အသေးစား ငွေချေး လိုင်စင် ဘယ်လို လုပ်ရ သလဲဟု မေးမြန်းလာ သူတို့ အတွက် အောက်ပါ အတိုင်းသိရှိ နိုင်ရန် ဖြန့်ဝေ ပေးလိုက် ပါသည် -

         အသေးစား ငွေချေး လိုင်စင် ဘယ်လို လုပ်ရသလဲ ဟု မေးမြန်းလာ

 သူတို့အတွက် အောက်ပါ အတိုင်းသိ ရှိနိုင်ရန် ဖြန့်ဝေ ပေးလိုက်

 ပါသည် - အသေးစား ငွေရေး ကြေးရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် 

လိုင်စင်လျှောက် ခွင့်ရှိသူများ- မြန်မာ နိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ ဥပဒေ

 ၊ သမဝါယမ အသင်း ဥပဒေ ၊ အသင်း အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း ခြင်း ဆိုင်ရာ

 ဥပဒေနှင့် တည်ဆဲ ဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ် အရ ဖွဲ့စည်း တည်ထောင် ထားသော 

အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်မှသာ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် ခွင့်လိုင်စင် လျှောက် ထားခွင့် ရှိသည် ။ 

အသေးစား ငွေရေး ကြေးရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် လျှောက် ထားခြင်း အသေးစား

ငွေရေး ကြေးရေး လုပ်ငန်း လိုင်စင် လျှောက်ထား ခွင့်ရှိသော အဖွဲ့

အစည်း တို့သည် - သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ့နှင့် 

နေပြည်တော် ကောင်စီ အသေးစား ငွေ ရေးကြေးရေး လုပ်ငန်း

 ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ကော်မတီမှ တစ်ဆင့် အသေးစား ငွေရေး ကြေးရေး 

လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှု ကော်မတီ သို့ သတ်မှတ် ထားသော လျှောက်လွှာ ပုံစံဖြင့် 

လျှောက်ထားရန် ဖြစ်သည် ။ စိစစ်၍ လိုင်စင် ထုတ်ပေးခြင်း ၊ ငြင်းပယ်ခြင်း အသေးစား 

ငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းကြီး ကြပ်မှု ကော်မတီသည် လျှောက်လွှာ 

ပုံစံပါ ဖြည့်စွက် ချက်များ နှင့် ဖြစ်နိုင်ချေ တို့ကို စီစစ် သုံးသပ်ပြီးသော အခါတွင် 

လျှောက်လွှာ လက်ခံ ရရှိသည့် နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း 

လိုင်စင် ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် လိုင်စင် ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်း

တို့ကို ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်သည် ။

 

        မတည် ငွေရင်း ၊ အတိုးနှုန်း ၊ ဝန်ဆောင်မှု ၊ လိုင်စင်ကြေး

( က ) မတည် ငွေရင်း

(၁) အပ်ငွေ လက်ခံခြင်း မပြုသည့် အဖွဲ့အစည်း ။ ကျပ် ၁၅ သန်း ၊

(၂) အပ်ငွေ လက်ခံသည့် အဖွဲ့အစည်း ၊ ကျပ် ၃၀ သန်း ။

( မှတ်ချက် ။ လက်ရှိ ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိသော သမဝါယမ

အသင်း အဖွဲ့များ ၏ မတည် ငွေရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစား ငွေရေး 

ကြေးရေး လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှု ကော်မတီမှ အထူးကိစ္စ တစ်ရပ် အနေဖြင့် 

ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်သည် ။ )

( ခ ) အတိုး နှန်း

(၁) အသေးစား ချေးငွေ အပေါ်  အတိုးနှုန်းအား ကျပ် ၁၀၀ တစ်လျှင် ၂.၅၀

 ကျပ် ၊ တစ်နှစ်လျှင် ၃၀ ကျပ်နှုန်း ထက် မများရ ။

(၂) အပ်ငွေ / စုဆောင်းငွေ အပေါ် အတိုးနှုန်း အား ကျပ် ၁၀၀ တစ်လျှင် 

၁.၂၅ ကျပ် ။ တစ်နှစ် လျှင် ၁၅ ကျပ်နှုန်း ထက် မနည်းရ ။

( ဂ ) ဝန်ဆောင်မှု စရိတ်

(၁) ရုံးခွဲများ တည်ထောင်ခြင်း ၊ လုပ်ငန်း နေရာ ရွှေ့ပြောင်း ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်း ပိတ်ခြင်း 

တို့အတွက် ဝန်ဆောင်မှုစရိတ် ကျပ် ၅၀၀၀၀၊

(မှတ်ချက်။ မြို့နယ်အတွင်း ရွှေ့ပြောင်းခြင်း နှင့် ဝန်ဆောင်မှု စရိတ် ပေးဆောင်ရန် မလိုဟု 

ကြီးကြပ်မှု ကော်မတီက သတ်မှတ်သော တစ်မြို့နယ် မှ တစ်မြို့နယ် သို့ ရွှေ့ပြောင်း 

ခြင်းများ အတွက် ဝန်ဆောင်မှု စရိတ် ပေးဆောင်ရန် မလိုပါ ။ )

(၂) လုပ်ငန်း အမျိုးအစား ( အပ်ငွေ လက်ခံခြင်း မပြုသည့် အဖွဲ့အစည်း /  အပ်ငွေ 

လက်ခံသည့် အဖွဲ့အစည်း ) ပြောင်းလဲ လုပ်ကိုင်ခြင်း အတွက် ဝန်ဆောင်မှု စရိတ် ကျပ် ၅၀၀၀၀ ။

( ဃ ) လိုင်စင် ကြေး

(၁) ကနဦး လိုင်စင် ကြေး ။ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင် ရရှိသည့် နေ့မှ စ၍ ၁၅ ရက်အတွင်း 

ထည့်ဝင်ပြီး မတည် ရင်းနှီးငွေ  ၀ . ၁ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် ညီမျှသော ငွေပမာဏ ကို ပေးသွင်း ရမည်။

(၂) တိုးမြှင့် ထည့်ဝင်သည့် မတည် ငွေရင်း အပေါ် ပေးဆောင်ရမည့် လိုင်စင် ကြေး ။ 

မိမိ ထည့်ဝင်ပြီး မတည် ငွေရင်းကို တိုးမြှင့်ပါက တိုးမြှင့်သည့် ငွေပမာဏ၏ ၀.၁ 

ရာခိုင်နှုန်းကို ထပ်မံ ပေးသွင်း ရမည် ။

(၃) နှစ်စဉ် လိုင်စင် ကြေး ။ နှစ်စဉ် ဘဏ္ဍာရေး နှစ်၏ ဧပြီလတွင် ထည့်ဝင်ပြီး 

မတည် ငွေရင်း ၏ ၀.၁ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ညီမျှ သော ငွေပမာဏကို ပေးသွင်း ရမည် ။

 

# လျှောက်လွှာ ပုံစံ နမူနာ

ပြည်ထောင်စု မြန်မာ နိုင်ငံတော် အတွင်း အသေးစား ငွေရေး ကြေးရေး 

လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် လျှောက်လွှာ ပုံစံ

 

ဥက္ကဌ

အသေးစား ငွေရေး ကြေးရေး လုပ်ငန်းကြီး ကြပ်မှု ကော်မတီ

ရုံးအမှတ် ( ၂၆ ) ၊ နေပြည်တော်

ရက်စွဲ ၊

ကျွန်တော် /  ကျွန်မ ……………………………………….. သည် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ တော်အတွင်းတွင် အသေးစား ငွေရေး ကြေးရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် လို ပါသဖြင့် လုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ကို လျှောက်ထား အပ်ပါသည် ။ ပူးတွဲပါ လိုအပ်သော အချက်များကို တင်ပြအပ် ပါသည် ။

လေးစားစွာဖြင့်

လက်မှတ် …………………………….

အမည် …………………………………

ရာထူး ………………………………………

ကုမ္ပဏီ /  အဖွဲ့ အစည်း / လုပ်ငန်း အမည်……………………………

၁ ။ အမည် ၊ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး အမှတ်နှင့် နေရပ် လိပ်စာ …………………………………………..

,…………………………………………………….. ………………………………………………….

၂ ။ လုပ်ငန်း တာဝန်ခံ အကြီးအကဲ၏ အမည် ၊ ပညာ အရည်အချင်း ၊ လုပ်ငန်း အတွေ့ အကြုံ………. ……………………………………………………………………………………………………………..

၃။ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် မည့်နေရာ ( မြို့နယ် / ရပ်ကွက် / ကျေးရွာ အုပ်စု / ကျေးရွာ ……………………………….. ………………………………………………………………………..

၄။ ရုံးချုပ် တည်နေရာ…………………………………………………………………………….

၅။ လုပ်ငန်း အမျိုးအစား …………………………………………………………………………….

၆။ လုပ်ငန်း အားကြီး ကြပ်ခြင်း နှင့် ကြပ်မတ်ခြင်း စနစ် ……………………………………………..

၇။ လျှောက် ထားသည့် လုပ်ငန်း၏ ထည့်ဝင်ပြီး မတည် ငွေရင်း …………………………………..

၈။ အသင်းအဖွဲ့  မှတ်တမ်းနှင့် သင်းဖွဲ့ စည်းမျဉ်းများ ( သို့မဟုတ် ) ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်မှု ဆိုင်ရာ စာရွက် စာတမ်းများ…………………………………………………………………………………….

၉။ တင်ပြ ရမည့် ဖြစ်နိုင်ချေ လေ့လာချက် စာတမ်း တစ်စောင်…………………………………….

၁၀။ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် မှုနှင့် ငွေရေး ကြေးရေး အခြေအနေ တို့နှင့် ပတ်သက်သော အထောက်အထား စာရွက် စာတမ်းများ ( လုပ်ငန်း မတည် ငွေကျပ် / ဒေါ်လာ / အလှူငွေ / ထောက်ပံ့ငွေ )………

………………………………………………………………………………………………………….

၁၁။ ပြည်ပတွင် တည်ထောင် ထားသော အသေးစား ငွေရေး ကြေးရေး လုပ်ငန်း တစ်ခု ဖြစ်ပါက -

(က) ပင်မ အဖွဲ့အစည်း အမည် ………………………..

(ခ) တည်ထောင် သော ရက်စွဲ နှင့် နေရာ …………………………………

(ဂ) နိုင်ငံသား ( သို့မဟုတ် ) နိုင်ငံသား မဟုတ်သူ အစု ရှယ်ယာဝင် များ ဦးရေ ၊ ယင်းတို့၏ အစုရှယ်ယာ အရေ အတွက် ……………………………………..

(ဃ) ရုံးချုပ် တည်နေရာ ………………………………………………………..

(င) ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ တော်အတွင်း ဆောင်ရွက် မည့် လုပ်ငန်းပင် မတည် နေရာ……………………………………..

(စ) မတည် ငွေရင်း ပမာဏနှင့် ယင်း ပမာဏတွင် ထည့်ဝင်သော အစု ရှယ်ယာများ အရေ အတွက် ………………………………….

(ဆ) အစုရှယ်ယာ အမျိုးအစား တစ်ခုထက် ပိုမို ခွင့်ပြုလျှင် အစု ရှယ်ယာ အမျိုးအစား တစ်ခု စီကို ဖော်ပြရန်နှင့် ယင်းတို့၏ ပိုင်ခွင့်များ ၊ အကျိုး ခံစားခွင့်များ……………………………………………………

(ဇ) ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အတွင်းသို့ ယူဆောင် လာသော / ယူဆောင် လာမည့် မတည် ငွေရင်း ပမာဏ ……………………………..

(ဈ) မဲပေး နိုင်သည့် အရေအတွက် နှင့် ပတ်သက်၍ အစုရှယ်ယာ အမျိုးအစား အလိုက် အစု ရှယ်ယာ ပိုင်ရှင်များ အကြားတွင် ခွဲခြား ချက် ရှိလျှင် ဖော်ပြရန်………………………………………..

(ည) စာရင်း စစ်က စစ်ဆေး ပြီးသော ရုံးချုပ်၏ နောက်ဆုံး လက်ကျန် ရှင်းတမ်းနှင့် အရှုံးအမြတ် စာရင်း……………………………

၁၂။ လုပ်ငန်း မစတင်မီ ပေးသွင်းရမည့် ငွေပမာဏ အပါအဝင် ကနဦး မတည် ငွေရင်းနှင့် ပက်သက်၍ ဥပဒေအရ လိုက်နာရန် ဝန်ခံချက်များ……………………………..

 

# မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး ၊ ကရင် ပြည်နယ် ၊ ချင်း ပြည်နယ် ၊ 

စစ်ကိုင်း တိုင်း ဒေသကြီး ၊ တနင်္သာရီ တိုင်း ဒေသကြီး ၊ ရှမ်း 

ပြည်နယ် နှင့် ရခိုင် ပြည်နယ် တို့တွင် နေထိုင် သူများ အနေဖြင့် 

ပုဂ္ဂလိက အသေးစား ငွေချေး လုပ်ငန်း ဥပဒေကို ဆိုင်ရာ 

တိုင်းဒေသကြီး / နှင့် ပြည်နယ် လွှတ်တော် တို့က ပြဌာန်း 

ထား ရှိသဖြင့် ပုဂ္ဂလိက အနေဖြင့် လျှောက်ထား ဆောင်ရွက် 

နိုင် ပါသည် ။

# အပေါင်ဆိုင် လုပ်ငန်းနှင့် အသေးစား ချေးငွေ လုပ်ငန်း၏ 

သမိုင်း ကြောင်း ပုဂ္ဂလိက အသေးစား ချေးငွေ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်

နိုင်သော တိုင်း ဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ်များ မြန်မာ့ အသေးစား ချေးငွေ

လုပ်ငန်းကို နိုင်ငံတော် အစိုးရ ၊ အပေါင်ဆိုင် ကြီးကြပ် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ 

အမည်ဖြင့် ၁၉၅၂ ခုနှစ် နို၀င်ဘာလ ၁၁ ရက် နေ့တွင် ပထမဆုံး 

စတင် တည်ထောင် ခဲ့သည် ။ ၁၉၆၁ ခုနှစ် ၊ အောက်တို ဘာလတွင် ပြည်သူ့

ငွေချေး ကုမ္ပဏီ အမည်ဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု 

ကော်ပို ရေးရှင်း တစ်ခု ဖြစ်လာ ခဲ့သည် ။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ နိုင်ငံ စီးပွားရေး 

ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု ကော်ပို ရေးရှင်း ကို ပြည်သူ ပိုင်သိမ်း လိုက်သော

အခါ ပြည်သူ့ ငွေချေး ကုမ္ပဏီကို ပြည်ထောင်စု မြန်မာ နိုင်ငံ ပြည်သူ့ဘဏ်

အတွင်းသို့ ပေါင်းစပ် ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည် ။ ထို့နောက် တွင် အသစ် ဖွဲ့စည်း 

လိုက်သော မြန်မာ့ စီးပွားရေး ဘဏ်၏ အသေးစား ချေးငွေ ဌာန တစ်ခုအဖြစ် 

ထည့်သွင်း ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည် ။ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ပြည့်နှစ် မြန်မာ နိုင်ငံငွေရေး 

ကြေးရေး အဖွဲ့ အစည်းများ ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်း လိုက်သောအခါ 

အသေးစား ချေးငွေ ဌာနသည် မြန်မာ့ စီးပွားရေး ဘဏ်မှ ခွဲထွက်ပြီး 

မြန်မာ့ အသေးစား ချေးငွေ လုပ်ငန်း အမည်ဖြင့် ၁၉၉၂ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လ 

၁၄ ရက် နေ့မှစ၍ ဦးဆောင် ညွှန်ကြား ရေးမှူး ဦးဆောင်သည့် သီးခြား 

ငွေရေး ကြေးရေး အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု ဖြစ်လာ ခဲ့သည် ။

 

# ကြီးကြပ်  ဆောင်ရွက်ခြင်း

အသေးစား ငွေရေး ကြေးရေး လုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက် ရာတွင် 

စနစ် တကျနှင့် ပီပီ ပြင်ပြင်ရှိ စေရန် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၊ အောက်တို ဘာလ ၁၁ ရက်

နေ့တွင် ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့၏ ခွင့်ပြု ချက်အရ မြန်မာ့ အသေးစား 

ချေးငွေ လုပ်ငန်း အား မြန်မာ့ အသေးစား ငွေရေး ကြေးရေး ကြီးကြပ် 

စစ်ဆေးရေး လုပ်ငန်း အဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည် ။ 

မြန်မာ့ အသေးစား ငွေရေး ကြေးရေး ကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေး လုပ်ငန်းသည် 

ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီး ဌာန၏ ကွပ်ကဲမှု အောက် အဖွဲ့အစည်း အဖြစ် လုပ်ငန်း

တာ၀န်များ ထမ်းဆောင် လျက်ရှိ ပါသည် ။

 

# ဖွဲ့စည်း  ခြင်း

၁၄ - ၈-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ် သည့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ 

အစည်း အဝေး အမှတ်စဉ် ( ၁၆ / ၂၀၁၄ ) ၏ သဘောတူ ခွင့်ပြု ချက်နှင့် ဘဏ္ဍာရေး 

ဝန်ကြီး ဌာန၏ ၁-၉-၂၀၁၄ ရက်စွဲပါ အမိန့် ကြော်ငြာစာ အမှတ် ( ၁၅၆၀ / ၂၀၁၄ ) တို့အရ 

” မြန်မာ့ အသေးစား ငွေရေး ကြေးရေး ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်း” အား ၁-၉-၂၀၁၄ 

ရက်နေ့မှစ၍ ” ငွေရေး ကြေးရေး ကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန ” သို့ ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲ 

ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည် ။ အဆိုပါ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ရုံးချုပ် ဌာနခွဲ ( ၆ ) ခု ၊ ပြည်ထောင်စု နယ်မြေ 

နေပြည်တော် ၊ တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ် ( ၁၅ ) ရုံးဖြင့် ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်

# အသေးစား ငွေရေး ကြေးရေး လုပ်ငန် းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင် ထုတ်ပေး နိုင်မှု အခြေအနေ

အသေးစား ငွေရေး ကြေးရေး လုပ်ငန်း ဥပဒေ ပြဌာန်း ပြီးနောက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ 

အထိ အသေးစား ငွေရေး ကြေးရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်များ ထုတ်ပေးနိုင်မှု 

အခြေအနေမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည် -

# လက်ရှိ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည့်  MFIs

INGO အဖွဲ့အစည်းများ ၃ ဖွဲ့

NGO အဖွဲ့အစည်း ၁၉ ဖွဲ့

ပြည်တွင်း ကုမ္ပဏီ ၁၀၆ ဖွဲ့

ပြည်ပ ကုမ္ပဏီ ၄၅ ဖွဲ့

အစုစပ် ကုမ္ပဏီ ၄ ဖွဲ့

စုစုပေါင်း  ၁၇၇ ဖွဲ့

၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဧပြီလ မှ ဒီဇင်ဘာလ အထိ အသေးစား ငွေရေး ကြေးရေး အဖွဲ့အစည်း

များ၏ လုပ်ငန်း မတည်ငွေ စုစုပေါင်းကျပ် ၄၃၇ ၅၆၇ , ၄၄၀ သန်း ၊ ထုတ် ချေးငွေ 

စုစုပေါင်း ကျပ် သန်း ၁၆၄၈၈၇၆.၉၁ ဖြင့် ငွေချေးသူ ဦးရေ ၁၀၃၀၆၃၃ ဦးအား

ထုတ်ချေး နိုင်ခဲ့ပြီး မြို့နယ်ပေါင်း ၂၄၁ မြို့နယ်တွင် ရပ်ကွက်ပေါင်း ၁၉၂၁ ရပ်ကွက် ၊ ကျေးရွာပေါင်း 

၂၁၄၀၀ ကျေးရွာသို့ ဖြန့်ကျက် ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိ ပါသည် ။

 

# လိုင်စင်ရ အဖွဲ့အစည်းများ

အသေးစား ငွေရေး ကြေးရေး ကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေး လုပ်ငန်း ဥပဒေ ပြဌာန်း ပြီးနောက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ 

မတ်လအထိ အသေးစား ငွေရေး ကြေးရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်များ ထုတ်ပေး နိုင်မှု အခြေ အနေမှာ 

အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်  -

# လက်ရှိ ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိသော MFIs

INGO အဖွဲ့အစည်းများ ၃

NGO အဖွဲ့အစည်း ၁၆

ပြည်ပကုမ္ပဏီ ၄၇

ပြည်တွင်း ကုမ္ပဏီ ၁၁၀

အစုစပ်ကုမ္ပဏီ ၅

စုစုပေါင်း ၁၈၁

၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဧပြီလမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ အထိ အသေးစား ငွေရေး ကြေးရေး 

အဖွဲ့ အစည်း များ၏ လုပ်ငန်း မတည်ငွေ စုစုပေါင်းကျပ် ( ၄၇၆၇၁၉.၆၃၃ ) သန်း ၊ ထုတ်ချေး

ငွေ စုစုပေါင်း ကျပ်သန်း ( ၂၆၁၄၀၁၇.၄၆ ) ဖြင့် ငွေချေးသူ ဦးရေ ( ၁၅၀၉၁၁၂ ) ဦးအား 

ထုတ်ချေး နိုင်ခဲ့ပြီး မြို့နယ် ပေါင်း ( ၂၄၂ )  မြို့နယ် ၊ ရပ်ကွက် ( ၁၉၉၅ ) ရပ်ကွက် ၊ 

ကျေးရွာ အုပ်စု ( ၇၁၅၄ ) အုပ်စု ၊ ကျေးရွာ ( ၂၂၈၉၃ ) ကျေးရွာသို့  ဖြန့်ကျက် ဆောင်ရွက်

လျှက် ရှိပါသည် ။

 

ကိုး ကား

စီမံဘဏ္ဍာ ဝန်ကြီး ဌာန ဝဘ်ဆိုဒ်

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော် အစိုးရ

အသေးစား ငွေရေး ကြေးရေး လုပ်ငန်းကြီး ကြပ်မှု ကော်မတီ

ညွှန် ကြားချက် အမှတ် ၊ ၁ / ၂၀၁၁

နေပြည်တော် ၊ ၁၃၇၃ ခုနှစ် ၊ နတ်တော် လပြည့် ကျော် ၁၃ ရက်

( ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက် )

ဆရာကြီး မိုးထက် ( ၂၁ . ၁၂ . ၂၀၂၀ ) ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ( ၁ ) နာရီ( ၃၇ ) မိနစ်

 

Related Posts

  ငွေယုံကြည် အပ်နှံခြင်း ကတိစာချုပ်မျိုး ချုပ်မည် ဆိုလျှင် ငွေယူ သူများ သတိထား

ငွေယုံကြည် အပ်နှံခြင်း ကတိစာချုပ်မျိုး ချုပ်မည် ဆိုလျှင် ငွေယူ သူများ သတိထား

ဒီလို စာချုပ်မျိုး ချုပ်မည် ဆိုလျှင် ငွေယူသူများ သတိထား "စာချုပ်တွင်  ကွက်လပ်များ ထား၍ လက်မှတ်ထိုးလက်ဗွေနှိပ်ခြင်း မပြုပါနှင့် ။ငွေယုံကြည် အပ်နှံခြင်း ကတိ စာချုပ်များ ချုပ်ဆို၍ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ - ၄၂၀ အရ လိမ်လည်မှုဖြင့်တရားစွဲဆို နေကြခြင်း ။ဥ...

ငွေပေးတဲ့ အခါတွေမှာ ကျုပ်က စာချုပ်နဲ့ သေသေချာချာ ပေးတာ ၊၊ ငွေပြန် မပေးနိုင်ရင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၀၆ ယုံကြည်အပ် နှင်းခြင်း ဖောက်ဖျက်မှုနဲ့ တရားစွဲလို့ရမရ သိချင်လို့ပါ ။

ငွေပေးတဲ့ အခါတွေမှာ ကျုပ်က စာချုပ်နဲ့ သေသေချာချာ ပေးတာ ၊၊ ငွေပြန် မပေးနိုင်ရင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၀၆ ယုံကြည်အပ် နှင်းခြင်း ဖောက်ဖျက်မှုနဲ့ တရားစွဲလို့ရမရ သိချင်လို့ပါ ။

မိတ်ဆွေကြီး ကိုချစ်တီး ပါလား ၊ မတွေ့တာ အတော်ကြာ ပြီနော် ၊ ဝလို့ဖြိုးလို့ ဝမ်းဗိုက် ကြီးတောင် ရွှဲလို့ပါလား ၊ ကျန်မားရေးလည်း ဂရုစိုက် ဦးနော် ကိုချစ်တီး ။ ။ အခု လိုမျိုး သတိပေးတာ ကျေးဇူးတင် ပါတယ်ဗျာ ၊ အရောက် အပေါက် နည်းသွားတာကအလုပ် တွေမျ...

လူတစ်ယောက်ဆီက ဖွင့်ပြောလို့မရတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ငွေရဖို့ရှိတာကို မပေးပဲတိမ်းရှောင်နေတဲ့ အတွက် သူ့အိမ်မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းကို ၀င်သိမ်းလို့ ရပါသလား။

လူတစ်ယောက်ဆီက ဖွင့်ပြောလို့မရတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ငွေရဖို့ရှိတာကို မပေးပဲတိမ်းရှောင်နေတဲ့ အတွက် သူ့အိမ်မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းကို ၀င်သိမ်းလို့ ရပါသလား။

မေး - ကျွန်တော်က လူတစ်ယောက်ဆီက ဖွင့်ပြောလို့မရတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ငွေရဖို့ရှိပါတယ်။တောင်းလို့လည်း မရဘူး။ ရှောင်တိမ်းနေပါတယ်။အဲဒါ သူ့အိမ်မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ၀င်သိမ်းလို့ ရပါသလား။ သိပါရစေ။  ဖြေ - ဖွင့်ပြောလို့မရတဲ့ ကိစ္စဆိုတော့ ဥပဒေနဲ့ မကင်းတဲ့...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate