မြန်မာ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများ လက်စွဲ - ထိန်းသိမ်းဖမ်းဆီးခံရချိန်တွင် သင်၏ရပိုင်ခွင့်များ (Your protest rights when detained and arrested)

15-Aug-21 အခြား
မြန်မာ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများ လက်စွဲ - ထိန်းသိမ်းဖမ်းဆီးခံရချိန်တွင် သင်၏ရပိုင်ခွင့်များ (Your protest rights when detained and arrested)
ရဲတပ်ဖွဲ့၏ မတရား ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်း မခံရပိုင်ခွင့်
သင်သည် မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်း မခံရစေရ။ (ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၂၁(ခ) နှင့် ၃၇၆။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၃၃၊ ပုဒ်မ ၃၃၉ - ၃၄၂ နှင့် ၃၄၈။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၆၁၊ ၁၀၀၊ ၁၆၇ နှင့် ၄၉၁။)
မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မှုအတွက် သင်သည် ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ နစ်နာကြေးတောင်းပိုင်ခွင့်ရှိသလို ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မှုသည် တရားဥပဒေနှင့်အညီ ဖြစ်မဖြစ်ကို စစ်ဆေးရန် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ထံ လျှောက်ထားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ (ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၃၇၈။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၃၃၀။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၈၀ နှင့် ၄၉၁)
သင်သည် ၂၄ နာရီထက်ပို၍ ချုပ်နှောင်ခံရပါက တရားရုံးသို့ ဦးတိုက်လျှောက်၍ တိုင်ကြားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ (ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၃၇၆။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၈၁၊ ပုဒ်မ ၁၆၇။) သင်သည် (အမြင့်ဆုံး ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်ထိ ချမှတ်နိုင်သည့် ပြစ်မှုများအတွက်) 
စစ်ဆေးမေးမြန်းခံနေရစဥ်ကာလအတွင်း သက်သေအထောက်အထား မခိုင်လုံကြောင်း တွေ့ရှိပါက သင်သည် လွတ်မြောက်ခွင့် ရှိသည်။ (ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၁၆၉။)
မတရား ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် ရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်း မခံရပိုင်ခွင့်
သင်သည် ဖမ်းဆီးခံရချိန်၌ အင်အားအလွန်အကျွံသုံးခြင်းကို ဖြစ်စေ၊ လိုအပ်သည်ထက်ပို၍ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခြင်း ကိုဖြစ်စေ မခံရစေရ။ (ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၅၀)
သင်သည် ရဲတပ်ဖွဲ့၏ လေးလေးစားစားဆက်ဆံမှုကို ရပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ (ရဲလက်စွဲ၊ အပိုဒ် ၁၀၅၆) သင်သည် ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုကို ရပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ (ရဲလက်စွဲ၊ အပိုဒ် ၁၀၈၆)
ရဲတပ်ဖွဲ့သည် ရှာဖွေစစ်ဆေးမှုပြလုပ်ရန် တရားရုံးကထုတ်ဆင့်သည့် ရှာဖွေဝရမ်း လိုအပ်သည်။ ရဲသည် လူတစ်ယောက်ထံမှ သိမ်းဆည်းရမိသော ပစ္စည်းစာရင်းကို ရေးသားပြုစု၍ ထိုစာရင်း၏ မိတ္တူကို ပေးရမည်။ သို့သော် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ရဲများက သင့်ထံမှ ရှာဖွေစစ်ဆေးခွင့်ရရှိရန် ထိုစာရင်းကို ပြ၍ အသုံးပြုတတ်ကြသည်။ (ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံး ဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၉၆ - ၁၀၃။ ရဲလက်စွဲ၊ အပိုဒ် ၁၀၆၄။ တရားရုံးများလက်စွဲ၊ အပိုဒ် ၄၀၁။ နိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကို ကာကွယ်ပေးရေး ဥပဒေ၊ အပိုဒ် ၈။)
သင်သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောင့်ယှက်မှု မခံရစေရ။ (ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၃၅၄ နှင့် ၅၀၉။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် သင်းသိန်း (အပေါင်း ၃ ဦး)၊ ၂၀၀၂၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးများ ၃၆)
ညှဥ်းပန်းနှိပ်စက် မခံရပိုင်ခွင့်
သင်သည် ညှဥ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ကြမ်းတမ်းရက်စက်စွာ ဆက်ဆံခြင်း မခံရစေရ။ (ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၄၄ နှင့် ၃၅၃။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၃၃၀ - ၃၃၁၊ ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၁၇(ဆ)။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း အပိုဒ် ၅။)
သင်သည် စစ်ဆေးမေးမြန်း ခံရနေစဥ် ထိခိုက်နာကျင်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း မခံရစေရ။ (ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၃၃၀ - ၃၃၁) သင်သည် အနိုင့်အထက် ခြိမ်းခြောက်၍ဖြစ်စေ၊ ကတိ တစ်စုံတစ်ရာ ထား၍ဖြစ်စေ ဖိအားပေးစည်းရုံးခြင်း မခံရစေရ။ (ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၃၄၃)
ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖြောင့်ချက်ရရန်အတွက် စစ်ဆေးမေးမြန်းနေစဥ် ညှဥ်းပန်းနှိပ်စက်ပါက (သို့မဟုတ်) လက်မခံနိုင်သော လုပ်ရပ်တစ်ခုခု ပြုလုပ်ပါက သင်သည် အမှုစစ်အရာရှိထံ တိုင်တန်းခွင့်ရှိသည်။ ထိုအရာရှိက မဖြစ်မနေ စုံစမ်းစစ်ဆေး ပေးရမည်။ (ရဲလက်စွဲ၊ အပိုဒ် ၁၆၉၃) သင်သည် ရဲ၏ ညှဥ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကို ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမတိုင်ဘဲ တရားရုံးသို့ တိုင်တန်းရမည်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများကိုလည်း ကြားနာစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်နေစဥ်အတောအတွင်း မှတ်တမ်းတင်ထားပေးရန် တရားသူကြီးများကို တောင်းဆိုသင့်သည်။ (ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ၊ အပိုဒ် ၂၀၀)
ဖြောင့်ချက်မပေးဘဲ နေပိုင်ခွင့်
သင့်ထံတွင် မဖြစ်မနေ ဖြောင့်ချက်ပေးရန် တာဝန်မရှိကြောင်း သင့်ကို ကြိုတင်အသိပေးထားရမည်။ (ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၁၆၄။)
သင်သည် ဖြောင့်ချက်ပေးရန် အတင်းအကျပ် ဖိအားပေးမခံရစေရ။ (သက်သေခံဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၂၄။ ပြည်သူ့ရဲများ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၁၃။ နိုင်ငံတကာ ပြည်သူ့ရေးရာနှင့် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သဘောတူ စာချုပ် (ICCPR) အပိုဒ် ၁၄(၃))။
သင့်ဆန္ဒအလျောက် (အလိုအလျောက်) ထုတ်ဖော်ပြောကြားသော ဖြောင့်ချက်ကိုသာ သက်သေခံချက်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည် (ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၁၆၄)။ သင့်အနေဖြင့် အကျပ်ကိုင်သောကြောင့် ဖြောင့်ချက် ပေးရခြင်း၊ မမှန်မကန် ဖြောင့်ချက်ပေးခြင်းနှင့် မစဥ်းစားမဆင်ခြင်ဘဲ ဖြောင့်ချက်ပေးခြင်းတို့ကို ရှောင်ကြဥ်သင့်သည်။
သင်သည် ပြစ်မှုတစ်ခုကို ကျူးလွန်သည်ဟု မထွက်ဆိုဘဲ နေပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ (ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၃၄၂ (၁)(က)။ နိုင်ငံတကာ ပြည်သူ့ရေးရာနှင့် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် (ICCPR) ၁၄(၃)(ဆ)။
သင်သည် တရားသူကြီးတစ်ဦး၏ မေးခွန်းများကို မဖြေဆိုဘဲ နေပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ (ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၃၄၂(၂)(၃))။
Download မြန်မာ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများ လက်စွဲ (PDF) >> http://freeexpressionmyanmar.org/.../myanmar-protesters...
 

အခြား စိတ်ဝင်စားစရာ ဆောင်းပါးများ

Related Posts

fbသုံးသူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ဆက်သွယ်ရေး

fbသုံးသူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ဆက်သွယ်ရေး

ပုဒ်မ၆၆ဆိုတာပုဒ်မ၆၆။ မည်သူမဆို အောက်ပါပြုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား ၃နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ ၊ ဒဏ်၂ရပ်လုံးဖြစ်စေချမှတ်ရမည်။ပုဒ်မ၆၆(က)။ ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ယက်အတွင်းသို့ ယင်း၏...

ရဲစခန်းမှာ တပ်တဲ့ ပုဒ်မ က အတည်လား??

ရဲစခန်းမှာ တပ်တဲ့ ပုဒ်မ က အတည်လား??

ရာဇဝတ်မှု တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ရင် ရဲစခန်းမှာ တပ်တဲ့ ပုဒ်မ က အတည် မဟုတ်ပါဘူးရဲက အမှုဖြစ်စဥ်ကို စုံစမ်းဖို့ အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ပုဒ်မ တစ်ခုတပ်ပြီး စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်စွပ်စွဲခံရသူကို တရားရုံးကို တရားစွဲတင်တော့မည့် အချိန်မှာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ရဲအရာရှိရဲ့ တွေ့ရှိခ...

"ဧည့်စာရင်းတိုင်ဖို့ပျက်ကွက်ရင်

"ဧည့်စာရင်းတိုင်ဖို့ပျက်ကွက်ရင်

ပုဒ်မ-၂၇ အရကျပ်တစ်သောင်းထက်မပိုသောငွေဒဏ်ကိုချမှတ်ရမည်။ငွေဒဏ်ပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ထောင်ဒဏ်(၇)ရက်ထက်မပိုသောထောင်ဒဏ်ကျခံစေရန် သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးကချမှတ်ရမည်။"အရပ်ထဲလျှောက်ပြောနေကြသလိုဧည့်စာရင်းမတိုင်ရင်ထောင်ဒဏ်(၁)လတန်းချရမယ်တို့ ဘာတို့ဆိုတာ မဟုတ်...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate