးများက အိမ်တံခါးများအား ဖျက်စီးကာ ဝင်ရောက်အတည်ပြုခြင်းမှာ ဤနည်းဥပဒေခွဲအရ ဖြစ်သည်။)
***********************************************************
အဆိုပါဒီကရီအား တရားရှုံးနှင့်အတူနေထိုင်သူ တရားရှုံး၏ဇနီးသည် ခင်ပွန်းသည်အပေါ်ချမှတ်သော ဒီကရီကို လိုက်နာရန်တာဝန်ရှိသည်။ လက်ရောက်ပေးအပ်ရန်ဖြစ်သော ဥပစာ၌ တရားရှုံးလဲမရှိ ဒီကရီအားလိုက်နာရန် တာဝန်ရှိသူများမရှိပဲ အခြားသူများ နေထိုင်လျက်ရှိခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းကို တရားနိုင်အား မပေးအပ်နိုင်လျှင် အကျိုးအကြောင်း ဖော်ပြကာ အပ်ဝရမ်းကိုအတည်မပြုရကြောင်း တရားရုံးသို့ အစီရင်ခံရန်ဖြစ်သည်။ 
တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေ အမိန့် ၂၁ ၊ နည်းဥပဒေ ၉၅ သည် တရားရှုံးမှာ ပစ္စည်းမှ ပြောင်းရွှေ့ပေးရန် ငြင်းဆိုပါက ငြင်းဆိုသူ ငြင်းဆန်သူများအား အဆိုပါ ဥပစာအတွင်းမှ တရားရုံးအနေဖြင့် ဖယ်ရှားစေနိုင်သည်။ 
တရားနိုင်အား လက်ရောက်ပေးအပ်စေရာတွင် တရားရှုံး သို့မဟုတ် တရားရှုံး၏ အကျိုးကို လိုလားသူများက ဒီကရီအတည်ပြုခြင်းကို ခုခံတားဆီးခြင်း။
*********************************************************
တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေ အမိန့် ၂၁ ၊ နည်းဥပဒေ ၉၇ (၁)  သည် တရားရှုံးဘက်မှ ခုခံတားဆီးလျှင် သို့မဟုတ် ဟန့်တားလျှင် ယင်းကဲ့သို့ ခုခံတားဆီးကြောင်း သို့မဟုတ် ဟန့်တားကြောင်းကို တရားရုံးသို့ တိုင်တန်းနိုင်သည်။ 
နည်းဥပဒေ ၉၇ (၂) သည် ယင်းသို့တိုင်တန်းခံရပါက ခုခံတားဆီးသည်ကို လာရောက်ချေပရန် တားဆီးသူများကို တရားရုံးမှ ဆင့်ခေါ်ရမည်။ 
တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေ အမိန့် ၉၈ သည် တရားမျှတသော အကြောင်းမရှိပဲ တားဆီးခုခံဟန့်တားကြောင်း တရားရုံးမှ တွေ့ရှိပါက တရားရုံးသည် အဆိုပါပစ္စည်းအား တရားနိုင်သို့ လက်ရောက်ပေးအပ်စေရန် ညွှန်ကြားရမည်။ ယင်းညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နေသည်ကို ထပ်မံ ခုခံတားဆီး နှောက်ယှက်ပါက နှောက်ယှက်သူများအား အစိုးရစရိတ်ဖြင့် ရက်ပေါင်း ၃၀အထိ တရားမအကျဉ်းထောင်တွင် အကျဉ်းချထားစေရန် အမိန့်ချမှတ်နိုင်သည်။ 
ထိုသို့တားဆီး ခုခံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၁၈၃ တွင် ပြည်သူဝန်ထမ်းဖြစ်ကြောင်းသိလျက်နှင့် သို့မဟုတ် ယုံကြည်ရန်အကြောင်းရှိလျက်နှင့် ထိုပြည်သူ့ဝန်ထမ်း၏ ဥပဒေအရ အာဏာဖြင့် ပစ္စည်းသိမ်းယူခြင်းကို မည်သူမဆို ခုခံလျှင် ထိုသူကို ၆လထိ ထောင်ဒဏ် တစ်မျိုးမျိုးဖြစ်စေ ၊ ငွေဒဏ် ၁သိန်းထိ ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်ဟု ပြဌာန်းထားသည်။
********************************************
ကျနော်။ ဒါကြောင့်အိမ်ကိုမင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန်ဖျက်ရဲကြတာပေါ့နော်ဆရာ။ 
ဆရာ။  ဥပဒေကိုပြဌာန်းချက်ကိုငါမြန်မာလိုရေးထားတာပါသားရယ်။
ကျနော်။ သားစကားပြောလောသွားတာပါဆရာ။
ဆရာ။   အေးအေး။
ကျနော့်ဆရာသင်ပြထားသည့်မှတ်စုများကို မှတ်သားကာပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ဥပဒေပြဌာန်ချက်အားမသိသည့် ပြည်သူတစ်ဦးဘဝမှ အကျဉ်းသားတစ်ဦးဘဝသို့ မရောက်စေလိုသောဆန္ဒအား အရင်းတည်လျက်###
လေးစားလျက်
***********
ဥပဒေလေ့လာသူ
*************
Credict ..pan nu may.
ကူးယူဖော်ပြပါသည်။

Related Posts

“GP/SP နှင့် ပတ်သက်၍ သိထားသင့်သည့် အချက်များ”

“GP/SP နှင့် ပတ်သက်၍ သိထားသင့်သည့် အချက်များ”

၁။ "အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနှင့် အထွေထွေကိုယ်စားလှယ် လွှဲစာများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် သိထားသင့်သည့် အချက်များရှိ"အိမ်ခြံမြေရောင်း၀ယ်ရာမှာ ချုပ်ဆိုကြလေ့ရှိတဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (Special Power) နဲ့အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (General Power) တွေ&n...

ခေတ်စားလာသော နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှုအချက်အလက်များ

ခေတ်စားလာသော နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှုအချက်အလက်များ

နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ-၅၀၅ (ခ)ယခုတစ်လော ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ-၆၆ (ဃ) အစား ခေတ်စားလာသော နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ-၅၀၅ (ခ) နှင့် ပတ်သက်၍ သိရှိနိုင်ပါရန် အချက်အလက်အချို့ကို ပြောပြချင်ပါတယ်။နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ-၅၀၅ (ခ...

“အိမ်သုံးလျှပ်စစ်မီတာလျှောက်ထားပုံ”

“အိမ်သုံးလျှပ်စစ်မီတာလျှောက်ထားပုံ”

မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က မြေကွက်ကလေးဝယ်လို့ အိမ်အသစ်တစ်လုံးဆောက်ပြီးသွားတော့ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်မီတာ တပ်ချင်တာ ဘယ်လို ဆောင်ရွက်ရမလဲလို့ မေးလာတာနဲ့ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်မီတာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ပုံကလေးကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်မီတာကို -မိမိနေထိုင်ရာ မ...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate