လင်၊ မယား ဆိုင်ရာ လင်နှင့်မယားကွာရှင်းခြင်း ကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်းမှာ- မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာများကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်း၊ အစ္စလာမ်ဘာသာများကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်း၊ ဟိန္ဒူဘာသာများ ကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်း၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာများကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်း တို့ဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူညီကြပါဘူး . .

လင်၊ မယား ဆိုင်ရာ လင်နှင့်မယားကွာရှင်းခြင်း ကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်းမှာ- မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာများကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်း၊ အစ္စလာမ်ဘာသာများကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်း၊ ဟိန္ဒူဘာသာများ ကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်း၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာများကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်း တို့ဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူညီကြပါဘူး . .

လင်၊ မယား ဆိုင်ရာ
လင်နှင့်မယားကွာရှင်းခြင်း
ကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်းမှာ-
မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာများကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်း၊ အစ္စလာမ်ဘာသာများကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်း၊ ဟိန္ဒူဘာသာများ ကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်း၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာများကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်း တို့ဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူညီကြပါဘူး . . 
.
- ဗုဒ္ဓဘာသာများကွာရှင်းခြင်း
ဗုဒ္ဓဘာသာ များကွာရှင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကြောင်း(၃)မျိုးရှိနေပါတယ်။ 
(၁) နှစ်ဦးသဘောတူကွာရှင်းခြင်း 
(၂) လင်ဖြစ်သူရဟန်းပြုခြင်း နှင့် 
(၃)အိမ်ထောင်ရေးပြစ်မှုကြောင့်ကွာရှင်းခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရေးပြစ်မှုဆိုတာမှာ သာမန်အိမ်ထောင်ရေးပြစ်မှုနဲ့ 
ကြီးလေးသော အိမ်ထောင်ရေးပြစ်မှုဆိုပြီး ခွဲခြားထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
သာမန်အိမ်ထောင်ရေးပြစ်မှုတွေဆိုတာ - 
(က)ရက်စက်မှု (ခ)လင်၏ဖောက်ပြန်မှု (ဂ)ဒုတိယ မယားယူမှု (ဃ)စွန့်ပစ်မှု (င)လည်ဆည်မှု တို့ဆိုပြီး ငါးချက်ရှိပါတယ်
ကြီးလေးသောအိမ်ထောင်ရေးပြစ်မှုတွေကတော့ -
(က)မယား၏ဖောက်ပြန်မှု နှင့် (ခ) ကြီးလေးသောရက်စက်မှု တို့ဖြစ်ပါတယ်။ 
- အစ္စလာမ်ဘာသာများကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်း
အစ္စလာမ်ဘာသာအရ ကွာရှင်းခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ငါးမျိုး သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
(၁) လင်၏ဆန္ဒအရ ကွာရှင်းခြင်း၊ 
(၂) လင်၏လွဲအပ်မှုကြောင့် မယားက ကွာရှင်းခြင်း၊ 
(၃) နှစ်ဦးသဘောတူကွာရှင်းခြင်း၊ 
(၄) တရားရုံး၏ အမိန့်၊ ဒီကရီအရ ကွာရှင်းခြင်း၊ 
(၅) အစ္စလာမ်ကို စွန့်လွှတ်သဖြင့် ကွာရှင်းခြင်း စသည့်တို့ဖြင့် လင်မယား ကွာရှင်းနိုင်ကြပါတယ်။
၁၉၅၃ ခုနှစ်မှာ မွတ်စလင် လင်မယားကွာရှင်းမှုအက်ဥပဒေ အရ ကွာရှင်းခွင့်ရထိုက်သော အကြောင်းအရာများကတော့ . . .
(က) လင်ဖြစ်သူပျောက်ဆုံးနေခြင်း 
(ခ) စားစရိတ်ထောက်ပံ့ရန်ပျက်ကွက်ခြင်း၊ 
(ဂ) ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ 
(ဃ) ထိမ်းမြားမှုပဋိညာဉ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို ချိုးဖောက်ခြင်း၊ 
(င) လင်ဖြစ်သူ ပန်းသေရောဂါစွဲကပ်နေခြင်း၊ 
(စ) ရူးသွပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အနာကြီးရောဂါစွဲကပ်နေခြင်း၊ 
(ဆ) အရွယ်ရောက်ချိန် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။
- ခရစ်ယာန်ဘာသာကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်း 
ခရစ်ယာန်ဘာသာ အရကွာရှင်းခြင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံလင်မယားကွာရှင်းခြင်းအက်ဥပဒေ အရပင်ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) လင်(သို့) မယားက ထိမ်းမြားမှုကို ပယ်ဖျက်ရန် လျှောက်ထားခြင်း၊ 
(၂) လင်(သို့) မယားက ထိမ်းမြားမှုကို ပျက်ပြယ်ကြောင်း ကြေညာပေးရန်လျှောက်ထားခြင်း၊ 
(၃) လင် (သို့) မယားက ခင်ပွန်း (သို့) မယား နှင့် ခွဲနေခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားခြင်း၊ တို့ ဟူပြီး ၃ မျိုးရှိပါတယ်။
(၁)။ ထိမ်းမြားမှုကို ပယ်ဖျက်ပေးရန်လျှောက်ထားရာတွင် 
၁။ ထိမ်းမြားပြီးနောက် ခရစ်ယာန်ဘာသာမှ အခြားဘာသာသို့ ကူးပြောင်းကိုးကွယ်သည့်အပြင် တခြားမိန်းမတစ်ဦးနှင့် ထိမ်းမြားမှုတစ်ရပ် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း။ ၂။ သွေးနီးလွန်းသူနှင့် ဖောက်ပြန်ခြင်း၊ ၃။ နောက်မယားယူခြင်းနှင့် ဖောက်ပြန်ခြင်း၊ ၄။ မုဒိမ်းမှု၊ ယောကျာ်းခြင်း မေထုန်မှီဝဲမှု၊ တိရိစ္ဆာန်နှင့် မေထုန်မှီဝဲမှု ကျူးလွန်ခြင်း၊ ၅။ မိန်းမတစ်ဦးနှင့် ဖောက်ပြန်ခြင်း ၄င်းပြင် ကွာရှင်းခွင့်ပြုနိုင်လောက်သော ရက်စက်မှုကျူးလွန်ခြင်း၊ ၆။ မိန်းမတစ်ဦးနှင့် ဖောက်ပြန်ခြင်း၊ ၄င်းပြင် မယားဖြစ်သူအား ၂ နှစ် နှင့်အထက်စွန့်ပစ်ထားခြင်းတို့ဖြစ်ပါက လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
(၂)။ ထိမ်းမြားမှုကို ပျက်ပြယ်ကြောင်းကြေညာပေးရန်လျှောက်ထားရာတွင် 
၁။ ယောကျာ်းဖြစ်သူသည် ထိမ်းမြားစဉ်က ပန်းသေရောဂါရှိနေခြင်း။ ၂။ ထိမ်းမြားကြသူတို့မှာ ထိမ်းမြားခြင်းမပြုရန် တားမြစ်ထားသည့် သွေးနီးတော်စပ်သူများ ဖြစ်ခြင်း၊ ၃။ ထိမ်းမြားသူတစ်ဦးဦးသည် ထိမ်းမြားစဉ်က စိတ်မနှံသူဖြစ်ခြင်း၊ ၄။ ထိမ်းမြားသူ၏ ယခင် အိမ်ထောင်သည် ထိမ်းမြားစဉ် အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းနှင့် ယခင်အိမ်ထောင်ရေးမှာ တည်မြဲနေကြောင်းတို့ကြောင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
(၃)။ ခင်ပွန်းနှင့် ခွဲနေထိုင်ရန် လျှောက်ထားရာတွင် 
၁။ မိမိအိမ်ထောင်ဖက်မှာ တပါးသူနှင့် ဖောက်ပြန်ခြင်း၊ ၂။ ရက်စက်မှု ကျူးလွန်ခြင်း နှင့် လုံလောက်သော အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာ မရှိဘဲ ၂-နှစ် သို့ ၂-နှစ် နှင့်အထက် စွန့်ပစ်ထားခြင်းတို့ကြောင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
- ဟိန္ဒူဘာသာကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်း
ဟိန္ဒူလင်မယားကွာရှင်းပြတ်စဲရာတွင် အိန္ဒယနိုင်ငံတွင် အာဏာသက်ရောက်လျှက်ရှိသော ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်းတွင် အဓိက ၃ မျိုးတွေ့ရပါတယ်။
(၁)။ တရားရုံးဒီကရီဖြင့် ထိမ်းမြားမှုပျက်ပြယ်ကြောင်းကြေညာခြင်း၊ 
(၂)။ တရားရုံးဒီကရီဖြင့် ထိမ်းမြားမှုကို ပယ်ဖျက်ခြင်း နှင့် 
(၃)။ တရားရုံးဒီကရီဖြင့် ခင်ပွန်းနှင့် ခွဲနေထိုင်းခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။
(၁)။ ထိမ်းမြားမှုပျက်ပြယ်ကြောင်းကြေညာပေးရန် လျှောက်ထားရာတွင် 
၁။ အိမ်ထောင်ဖက်တွင် သက်ရှိခင်ပွန်း ရှိနေခြင်း၊ ၂။ ဓလေ့ထုံးတမ်း သို့ အလေ့အထက ကင်းလွတ်ခွင့် မပြုနိုင်သည့် သွေးသားတော်စပ်မှုရှိနေခြင်း နှင့် ၃။ ထိမ်းမြားသူတို့သည် Sapodas (မီတဝ်ရှရာကျမ်းအရ တစ်မိဘတည်းမှ ဆင်းသက်လာသူ) ဖြစ်နေခြင်းဆိုက လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
(၂)။ ထိမ်းမြားမှုကို ဒီကရီဖြင့်ပယ်ဖျက်ပေးရန်လျှောက်ထားရာတွင် 
၁။ အိမ်ထောင်ဖက်သည်ထိမ်းမြားစဉ် ပန်းသေရောဂါရှိနေခြင်း၊ ထိမ်းမြားပြီးနောက်ပိုင်း ဆက်လက်ပန်းသေရောဂါရှိနေခြင်း၊ ၂။ ၀မ်းတွင်းရူး သို့ ရူးသွပ်နေခြင်း၊ ၃။ အုပ်ထိန်းသူ၏ သဘောတူညီမှုကို အတင်းအဓမ္မရယူခြင်း နှင့် ၄။ အိမ်ထောင်ဖက်သည် ထိမ်းမြားစဉ်က အခြားသူတစ်ယောက်နှင့် ကိုယ်၀န်ရှိနေခြင်းတို့ ရှိနေပါက လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
(၃)။ တရားရုံးဒီကရီဖြင့် ခင်ပွန်းနှင့် ခွဲနေထိုင်းခြင်းလျှောက်ထားရာတွင် ၁။ လျှောက်ထားသူအား အနည်းဆုံး ၂ နှစ် တစ်ဆက်တည်းစွန့်ပစ်ခဲ့ခြင်း၊ ၂။ ဆက်လက်ပေါင်းသင်းနေလျှင် အန္တရယ်ဖြစ်မည် နာကြည်းမည်ဟု စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု ဖြစ်ရသော ရက်စက်မှုကျူးလွန်ခြင်း၊ ၃။ တစ်နှစ်ထက်မနည်း ပြင်းထန်သော အနာကြီးရောဂါ စွဲကပ်နေခြင်း၊ ၄။ ၃ နှစ်ထက်မနည်း ကူးစက်တက်သော ကာလသားရောဂါ စွဲကပ်နေခြင်း၊ ၅။ ၂ နှစ်ထက်မနည်း စိတ်ပေါ့သွပ်လျက်ရှိခြင်း၊ ၆။ ထိမ်းမြားပြီးနောက် တခြားသူတစ်ယောက်နှင့် ကာမစပ်ယှက် ခဲ့ကြောင်း တို့ ပေါ်ပေါက်ပါက လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
ယနေ့မှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပြဌာန်းလိုက်သည့်အတွက် ၄င်းဥပဒေပုဒ်မ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆ တို့အရ ဖောက်ပြန်သူမည်သူမဆို လင်မယားအဖြစ်မှကွာရှင်းခွင့်ရှိခြင်း၊ အမွေဆက်ခံပိုင်ခွင့်များ နှစ်ဦးပိုင်ပစ္စည်းများ ဆုံးရှုးခြင်း စသည့် ပြစ်ဒဏ်များပြဌာန်းပြီးဖြစ်သဖြင့် ဖောက်ပြန်ခြင်းခံရသူမှ အခွင့်အရေးများ ကောင်းစွာရရှိနေပါတယ်။
- လင်မယားကွာရှင်းခြင်းနှင့် နစ်နာကြေးရလိုမှု
လင်မယားကွာရှင်းကြရာမှာ နစ်နာကြေးတောင်းဆိုခွင့် မရှိသော်လည်း သတ်မှတ်ထားသည့် ဥပဒေအတိုင်း ပစ္စည်းခွဲလိုမှုကိုသာ လျှောက်ထားနိုပါတယ်။
#အိမ်ထောင်ရေး
#ဥပဒေနှင့်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများ
crd.

Related Posts

"ကာမကိုလိမ်လည်ရယူမှု"

"ကာမကိုလိမ်လည်ရယူမှု"

ကိုဖြူ ။ ။ “ရာဇသတ်ကြီးကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ”မှာ ပုဒ်မ -၄၁၇တစ်ခုတည်းကိုပဲ ပြစ်ဒဏ် (၁)နှစ်က(၃)နှစ်တိုးမြှင့်လိုက်တာတွေ့ရတယ်။ ဘာမှုလဲ ဆရာ။ ဘာကြောင့်ပြစ်ဒဏ်တိုးရတာလဲ။ယူတီကေ ။ ။ ကိုဖြူမေးတဲ့ပုဒ်မ (၄၁၇) က လိမ်လည်မှုအတွက်ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်တယ်။ ပုဒ်မ ၅၁၁ပါတဲ့ရာဇသတ်ကြီ...

လင် နှင့် မယား ကွာရှင်းခြင်း

လင် နှင့် မယား ကွာရှင်းခြင်း

ကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်းမှာ-မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာများကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်း၊ အစ္စလာမ်ဘာသာများကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်း၊ ဟိန္ဒူဘာသာများ ကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်း၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာများကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်း တို့ဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူညီကြပါဘူး . . .- ဗုဒ္ဓဘာသာများကွာရှင်းခြင်းဗုဒ္ဓ...

မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေပါ တရားဝင်ကွာရှင်းမှု

မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေပါ တရားဝင်ကွာရှင်းမှု

ဒီလိုကွာရှင်းမှုဟာ တရားဝင်ကွာရှင်းမှု ကွာရှင်း မှုဖြစ်လို့ နှစ်ဦးသဘောတူရင်လုံ လောက်ပြီလို့ ဆိုကြပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ တစ်လင်တစ်မယားဥပဒေ ပေါ် လာပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ဒီလိုကွာရှင်ပြီးမှာ တစ်ယောက်ယောက်က နောက်အိမ်ထောင်ပြုရင် နောက်တစ်ယောက် က အမှုဖွင့် အာမခံတ...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate