ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းများကို မှတ်ပုံတင်ခြင်း

17-Nov-21 အခြား
ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းများကို  မှတ်ပုံတင်ခြင်း

ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းများကို  မှတ်ပုံတင်ခြင်း

#တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒိုတို့ကို မေတ္တာဖြင့်ပေးကမ်းခြင်း ၊ 

ရောင်းချခြင်း ၊ လွှဲပြောင်းခြင်းပြုရာတွင်  မှတ်ပုံတင်ရေးကိစ္စရပ်များ

 “ပုဂ္ဂလိကပိုင်တိုက်ခန်းနှင့်  နိုင်ငံတော်မှ ဆောက်လုပ်သောတိုက်ခန်းများ”

ပုဂ္ဂလိကပိုင်တိုက်ခန်းများနှင့်  နိုင်ငံတော်မှဆောက်လုပ်ပြီး  

အပြီးအပိုင်ရောင်းချလျှက်ရှိသော တိုက်ခန်းများ ၊ 

အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနပိုင် ၊ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ပိုင်တိုက်ခန်းတို့ကို 

ထပ်ဆင့် လွှဲပြောင်းရောင်းချ နိုင်ပါသည်။  

 မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန နှင့် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီပိုင်

 တိုက်ခန်းများကို ထပ်ဆင့်ဝယ်ယူ သူတို့သည် 

ဆက်စပ်စာချုပ်များဖြင့် ဆိုင်ရာဌာနတို့တွင် 

 မိမိအမည်သို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည်။ 

ကျသင့်သော အခွန်အခများ ပေးဆောင်ခြင်း ၊ 

သတင်းစာတွင် ကြေညာခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ 

 #အမည်လွှဲပြောင်းရာတွင်  မှတ်ပုံတင်  အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်

 လွှဲစာလိုအပ်ပါသည်။

#အပျောက်စနစ်ဖြင့် ရောင်းချသည့် တိုက်ခန်းများကို

 ဝယ်ယူမည်ဆိုပါက ဝယ်ယူသူသည်  မြေပိုင်ရှင် အိမ်ရှင်မှ  

အိမ်ငှားဖြစ်သူ ဝယ်ယူသူကို  အသိအမှတ်ပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။ 

ရောင်းချသူက ဝယ်ယူသူအား အိမ်ရှင် ၊ မြေရှင်မှ 

 အိမ်ငှား အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုသည့် အိမ်လခပြေစာထုတ်ပေးရန် 

ဆောင်ရွက်ပေးရပါမည်။

  တိုက်ခန်းရောင်းချသူက ဝယ်ယူသူ အမည်ပေါက်

 အိမ်လခပြေစာ ထုတ်ပေးခြင်းကို မဆောင်ရွက်ပေးပါက   

အဆိုပါ တိုက်ခန်းမျိုးကို  ဝယ်ယူရန်မသင့်ပါ။ 

ရောင်းသူဝယ်သူတို့သည် မြေပိုင်ရှင်  အသိအမှတ်ပြုရေးကို 

ကြိုတင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရပါမည်။  

#သတိပြုရန်မှာ, - တိုက်ခန်းအသစ်ကိုဝယ်ယူမည်ဆိုပါက 

 လူနေထိုင်ခွင့် ဘီစီစီ ကျပြီးဖြစ်ရပါမည်။ 

#တိုက်ခန်းအရောင်းအဝယ်စာချုပ်များကို 

အရပ်စာချုပ်ဖြင့်သာချုပ်ဆိုလေ့ရှိပါသည်။  

အရောင်းအဝယ် စာချုပ်ကို စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးများမှ  

မှတ်ပုံတင်ပေးလေ့မရှိသေးပါ။ 

#ကွန်ဒို( စုပေါင်းပိုင်အဆောက် အအုံအခန်းများကို ဝယ်ယူခြင်း

စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ ဥပဒေကို  ၂၀၁၆  ခုနှစ် ၊ 

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်  ဥပဒေအမှတ်  ၂၄  ဖြင့် 

  ( ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၉)  ရက်နေ့တွင်  ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။ 

စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများကို 

 ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ  အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ( ၂၆၇/၂၀၁၇) ဖြင့်  

  ၂၀၁၇  ခုနှစ်၊  ဒီဇင်ဘာလ  ၇  ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ 

#ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းကို ပိုင်ဆိုင်သူတို့၏  အခွင့်အရေးများမှာ  

အောက်ပါ  အတိုင်းဖြစ်သည်။

(က) ပုဒ်မ ၂၀ ပါ  လွှဲပြောင်းခြင်းတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် အိမ်ခန်းလွှဲပြောင်းသည့် 

စာချုပ်စာတမ်းကို  မှတ်ပုံတင်  အရာရှိထံတွင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရှိသည်။  

အိမ်ခန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို လွှဲပြောင်း လက်ခံရရှိသူအမည်သို့ ပြောင်းလဲခွင့်ရှိသည်။  

(ခ) ဤဥပဒေနှင့် အညီ အိမ်ခန်းလွှဲပြောင်းသည့် စာချုပ်စာတမ်းကို

 မှတ်ပုံတင်ပြီးသည့်အခါ အိမ်ခန်းကို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရှိသည်။ 

(ဂ) အိမ်ခန်းကို နိုင်ငံသားတည်ဆဲ  ဥပဒေနှင့်အညီ   ရောင်းချခွင့် ၊ 

လဲလှယ်ခွင့် ၊ ပေးကမ်းခွင့် ၊ စွန့်လွှတ်ခွင့် ၊ ငှားရမ်းခွင့် ၊ ပေါင်နှံခွင့် ၊

  အမွေဆက်ခံခွင့် နှင့်  ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ထားပိုင်ခွင့်များ ရှိသည်။ 

(ဃ) အိမ်ခန်းကို နိုင်ငံခြားသားအား  တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ

  ငှားရမ်းခွင့် ၊ ပေါင်နှံခွင့် ၊ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ထားပိုင်ခွင့်များရှိသည်။  

(င) အိမ်ခန်းကို ဘဏ်တွင် ပေါင်နှံခွင့်  ရှိသည်။  

 ( ပုဒ်မ - ၂၆) 

#စုပေါင်းအဆောက်အအုံရှိ အိမ်ခန်းများကို  မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ခြင်း

စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံရှိ မှတ်ပုံတင်ထားသောအိမ်ခန်းကို  

 အောက်ပါနည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့်အခါ 

 လွှဲပြောင်းပေးသူနှင့်  လွှဲပြောင်းလက်ခံရရှိသူတို့သည် 

 လွှဲပြောင်းသည့်နေ့မှ  ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း  

သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံတွင်  လွှဲပြောင်းသည့် 

စာချုပ်စာတမ်းကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ  မှတ်ပုံတင်ရပါမည်။   

(က) ပေးကမ်းခြင်း ၊ စွန့်လွှတ်ခြင်း နှင့် လဲလှယ်ခြင်း ၊ 

(ခ) ရောင်းချခြင်း ၊ 

(ဂ) နောက်ဆုံးအတည်ဖြစ်သည့်  တရားရုံး၏အမိန့် သို့မဟုတ် 

 ဒီကရီအရ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်  လွှဲပြောင်းခြင်း နှင့် လွှဲအပ်ခြင်း။   

ထို့ကြောင့် ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းများနှင်ပတ်သက်၍ ဥပဒေပုဒ်မ  ၂၀  အရ

 သတ်မှတ်ချက်နှင့်  အညီမှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

 #စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံရှိအိမ်ခန်းများကို  

မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်းမရှိပါဟု မေးမြန်းလာခြင်း

 “ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း အရောင်းအဝယ် ၊ မေတ္တာဖြင့်ပေးကမ်း ၊ လဲလှယ်ခြင်း ၊

 စွန့်လွှတ်ခြင်းစာချုပ်များကို စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးမှ 

   မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်း  မရှိပါ၊ မည်သို့ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရပါမည်လည်း 

ဟုမေးမြန်းလာပါသည်။”   

 မေးခွန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းပြရလျှင်-

   “ စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံဆိုင်ရာဥပဒေ” ကို 

- ၂၀၁၆  ခုနှစ် ၊ဇန်နဝါရီလ(၂၉)  ရက်နေ့တွင်  ပြဌာန်းခဲ့ပြီး  

နည်းဥပဒေကို  ၂၀၁၇  ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ(၇)  ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ 

 - “ စာချုပ်စာတမ်း များမှတ်ပုံတင်ဥပဒေကို  ၂၀၁၈  ခုနှစ် ၊ 

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် (၉) ဖြင့်  ၂၀၁၈  ခုနှစ် ၊

 မတ်လ(၂၀)  ရက်နေ့တွင် ပြဌာန်းခဲ့သည်။  

- သို့ရာတွင်  ဥပဒေသည် ပုဒ်မ ၂  အရ” ဤဥပဒေသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတက 

အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့်ထုတ်ပြန် သည့်နေ့တွင် 

 စတင်အာဏာတည်စေရမည်။”  ဟု ပြဌာန်းထားသည်။

ထို့ကြောင့်   ၂၀၁၈ခုနှစ် စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအရ

 မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ပြဌာန်းစဉ်က  ဥပဒေချက်ခြင်း

အာဏာမတည်သေးသောကြောင့်  မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းများ 

နှောင့်နှေးနေရခြင်းဖြစ် ပါသည်။ 

 #စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်နည်းဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ခြင်း# 

စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနသည်

  ၂၀၁၉  ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ  ၁၀  ရက်နေ့ တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် 

  ၂၉၉ /၂၀၁၉  ဖြင့် “ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်နည်းဥပဒေများ” ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။   

ထုတ်ပြန်လိုက်သည့် စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်နည်းဥပဒေများအရ ၊

 စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ဥပဒေပုဒ်မ  ၁၆(က)  အရ” မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော 

ပစ္စည်းကို အပိုင်ပေးသည့် စာချုပ်စာတမ်းများ ကိုမှတ်ပုံတင်ပေးရန်

 လျှောက်ထားလာပါက  မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်  နည်းဥပဒေ ၁၀ အရ 

သက်ဆိုင်သည့် ပြဌာန်းချက်များနှင့် ညီညွှတ်မှု ရှိ / မရှိကို သေချာစွာ

စစ်ဆေးရန်ဟု ပြဌာန်းထားသည်။ 

 ထို့ကြောင့် မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်  တင်ပြလာသော စာချုပ်စာတမ်းကို

 စစ်ဆေး၍  သတ်မှတ်ချက်များနှင့်  ကိုက်ညီခြင်းမရှိပါက 

မှတ်ပုံတင်ပေးရန် ငြင်းဆိုခြင်းပြုနိုင်ပါသည်။

 #စာချုပ်စာတမ်းကိုမှတ်ပုံတင်ပေးရန်အတွက် အယူခံလျှောက်ထားခြင်း  

 စာချုပ်စာတမ်းကို မှတ်ပုံတင်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်းခံရပါက 

 နည်းဥပဒေ  ၁၇  အရ  စာချုပ်ကို မှတ်ပုံ တင်ပေးရန်  

အယူခံလျှောက်ထားနိုင် ပါသည်။  

  အယူခံလျှောက်ထားသော အခါတွင် နည်းဥပဒေ  ၁၀  နှင့်  

၁၈ ပါပြဌာန်းချက်များနှင့်  အညီ စစ်ဆေးပြီး  မှတ်ပုံတင်ပေးရန် 

လက်ခံပါက  စာချုပ်ကို မှတ်ပုံတင်ပေးရန် ခွင့်ပြုသည့်  

အမိန့် သို့မဟုတ်  မှတ်ပုံတင်ပေးရန် ငြင်းပယ်လျှင်

 “ ငြင်းပယ်ကြောင်း”  အမိန့်ကို ချမှတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။  

စာချုပ်စာတမ်းကို  မှတ်ပုံတင်ပေးရန် လျှောက်ထားသည့်အခါတွင် 

 အောက်ပါ အချက်များနှင့်ပြည့်စုံရန် လိုအပ်ကြောင်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။

#စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သော အချက်များ#

#စာချုပ်စာတမ်းကို  မှတ်ပုံတင်ပေးရန် လျှောက်ထားသည့်အခါတွင် 

 အောက်ပါ အချက်များနှင့်ပြည့်စုံရန် လိုအပ်ပါ သည်- 

၁။ စာချုပ်အမျိုးအစားအရသော်လည်းကောင်း ၊ 

စာချုပ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် တန်ဖိုးအရသော်လည်းကောင်း ၊  

စာချုပ်အမျိုးအစားအလိုက်သတ်မှတ်ထားသည့်   ( သို့မဟုတ်)

 စာချုပ်တန်ဖိုးနှင့် ညီမျှသော ထိုက်သင့်သည့် 

လုံလောက်သော တံဆိပ်ခွန်ထမ်းဆောင်ပြီး 

(  တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ပြီး) ဖြစ်ရပါမည်။   

- စာချုပ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် တန်ဖိုးဆိုသည်မှာ

 မိမိကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတည်ရှိရာ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးမှူးရုံးတွင် 

သတ်မှတ်စံနှုန်းများအား ကြော်ငြာသင်ပုန်းတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

- ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ

 မြို့နယ်များနှင့် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ

 မြို့နယ်များအနေဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး ကာလတန်ဖိုး စိစစ်သတ်မှတ်ရေး 

 အဖွဲ့ကလည်းကောင်း ကာလတန်ဖိုး စိစစ်သတ်မှတ် ပေးပါသည်။ 

- ကာလတန်ဖိုး စိစစ်သတ်မှတ်နိုင်ရန် အထက်ဖော်ပြပါ

 စာရွက်စာတမ်းများကို အိမ်ခြံမြေတည်ရှိရာ တိုင်းဒေသကြီးကာလတန်ဖိုး 

စိစစ်သတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့ရုံး သို့မဟုတ် မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနရုံးများ၌

 တင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။

- တင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများ 

ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုရှိပါက ရက်သတ္တနှစ်ပါတ်အတွင်း

 တန်ဖိုးသတ်မှတ်ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

- အထက်ဖော်ပြပါအချက်များပြည့်စုံမှသာလျှင် 

စာချုပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

၂။ စာချုပ် ချုပ်ဆိုသူတို့၏ လက်မှတ် ၊ သက်သေများ၏

လက်မှတ်တို့ကို ပြည့်စုံစွာရေးထိုးပြီးဖြစ်ရပါမည်။ 

၃။ မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းအတွက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါက

  ယင်းပစ္စည်းတည်နေရာ ၊ ပစ္စည်း အမျိုးအမည် ၊  

အတိုင်းအတာ အကျယ်အဝန်းတို့ကို တိကျစွာဖော်ပြထားရပါမည်။

 သက်သေခံမြေပုံ( မြေစာရင်းပုံစံ-  ၁၀၅)  ကို ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်။  

၄။ စာချုပ်ပါစာသားများအကြားတွင်သော်လည်းကောင်း ၊ စာကြောင်းများ၏

 အကြားတွင်သော်လည်းကောင်း ၊ စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူတို့က ဖြည့်စွက်ချက်များ ၊

 ပြင်ဆင်ချက်များ ၊ ရေးသွင်းချက်များ ၊ ဖျက်ရာများ၊ ကွက်လပ်များ

 ဆောင်ရွက်ထားရှိပါက အဆိုပါကိစ္စရပ်များအတွက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူများ 

ကိုယ်တိုင်က ဖြည့်စွက်ချက် ၊ ပြင်ဆင်ချက်၊ရေးသွင်းချက် ၊ ဖျက်ရာ ၊ 

ကွက်လပ်  အစရှိသည်တို့ဘေးတွင် လက်မှတ်ထိုး၍ သက်သေခံထားရန် လိုပါသည်။

၅။ စာချုပ်ပါစာသားတို့သည်  မှတ်ပုံတင်အရာရှိနားမလည်သော စာသားများဖြစ်ပါက  

ဘာသာပြန်ဆိုချက်ကို ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်။

၆။ စာချုပ်ကို နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ချုပ်ဆို၍ ပေးပို့လာသော စာချုပ်များဖြစ်ပါက

  သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရှိ Notary Public   ရှေ့တွင်  ချုပ်ဆိုမှုမှန်ကန်ကြောင်း 

Notary Public  ၏ သက်သေခံလက်မှတ် ၊ တံဆိပ်နှင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ

သံရုံးအရာရှိ ( သို့မဟုတ်) ကောင်စစ်ဝန်၏ ထောက်ခံချက် ၊ 

သံရုံးတံဆိပ်တို့ပါရှိရန်လိုအပ်ပြီး  နိုင်ငံတော်အတွင်းသို့ရောက်ရှိလာသည့်အခါတွင်  

ယင်းစာချုပ်အမျိုးအစားနှင့်ထိုက်တန်သော မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်း ထပ်မံ 

ကပ်နှိပ်ထားပြီးဖြစ်ရပါမည်။   

#အချက်အလက်ပြည့်စုံသော စာချုပ်စာတမ်းတို့ကို  မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်း

၁။ မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများအား ရောင်းဝယ်ခြင်း ၊ 

ပေးကမ်းခြင်း ၊ စွန့်လွှတ်ခြင်း ၊ လဲလှယ်ခြင်း ၊ အမွေဆက်ခံခြင်း

 အစရှိသည့် စာချုပ်စာတမ်းများ ၊ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ ၊

 မြွက်ဟကြေညာချက်များ ၊ တရားရုံး အမိန့် ဒီကရီများ ၊ 

ကျမ်းကျိန်ဆိုချက်များ  အစရှိသည့် စာရွက်စာတမ်းများ

ကိုလည်း မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်။  

 # လုပ်ငန်းကြာမြင့်ချိန်

 ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှထုတ်ပြန်သည့် Ease of Doing Business 

အစီရင်ခံစာတွင် ပိုင်ဆိုင်မှုမှတ်ပုံတင်ခြင်း 

(Registering Property)  အညွှန်းကိန်းတွင် 

အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် ကြေးတိုင်နှင့်

 မြေစာရင်း ဦးစီးဌာန၏ ( ၂၈.၇.၂၀၁၄)  ရက်စွဲပါ 

စာအမှတ်၊ ၆၂၈၄/ ၄ န-၃( ၂၀၁၄) ဖြင့် ညွှန်ကြားချက်အရ

 “  လုပ်ငန်းကြာမြင့်ချိန် လျော့ချရာတွင် အငြင်းပွားမှုမရှိသည့် 

သာမန်ကိစ္စရပ်မျိုးဆိုပါက  စာချုပ်စာတမ်းများကို 

 မှတ်ပုံတင်ခပေးသွင်း ပြီးပါက ရေးကူးခြင်း ၊

  စာချုပ်ပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းများကို  

 ရက်ပေါင်း(၂၁)  ရက်အတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိ ပါသည်။  

 # မြန်ဆန်သောစနစ်

 ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို 

 (၃)  ရက်အတွင်း အပြီးသတ်မှတ်ပုံတင်နိုင်ရေး

 ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ 

 ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ဥပဒေ  

အာဏာမတည်မီ (၂၉.၆.၂၀၁၈)  ရက်နေ့မှ စတင်၍ 

လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန

 (ရုံးချုပ်) မှ စာအမှတ်၊ ၇၇၃၀/ ၄ န-၃ (၂၀၁၈) ဖြင့်

 Digital Deeds Management System ( DDMS)  စနစ်ဖြင့် 

စာချုပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန်

ညွှန်ကြားခဲ့ပြီးနောက်တွင် ယခင်လက်ရေးဖြင့် 

ရေးကူးရသည့် စနစ်ထက် ပိုမိုမြန်ဆန်သော စနစ်သို့ 

ကူးပြောင်းခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ 

 ယခုအခါတွင် မည်သည့်စာချုပ်စာတမ်းမျိုးကို

 မဆို( အငြင်းပွားမှုမရှိသည့် သာမန်ကိစ္စရပ်များ) ဖြစ်ပါက

  (၁၀)  ရက်အတွင်း  အပြီးသတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို 

ဆောင်ရွက်ပေးလျှက် ရှိပါသည်။   

 သို့ဖြစ်၍ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရန် ငြင်းပယ်ခြင်းခံရပါက

 စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်နည်းဥပဒေများ ၁၇  အရ 

 အယူခံလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းနှင့် အချက်အလက်များ

ပြည့်စုံအောင်တင်ပြရန်လိုအပ်ပါကြောင်း

  မျှဝေအသိပေးလိုက်ရပါသည်- 

 

 ဆရာကြီးမိုးထက်( ၁၄.၉.၂၀၂၁)  ရက်နေ့

ကိုးကား-

စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံဆိုင်ရာဥပဒေ

စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ဥပဒေ

စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်နည်းဥပဒေ

ကူးယူတင်ပြပါသည်။ ဆရာကြီးမိုးထက်ယခုထက်ပိုမိုကျန်းမာချမ်းသာပါစေ။ 

#ဥပဒေရေးရာ


893

893

2 Comments

324 Shares

Like

Comment

Share 

Related Posts

GP/SP နှင့် ပတ်သက်၍ သိထားသင့်သည့် အချက်များ

GP/SP နှင့် ပတ်သက်၍ သိထားသင့်သည့် အချက်များ

၁။ "အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနှင့် အထွေထွေကိုယ်စားလှယ် လွှဲစာများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် သိထားသင့်သည့် အချက်များရှိ"အိမ်ခြံမြေရောင်း၀ယ်ရာမှာ ချုပ်ဆိုကြလေ့ရှိတဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (Special Power) နဲ့အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (General Power) တွေ&n...

ခေတ်စားလာသော နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှုအချက်အလက်များ

ခေတ်စားလာသော နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှုအချက်အလက်များ

နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ-၅၀၅ (ခ)ယခုတစ်လော ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ-၆၆ (ဃ) အစား ခေတ်စားလာသော နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ-၅၀၅ (ခ) နှင့် ပတ်သက်၍ သိရှိနိုင်ပါရန် အချက်အလက်အချို့ကို ပြောပြချင်ပါတယ်။နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ-၅၀၅ (ခ...

“အိမ်သုံးလျှပ်စစ်မီတာလျှောက်ထားပုံ”

“အိမ်သုံးလျှပ်စစ်မီတာလျှောက်ထားပုံ”

မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က မြေကွက်ကလေးဝယ်လို့ အိမ်အသစ်တစ်လုံးဆောက်ပြီးသွားတော့ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်မီတာ တပ်ချင်တာ ဘယ်လို ဆောင်ရွက်ရမလဲလို့ မေးလာတာနဲ့ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်မီတာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ပုံကလေးကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်မီတာကို -မိမိနေထိုင်ရာ မ...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate