ပါမစ်မြေကို မြေငှား စာချုပ် ( ဂရန် ) လျှောက်ထားခြင်း

ပါမစ်မြေကို မြေငှား စာချုပ် ( ဂရန် ) လျှောက်ထားခြင်း

 ပါမစ်ကို ဂရန် ဘယ်လို လျှောက်ရမလဲ သိချင်ပါတယ်

 ပါမစ်မြေကို မြေငှား စာချုပ် (  ဂရန်  ) လျှောက်ထားခြင်း

 

     “  ပါမစ်မြေ  ” ဆိုသည်မှာ

     “  ပါမစ်မြေ ” ဆိုသည်မှာ ရန်ကုန် မြို့တော်

       စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီက သတ်မှတ်သည့် 

       စည်းကမ်းချက် များနှင့်အညီ လူနေအိမ် သို့မဟုတ်

       အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ် နေထိုင်ခွင့် 

       ပြုထားသော မြေကို ဆိုသည် ။

 

 

ပါမစ်မြေကို မြေငှားစာချုပ် ( ဂရန် ) လျှောက်ထားနိုင်သူများ

    --------------------------------------------------------

 

၁ ။ မြေချပါမစ် ချထားခြင်း ခံရသူ ( အမည်ပေါက်သူ )

                   သို့မဟုတ်

၂ ။ အမည်ပေါက် သူထံမှ စာချုပ် အဆက်အစပ်ဖြင့်  

     ဝယ်ယူ ထားသူ

                    သို့မဟုတ်

၃ ။ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် တရားရုံး  ဒီကရီရသူ 

      တို့ဖြစ်သည် ။

 

ပါမစ်မြေကို မြေငှား စာချုပ် ( ဂရန် ) လျှောက်ထားခြင်း

 လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်

  --------------------------------------------------------

 

-  ဂရန် လျှောက်ထားရန် အတွက် သက်ဆိုင်ရာ 

    စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီက သတ်မှတ်ထားသော  

    လျှောက်လွှာ ပုံစံဖြင့် လျှောက်ထား ရပါမည် ။ 

    ( ဌာနမှာ လျှောက်လွှာ ဝယ်ယူပါ )

-  လျှောက်လွှာ နှင့်အတူ ပါမစ် လက်မှတ် မူရင်း မိတ္တူတို့

   ကို ပူးတွဲ တင်ပြ ရပါမည် ။

-  လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံသား စီစစ်ရေး ကဒ်ပြား မိတ္တူ 

   ( လျှောက်လွှာကို စစ်ဆေးသည့် အခါတွင် မူရင်းကို 

      တင်ပြရပါမည် ။ )

 

-  မူလ အမည်ပေါက် သူက လျှောက်ထားခြင်း မဟုတ်ပါ

   က ဥပဒေ နှင့်အညီ အမွေဆက်ခံ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်  ရှိကြောင်း 

   ကျမ်းကျိန်လွှာ မူရင်း ၊ ထောက်ခံ ကျမ်းကျိန်လွှာ ( ၂ ) 

   စောင် ၊ မူလ အမည်ပေါက် သေဆုံးသွားပါက 

   သေစာရင်း တို့ကိုပါ တင်ပြရပါမည် ။

ပိုင်ဆိုင်မှု လွှဲပြောင်း ထားသော ကတိစာချုပ် မိတ္တူများ 

   ( လျှောက်လွှာကို စီစစ် သည့်အခါ မူရင်း တင်ပြရပါ 

       မည် ။ )

ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ချမှတ်သော တရားရုံးအမိန့်

    ဒီကရီမိတ္တူ ( လိုအပ် သည့်အခါ မူရင်း တင်ပြရမည်။ )

 

-  မြေငှားခ ကြွေးကျန် ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက် 

    သို့မဟုတ် မြေငှားခ နောက်ဆုံး ပေးဆောင်ပြီး

    ဖြစ်ကြောင်း ပြေစာမိတ္တူ ( စီစစ်သည့်အခါ 

    ပြေစာမူရင်း တင်ပြရမည် ။ )

-  အထက်ပါ အချက်များ ပြည့်စုံပါက ပါမစ်မြေမှ 

    မြေငှား စာချုပ် ( ဂရန် ) လျှောက်ထားခြင်းကို 

    ကန့်ကွက်ရန် ရှိ မရှိ ကြော်ငြာစာကို လျှောက်ထား

   သည့် ပါမစ်မြေ ပေါ်တွင် ( ၁ ) စောင် ၊ ရပ်ကွက်

   အုပ်ချုပ်ရေးမှုးရုံး နှင့် မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ရုံးတို့တွင် 

   ( ၁ ) စောင်စီကို လျှောက်ထားသူမှ ဆောင်ရွက်ပေး

    ရပါမည် ။

 

-  ၎င်းနောက် ပါမစ်မြေကို ကွင်းဆင်းတိုင်းတာ

    စစ်ဆေးခြင်း ကို ဆောင်ရွက် ပေးပါမည် ။

-  ၎င်းနောက် မြန်မာ့ အလင်း သို့မဟုတ် ကြေးမုံ

    သတင်းစာ နှင့် ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် ဆိုပါက 

    မြို့တော် သတင်းစာ တို့တွင် ကန့်ကွက်ရန် 

    ရှိ မရှိ ကြော်ငြာ ရပါမည် ။

-  သတင်းစာတွင် ကြော်ငြာပြီး ကန့်ကွက်သူ မရှိပါက 

   လျှောက်လွှာကို အဆင့်ဆင့် စီစစ်ပြီး ဌာနမှုး၏ 

   ခွင့်ပြုချက် ရယူကာ ကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့

   တင်ပြသွားမည်  ဖြစ်သည် ။

 

-  ကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက် ရရှိလာပါက သတ်မှတ်ထား

   သော မြို့နယ်အလိုက် ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများကို 

   ပေးသွင်းရပါမည် ။

-  ဝန်ဆောင်ခ ပေးသွင်းပြီးပါက ဆိုင်ရာဌာနမှ မြေငှား

   စာချုပ် ဂရန်ပုံစံကို သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ ထုတ်ယူ

   ပြီးနောက် မြေပုံရေး ဆွဲခြင်းကို ဆောင်ရွက် ပေးပါမည် ။

-  မြေပုံ ရေးဆွဲပြီးပါက မြေငှား ချထားသူ ၊ မြေငှား

   စာချုပ်ချခြင်း ခံရသူ ( လျှောက်ထားသူ ) နှင့် 

   သက်သေများက မြေငှား စာချုပ်ပေါ်တွင် လက်မှတ်

   ရေးထိုးကြ ရပါမည် ။

 

-   လက်မှတ် ထိုးပြီးပါက အဆင့်ဆင့် ပြန်လည် တင်ပြပြီး 

    ဌာနမှ အတည်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုးပေးပါမည် ။ 

    လက်မှတ်ထိုးပြီးလျှင် ကာယကံရှင်ကို မူရင်းထုတ်ပေး

    ပါမည်။

-  မြေငှားစာချုပ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်

    ဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားသော နှုန်းထားအတိုင်း 

   အထူးကပ် တံဆိပ်ခေါင်း ကပ်၍ မူရင်းခွဲကို သက်ဆိုင်

   ရာ အမှုတွဲ၌ တွဲထားမည် ဖြစ်ပါသည် ။

 

 

   ပါမစ်မြေကို မြေငှားစာချုပ် ( ဂရန် ) လျှောက်ထားရာတွင်

   ပါမစ် မစုံ လျှောက်ထား ခြင်းလည်း ရှိနိုင်ပါသည် ။ 

   ပါမစ် မစုံ လျှောက်ထားပါက

   --------------------------------------------------------

 

-  ပါမစ်မစုံ လျှောက်ထားခြင်း အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာန

   မှ အတည်ပြုထားသော ဓါတ်ပုံ ၊ ရွေ့ပြောင်းသူများ  

   ၏ ရာဇဝင် အကျဉ်းချုပ်နှင့် မူရင်း နှစ်မျိုး တင်ပြခြင်း ၊

 

-  ဓါတ်ပုံ မတင်ပြနိုင်ဘဲ ကျန်ပါ မစ်စာရွက် ( ၃ ) ရွက်သာ

   တင်ပြနိုင်သည့် အမှုတွဲများအား ပါမစ်မစုံဖြင့် ဌာနမှ 

   ဆောင်ရွက် ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည် ။

 

-  မြေတိုင်း ကွင်းဆင်းစစ် ဆေးပြီးပါက သီးခြား

   သတင်းစာတွင် ကြော်ငြာစေလျက် ကန့်ကွက်ချက် 

   မပေါ်ပေါက်ပါက ပါမစ်မူရင်း တင်ပြသည့်  နှုန်းထား

   အတိုင်း ကောက်ခံပြီး လုပ်ထုံး လုပ်နည်း အတိုင်း 

   ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ပေး သွားမည် ဖြစ်ပါသည် ။

 

    ( Credit ; ဆရာကြီး မိုးထက် )

Related Posts

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားနည်း

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားနည်း

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရန် အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိကြပါသည်၊ ၄င်းတို့မှာ- (၁) ဂရန်အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခြင်း၊ (၂) ဂရန်ဦးပိုင်ခွဲ ( ဂရန်မြေတစ်ခုကို အမည်မပြောင်းဘဲ ဂရန်တစ်ခု၊ နှစ်ခု၊ သုံးခု ထပ်မံခွဲစိတ်ရန် လျှောက်ထားခြင်း)(၃) ဂရန်သက်တမ်းတ...

စာချုပ်ရေးပုံရေးနည်း

စာချုပ်စာတမ်း ရေးသားတဲ့နေရာမှာ ရှင်းလင်းပြေပြစ်တဲ့စကားနဲ့ရေးသားဖို့လိုတယ်။ ချုပ်ဆိုသူတွေရဲ့ ကြံရွယ်ချက်သဘောထားကို ထင်ရှားသိသာစေအောင် ရေးသားရတယ်။ တရားဥပဒေပါ ခဲရာခဲဆစ်စကားလုံးတွေကို ထည့်ရေးဖို့ မလိုပါ။ လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကို စေ့စုံကုံလုံအောင် ထည့်သွင်းရေ...

စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် မှတ်ပုံတင်ကို  မစိစစ်ခဲ့သည့် ကိစ္စ

စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် မှတ်ပုံတင်ကို မစိစစ်ခဲ့သည့် ကိစ္စ

စာချုပ်ချုပ်ရာတွင် လက်လွတ်စပယ် လုပ်ဆောင်နေကြသော လုပ် ဆောင်ချက်တစ်ခုမှာ စာချုပ်သူတို့၏ အမည် မှတ်ပုံတင်တို့ကို စာချုပ်ချုပ်သူများ ကိုယ်တိုင်က မစိစစ်ဘဲ ချုပ်ဆိုပေးလိုက်ကြသည့် ကိစ္စရပ်ပင် ဖြစ်သည်။စာချုပ်ချုပ်ပေးသူ၊ ရေးပေးသူများသည် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူများ၏...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate