မှတ်ပုံတင်မနေမရ စာချုပ်စာတမ်းများ နှင့် မှတ်ပုံတင်လိုက တင်နိုင်သောစာချုပ်စာတမ်းများ #

12-Aug-21
မှတ်ပုံတင်မနေမရ စာချုပ်စာတမ်းများ နှင့်  မှတ်ပုံတင်လိုက တင်နိုင်သောစာချုပ်စာတမ်းများ #
စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆တွင် မှတ်ပုံ
မတင်မနေရ စာချုပ်စာတမ်းများကို အောက်ပါအတိုင်းပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
"၁၆။ အောက်ပါစာချုပ်စာတမ်းများကို ဤဥပဒေအရ မှတ်ပုံမတင်မနေရ စာချုပ်စာတမ်းများ အဖြစ်သတ်မှတ်သည်-
(က) မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းကို အပိုင်ပေးသည့်စာချုပ်စာတမ်းများ၊
(ခ) မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်း၌​ဖြစ်စေ၊ ယင်းနှင့်စက်လျဥ်း၍ဖြစ်စေ၊ တန်ဖိုးငွေကျပ်တစ်သိန်းနှင့်အထက်ရှိသည့် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်း ဆိုင်ရာဆိုင်ခွင့် အကျိုးစီးပွားတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်စေရေး အတွက် ကြေညာခြင်း၊ လွှဲအပ်ခြင်း၊ ကန့်သတ်ခြင်း၊ စွန့်လွှတ်ခြင်းနှင့်ဖျက်သိမ်းခြင်းတို့ကို ခိုင်မာစေရန်ပြုလုပ်သည့် သေတမ်းစာမဟုတ်သော စာချုပ်စာတမ်းများ၊ ယင်းစာချုပ်စာတမ်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အပေါ် တရားရုံးကချမှတ်သည့် စီရင်ချက်၊ ဒီကရီ၊ အမိန့်၊
(ဂ)တန်ဖိုးငွေကျပ်တစ်သိန်းနှင့်အထက်ရှိသည့် ပိုင်ဆိုင်
ခွင့်စာချုပ်ကို အပ်နှံ၍ ပေါင်နှံငွေချေးခြင်းမှတစ်ပါး၊ ပေါင်နှံခြင်းကို ပေါင်နှံသူ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အနည်းဆုံး အသိသက်သေနှစ်ဦးက မှန်ကန်ကြောင်း ဝန်ခံလက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် ပေါင်နှံခြင်းစာချုပ်များ နှင့် ပေါင်နှံဖျက်သိမ်းသော စာချုပ်များ၊ 
(ဃ) မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းကို တစ်နှစ်ပြီး
တစ်နှစ် ငှားရမ်းခြင်း၊ တစ်နှစ်ထက်ပို၍ငှားရမ်းခြင်း၊ ငှားရမ်းခကို နှစ်အလိုက်သတ်မှတ်၍ ငှားရမ်းခြင်းစာချုပ်များ၊ 
(င) ကုမ္ပဏီ အသင်းအဖွဲ့တို့က မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်အားလုံးကိုဖြစ်စေ၊ အချို့အဝတ်ကိုဖြစ်စေ၊ ယင်းပစ္စည်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်စေ ယုံမှတ်အပ်နှံသူသို့ ပေါင်နှံခြင်း၊ ပေးကမ်းခြင်း၊ သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့်လွှဲပြောင်းခြင်းပြုသည့် စာချုပ်စာတမ်းများ၊
(စ) ကတ္တိမသားသမီးမွေးစားခြင်း စာချုပ်စာတမ်းများ၊
(ဆ) နိုင်ငံတော်အစိုးရက အခါအားလျော်စွာ သတ်မှန်ထားသည့်စာချုပ်စာတမ်းများ၊" ဖြစ်ပါသည်။
#
မှတ်ပုံတင်လိုက တင်နိုင်သောစာချုပ်စာတမ်းများကိုလည်း စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇တွင် အောက်ပါအတိုင်းပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။
"၁၇။ အောက်ပါစာချုပ်စာတမ်းများကို ဤဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်လိုက တင်နိုင်သော စာချုပ်စာတမ်းများ အဖြစ်သတ်မှတ်သည်-
(က) မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်း၌​ဖြစ်စေ၊ ယင်းနှင့်စပ်လျဥ်း၍ဖြစ်စေ၊ တန်ဖိုးငွေကျပ်တစ်သိန်းအောက်ရှိ
သည့် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်း ဆိုင်ရာဆိုင်ခွင့် အကျိုးစီးပွားတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်စေရေး အတွက် ကြေညာခြင်း၊ လွှဲအပ်ခြင်း၊ ကန့်သတ်ခြင်း၊ စွန့်လွှတ်ခြင်းနှင့်ဖျက်သိမ်းခြင်းတို့ကို မျက်မှောက်ကာလအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ နောင်ကာလအတွက်သော်လည်းကောင်းဖြစ်မြှောက်စေရန်ပြုလုပ်သည့် 
ငွေလက်ခံရရှိခြင်း သို့မဟုတ် ပေးအပ်ခြင်းကို 
ဝန်ခံသည့် စာချုပ်စာတမ်းများ၊
(ခ) အပေါင်တန်ဖိုးငွေကျပ် တစ်သိန်းအောက်ဖြင့် ပေါင်နှံသော စာချုပ်စာတမ်းများ၊
(ဂ) မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းကို တစ်နှစ်ထက်မပို
သော ကာလအတွက် ငှားရမ်းသည့် အငှားစာချုပ် စာတမ်းများ၊ 
(ဃ) ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများပေါ်တွင် ဆိုင်ရာဆိုင်ခွင့် အကျိုးစီးပွားတစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် ​ကြေညာ​ခြင်း၊ လွှဲအပ်ခြင်း၊ ကန့်သတ်ခြင်း၊ 
စွန့်လွှတ်ခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်
စာချုပ်စာတမ်းများ၊
(င) သေတမ်းစာများ၊ 
(စ) မိသားစုစီမံခန့်ခွဲမှု စာချုပ်စာတမ်းများ၊
(ဆ) တရားရုံးကချမှတ်သည့်ဒီကရီများ သို့မဟုတ်အမိန့်များနှင့် အနုညာတခုံ လူကြီးတို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊
(ဇ) တရားရုံးကဖြစ်စေ၊ အခွန်အရာရှိ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းကဖြစ်စေ၊ မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းတစ်ခုခုကို လေလံတင်ရောင်းချပြီးနောက် ဝယ်ယူသူအား ထုတ်ပေးသည့် အရောင်းသက်သေခံလက်မှတ်၊
(စျ) မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းကို အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများကထုတ်ဝေသည့် ဂရန်စာချုပ် သို့မဟုတ် ခွဲဝေပေးသည့် စာချုပ်စာတမ်းများ၊
(ည) အထက်ဖော်ပြပါ စာချုပ်စာတမ်းများအပြင် ပုဒ်မ ၁၆ပါ မှတ်ပုံတင်မနေရစာချုပ်စာတမ်းများအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည့် စာချုပ်စာတမ်းများမှတစ်ပါး အခြားစာချုပ်များ။"
 

Related Posts

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate