လယ်ယာမြေပုံစံ(၇) ရရှိထားသူက မြေဂရန် လျှောက်ထားရန် နည်းလမ်း

လယ်ယာမြေပုံစံ(၇) ရရှိထားသူက မြေဂရန် လျှောက်ထားရန် နည်းလမ်း

လယ်ယာမြေပုံစံ(၇) ရရှိထားသူက မြေဂရန် လျှောက်ထားရန် နည်းလမ်း

📢📢📢

လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ် ပုံစံ(၇) ရရှိထားသော မြေကွက်ကို အမည်ပေါက် ခြံဂရန် လုပ်ကိုင်လိုသည့် အတွက် အရင်ဆုံးဆောင်ရွက်ရန်မှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လယ်ယာမြေဥပဒေပုဒ်မ ၃၀(ခ) အရ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် လယ်မြေမှတစ်ပါး လယ်ယောမြေကို အခြားနည်း ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လယ်မြေစီမံခန်ခွဲမှု အဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်ကို အရင် ရအောင် လျှောက်ထားရန်လိုပါသည်။

လျှောက်ထားရန်ရုံးမှာ

မြို့နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန( ယခင်အခေါ်(မြေစာရင်းရုံး) တွင် လျှောက်ထားရပါမည်။ လျှောက်ထားရမည့် ပုံစံမှာ ပုံစံ(၁၄) ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၂ လယ်ယာမြေဥပဒေ စာအုပ်ကို ဝယ်လိုက်လျှင် နည်းဥပဒေများပါတစ်ခါတည်းပါရှိပါသည်။ ဆိုင်ရာရုံးသို့ သွားလျှင် ၄င်းတို့က ဆောင်ရွက်ပေးပါလိမ့်မည်။

ထိုသို့လျှောက်ထားသည့်အခါ လယ်မြေအားအခြားနည်းဖြင့် အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးပါလိမ့်မည်.

ထိုအမိန့်ကိုရသည့် အခါတွင် မှ ပုဂ္ဂလိကဂရန်မြေ၊ စက်မှုမြေငှားဂရန်ရယူလိုသူတို့သည် သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန သို့ လိပ်စာတပ်၍

(က) လျှောက်ထားသူအမည်၊ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ နေရပ်လိပ်စာနှင့် အလုပ်အကိုင်

(ခ) လျှောက်ထားမြေတည်ရှိရာရပ်ကွက်၊ ဦးပိုင်အမှတ်၊ မြေကွက်အမှတ်၊ လမ်း သို့မဟုတ် နယ်မြေဒေသ

(ဂ) လျှောက်ထားမြေ၏ အလားလေးရပ်( အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြောက်အရပ်ရှိ မြေများ)

(ဃ) လျှောက်ထားသော မြေပေါ်တွင် ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံ၏ အရွယ်အစားနှင့် ဆောက်လုပ်မည့် ပစ္စည်း အမျိုးအမည်များ၊( တိုက်အိမ်၊ ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ၊ သစ်တိုင်အိမ်)

(င) လျှောက်ထားသောမြေကို မည်ကဲ့သို့ အသုံးချရန် ရဉ်ရွယ်ချက်( ဥပမာ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရန်၊ လူနေထိုင်ရန် သို့မဟုတ် စက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်)

(စ) လျှောက်လွှာနှင့်အတူ လျှောက်ထားသောမြေ၏ အကျယ်အဝန်းအလား(၄) ရပ်နှင့် မြေအမျိုးအစား သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ဖော်ပြရန် ထိုမြေပုံ(၂)ပုံအနက် (၁) ပုံမှာသက်သေခံနိုင်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ရုံးခွန်တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ပြီး၊ လယ်မြေစီမံခန်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှူး က လက်မှတ်ရေးထိုးထား သည့် ပုံစံ(၁၀၅) မြေပုံ(၂) ပုံဖြစ်ရမည်။

(ဆ) လျှောက်ထားသည့်မြေ၏ ရာဇဝင် မြေစာရင်းပုံစံ(၁၀၆) ( လယ်ယောမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနရှိ ၁ - က မှတ်ပုံတင်စာရင်းစာအုပ်မှ ကောက်နှုတ်ချက်မိတ္တူမှန်(၁) စောင်)

(ဇ) ဆောက်ထားမြေပေါ်တွင် ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံပုံစံ(၂) ပုံ၊ ပုံစံမှာ ရှေ့မြင် Front Elevation နှင့်ဘေးမြင် Side Elevation ဖြစ်ရမည်။

(ဈ) ဂရန်အသစ်လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါက မြေကွက်ရရှိကြောင်း မြေပေးမိန့်ပါရှိရမည်။

(ည) အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ထားသော မြေကွက်ဖြစ်ပါက အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ပြီးသော တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် စာချုပ်စာတမ်း မိတ္တူပါရှိရမည်။

(ဋ) ဂရန်၊အငှားဂရန်၊ စက်မှုမြေငှားဂရန် နှင့် လိုင်စင်လျှောက်လွှာပေါ်တွင် သတ်မှတ်ရုံးခွန်တံဆိပ်ခေါင်း ကပ်ထားပါရှိရမည်။

(ဌ) မြေငှားဂရန်သက်တမ်းတိုး/ အသစ်လဲ လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါက မူရင်းမြေငှားဂရန်စာချုပ် ပူးတွဲပါရှိရမည်။

(ၓ) မြေငှားဂရန်အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါက မူရင်းမြေငှားဂရန်စာချုပ်ပါရှိရမည့်အပြင် မူလပိုင်ရှင်ထံမှ လျှောက်ထားသူသို့ မြေလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည့် တရားဝင်အထောက်အထား စာချုပ်စာတမ်းများ ပါရှိရမည်။ ( အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရယူခဲ့ပါက တရားဝင်မှတ်ပုံတင်အရောင်းအဝယ်စာချုပ်ပါရှိရမည်။

ပုဂ္ဂလိကဂရန်/ စက်မှုမြေငှားဂရန်အတွက် ဌာနမှ ဆောင်ရွက်ပေးရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

(၁) ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် လျှောက်ထားလာသော လျှောက်လွှာကို သတ်မှတ်ထားသည့် အချက်အလက်များ ပြည့်စုံမှုရှိ / မရှိ စိစစ်ပြီး ပြည့်စုံမှုရှိပါက အမှုတွဲမှတ်ပုံတင်စာရင်းစာအုပ်တွင် မှတ်တမ်းတင်စေရန်နှင့် အမှုတွဲဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အချက် အလက်များ မပြည့်စုံပါက လျှောက်ထားခြင်းကို ပယ်နိုင်ပါသည်။ ( အောက်မြန်မာပြည်မြို့နှင့် ကျေးရွာမြေများနည်းဥပဒေ - ၁၅)

(၂) အမှုတွဲဖွင့်လှစ်ပြီးပါက အမှုတွဲတွင် ပါရှိသော လျှောက်ထားသူတင်ပြသည့် အချက်အလက်များ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုရှိ / မရှိ စိစစ်တင်ပြရန် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး( လက်ထောက် ကော်လိတ္တော် အရာရှိ) ထံ ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

(၃) မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် လျှောက်ထားမြေနှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို စိစစ်တင်ပြရန် မြို့နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန သို့ အမှုတွဲ ပေးပို့ရမည် -

(၁) လျှောက်ထားမြေရာဇဝင်၊(၁ - က စာရင်းအရ)

(၂) လျှောက်ထားမြေသည် နိုင်ငံတော်အစိုးရက ချထားပိုင်ခွင့်ရှိသော မြေကွက်ဟုတ် / မဟုတ်၊

(၃) လျှောက်ထားမြေကို နိုင်ငံတော်အစိုးရက အသုံးပြုရန် သတ်မှတ်လျာထားခြင်းရှိ / မရှိ၊

(၄) လျှောက်ထားမြေ၏ နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်တိုင်းတာထားခြင်းရှိ / မရှိ၊

( အောက်မ်ြန်မာနိုင်ငံမြို့နှင့် ကျေးရွာမြေများနည်းဥပဒေ / ၁၁၊ အထက်မြန်မာနိုင်ငံမြေနှင့် အခွန်နည်းဥပဒေ - ၆၂ )

(၅) လျှောက်ထားမြေပေါ်တွင် ကျူးကျော်နေထိုင်သူများ ရှိ / မရှိ၊

(၆) လျှောက်ထားမြေကို ဂရန်၊ အငှားဂရန်၊ လိုင်စင် စသည်များ ထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း ရှိ / မရှိ၊ အကယ်၍ ရှိခဲ့လျှင် အမှုတွဲနံပါတ်နှင့် ခုနှစ်ကို ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။။

(၇) လျှောက်ထားမြေကို လျှောက်ထားသူ အပြင် အခြားသူများက မြေပုံကူးယူခြင်း၊ လျှောက်ထားခြင်းများ ရှိ / မရှိ၊

(၈) လျှောက်ထားမြေပေါ်တွင် အဆောက်အအုံများဆောက်လုပ်ထားခြင်း ရှိ / မရှိ၊

(၉) လျှောက်ထားမြေနှင့် အလားတူမြေပေါ်တွင် မြေငှားခ၏ ၇၅ % ကျသင့်ငွေကို ဖော်ပြရန်၊

(၁၀) လျှောက်ထားမြေနှင့် အလားတူမြေပေါ်တွင် ရောင်းဈေး ၆ % ကျသင့်ငွေကို ဖော်ပြရန်ဇြစ်ပါသည်။( စက်မှုမြေငှားဂရန်အတွက် ရောင်းဈေး၏ ၁၂ % ကျသင့်ငွေကိုဖော်ပြရန်)

(၁၁) လျှောက်ထားမြေအတွက် စည်းကြပ်ရန် မြေငှားခသင့်ငွေကို တွက်ချက်ဖော်ပြပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။

(၁၂) လယ်ယာမြေစီမံခန်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန မှ အထက်အပိုဒ်ပါ အချက်အလက်များအပေါ် စိစစ် ပြန်ကြားလာသည့် မြေရာဇဝင်အရ နိုင်ငံတော်အစိုးရက ချထားပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော မြေဖြစ်လျှင် ဂရန်၊ လိုင်စင်ချထား ပေးခြင်းကို ကန့်ကွက်ရန် ရှိ / မရှိ၊ ကန့်ကွက်လိုသူရှိက (၁၅) ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ကြော်ငြာရပါမည်။

(၁၃) သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်လွှာများရရှိပါက စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးကန့်ကွက်သည့် အကြောင်းပြချက် ခိုင်လုံလျှင် လျှောက်ထားချက်ကို ပယ်ခွင့်ရှိသည်။ ကန့်ကွက်ချက်သည် ခိုင်လုံမှု မရှိလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆုံးလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ မြေငှားဂရန်ထုတ်ပေးခွင့်ပြုနိုင်ရေးအတွက် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး သည် ယင်းမြေနေရာသို့ သက်ဆိုင်ရာမြေတိုင်းစာရေးနှင့်အတူ ကိုယ်ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု့စစ်ဆေးပြီး ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန သို့ ပြန်လည်ပေးပို့ရပါမည်။

(၁၄) ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ဂရန်လျှောက်ထားမြေ(၁) ဧက အောက်ဖြစ်ပါက အမှုတွဲကို စိစစ်၍ မြေငှားဂရန် ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ( အထက်မြန်မာပြည်မြေနှင့် အခွန်နည်းဥပဒေ - ၅၁ (ခ) နှင့် အောက်မြန်မာပြည် မြို့နှင့် ကျေးရွာမြေနည်းဥပဒေ -၉ )

(၁၅) လျှောက်ထားမြေသည် မြေဧရိယာ(၁)ဧက အထက်မှ (၅) ဧက အထိဖြစ်ပါက တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ အမှုတွဲတင်ပြ၍ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ( ကော်လိတ္တော်အရာရှိက) မြေငှားဂရန်ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။

(၁၆) မြေဧရိယာ ၅ ဧက အထက်လျှောက်ထားပါက တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ( ရုံးချုပ်) သို့ ဆက်လက်တင်ပြ၍ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှတစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြ၍ ခွင့်ပြုချက်ရယူရပါမည်။

(၁၇) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက အထက်မြန်မာနိုင်ငံမြေနှင့် အခွန်နည်းဥပဒေ - ၅၁၊ (ခ)(ဂ) အရ အောက်မ်ြနမာနိုင်ငံမြို့နှင့် ကျေးရွာမြေများနည်းဥပဒေ - ၉(ဂ) အရ နှစ်ရှည်မြေငှားဂရန် ပေးရန် သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး( ကော်လိတ္တော်အရာရှိ) အား လုပ်ပိုင်ခွင့်အပ်နှင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။

ဆရာကြီးမိုးထက် (၁၄.၇.၂၀၂၀)

#ကိုးကား

(၁) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) ဝဘ်ဆိုဒ် ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ

(၂) ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လယ်ယာမြေဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများ

🙏Credit  Sayar Gyi U KYI SOE IC

Related Posts

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးနှင့် မြို့နယ်ရုံးများ၏ရုံးတည်နေရာလိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များစာရင်;

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးနှင့် မြို့နယ်ရုံးများ၏ရုံးတည်နေရာလိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များစာရင်း================================၁ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး (၁၆၃/၁၆၇)၊ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီ...

မြေအမျိုးအစားကို အလွယ်တကူ သိစေရန်

မြေအမျိုးအစားကို အလွယ်တကူ သိစေရန်မြေနဲ့ပတ်သတ်လာရင် မြေစာရင်းဌာနက ထုတ်ပေးတဲ့ ပုံစံ (၁၀၅)မှာပါတဲ့ သင်္ကေတနဲ့ အရောင်ကို ကြည့်ရင် မြေပုံမှာပါတဲ့မြေက ဘာအမျိုးအစားလဲဆိုတာ အလွယ်တကူ သိနိုင်တယ်၁။ ဂရန်မြေဆိုရင် သင်္ကေတ L နဲ့ပြပီး မြေပုံကို အနီရောင်နဲ့ဆွဲတယ်၂။...

မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅) တွင် “ပိုင်ဆိုင်ခွင့်” ရေးသားမှုပုံစံနှင့် မြေမျိုးနှင့်အတန်း နေရာတွင် ရေးသားခြင်းများအား အများပြည်သူ သိရှိနိုင်ရန်၊ သတိပြုနိုင်ရန် မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅) ရေးကူးခြင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းညွှန်ကြားချက် များအား တင်ပြလိုက်ပါတယ်။  (၁၀၅) တွင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရေးသားရာ၌...

မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅) တွင် “ပိုင်ဆိုင်ခွင့်” ရေးသားမှုပုံစံနှင့် မြေမျိုးနှင့်အတန်း နေရာတွင် ရေးသားခြင်းများအား အများပြည်သူ သိရှိနိုင်ရန်၊ သတိပြုနိုင်ရန် မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅) ရေးကူးခြင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းညွှန်ကြားချက် များအား တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ (၁၀၅) တွင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရေးသားရာ၌...

မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅) တွင် “ပိုင်ဆိုင်ခွင့်” ရေးသားမှုပုံစံနှင့် မြေမျိုးနှင့်အတန်း နေရာတွင် ရေးသားခြင်းများအား အများပြည်သူ သိရှိနိုင်ရန်၊ သတိပြုနိုင်ရန် မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅) ရေးကူးခြင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းညွှန်ကြားချက် များအား တင်ပြလိုက်ပါတယ်။(၁၀၅) တွင်ပ...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

Get latest properties in email!

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate