ကျူးကျော်​မြေကို ဘယ်လို အရေးယူတယ် ဆိုတာ သိရှိလိုသူများအတွက်

28-Mar-22 အခြား
ကျူးကျော်​မြေကို  ဘယ်လို အရေးယူတယ် ဆိုတာ  သိရှိလိုသူများအတွက်

ကျူးကျော်​မြေကို

ဘယ်လို အရေးယူတယ် ဆိုတာ

သိရှိလိုသူများအတွက်

၁။ နိုင်ငံပိုင်မြေနှင့် အစိုးရက

စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသောမြေ

(မြို့မြေ/ ရွာမြေ)တွင် ကျူးကျော်ခြင်း

- ၁၈၉၈ ခုနှစ် အောက်မြန်မာနိုင်ငံမြို့နှင့်

ကျေးရွာမြေများအက်ဥပဒေ၊

အခန်း ၂၁(က)ပုဒ်မ၂၁(၂) အရ

- ကော်လိတ္တော်အရာရှိ

(ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး)က တရားလို

ပြုလုပ်တရားစွဲဆို အရေးယူနိုင်သည်။

- ရက်ပေါင်း(၃၀)ထောင်ချ၊

နှင်ထုတ်ခွင့် ရှိပါသည်။

- အထက်မြန်မာပြည်မြေနှင့်

အခွန်စည်းမျဉ်းဥပဒေ ၂၅(ဃ)အရ

- ကော်လိတ္တော်အရာရှိ

(ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး)က တရားလို

ပြုလုပ်တရားစွဲဆို အရေးယူနိုင်သည်။

- နှင်ထုတ်ခွင့်ရှိသည်။

- ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈၈ အရ

- မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက

တရားလိုပြုလုပ်တရားစွဲဆိုနိုင်သည်။

- (၁)လအထိ အလုပ်လက်မဲ့

ထောင်ဒဏ် (သို့) ငွေဒဏ် (၂၀၀/-) (သို့)

ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး

- ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈၈ အရ

- မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက

တရားလိုပြုလုပ်တရားစွဲဆိုနိုင်သည်။

- ထောင်ဒဏ်(၆)လ (သို့) ငွေဒဏ်(၁ဝဝဝိ/-)

(သို့)ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး

==========================

၂။ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဦးပိုင်ပေါက်မြေတွင်

ကျူးကျော်ခြင်း

- ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၄၇ အရ

- ပိုင်ဆိုင်သူက တရားလိုပြုလုပ်

တရားစွဲဆိုနိုင်သည်။

- (၃)လအထိ ထောင်ဒဏ် (သို့) (၅၀ဝိ/-)ထိ

ငွေဒဏ် (သို့)ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး

============================

၃။ ဌာနဆိုင်ရာအဆောက်အအုံတည်ရှိရာ

မြေ ဥပစာပေါ်တွင်ကျူးကျော်ခြင်း

- ၁၉၅၅ ခုနှစ်၊ အစိုးရအိမ်ဥပစာ(နှင်ထုတ်ခြင်း)အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ၂ (က) အရ

- အခွင့်ရအာဏာပိုင်က(ဆောက်လုပ်ရေး

ဝန်ကြီးမှ ခန့်အပ်သည်)

- ဥပစာမှ အင်အားသုံးဖယ်ရှားနိုင်သည်။

- ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပ ပုဒ်မ ၄၄၇ အရ

သက်ဆိုင်ရာဌာနက တရားစွဲဆို

အရေးယူနိုင်သည်

- (၃)လအထိ ထောင်ဒဏ် (သို့) (၅၀ဝိ/-)‌

ငွေဒဏ် (သို့) ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး

==============================

၄။ လယ်ယာမြေပေါ်တွင် ကျူးကျော်ခြင်း၊

- လယ်ယာမြေဥပ ပုဒ်မ ၃၅ အရ

- လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ ၊

တရားပွဲဆို အရေးယူနိုင်သည်။

- အနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ်(၆)လမှ

အများဆုံးထောင်ဒဏ်(၂)နှစ် အထိ

ချမှတ်ရမည့်အပြင် အနည်းဆုံး

ငွေဒဏ်(၃ဝ၀ဝဝဝိ/)မှ အများဆုံး

ငွေဒဏ် (၅၀၀၀၀၀/-)အထိ

- လယ်ယာမြေဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၆ အရ

- လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့က

တရားစွဲဆို အရေးယူနိုင်သည်။

- ပုဒ်မ ၃၅ ပါ အများဆုံး

ထောင်ဒဏ်(၂)နှစ်။

- လယ်ယာမြေဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၇ အရ

- လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ က

တရားစွဲဆို အရေးယူနိုင်သည်။

- အနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ်(၁)နှစ်မှ

အများဆုံးထောင်ဒဏ်(၃)နှစ် အထိ

ချမှတ်ရမည့်အပြင် ကျပ်( ၁ဝ)သိန်း

အောက်မနည်းသည့်ငွေဒဏ်။

==============================

၅။ မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ

လုပ်ကိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ရရိုထားသူ၏

မြေပေါ်သို့ ကျူးကျော်ခြင်း

- မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ

စီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေ(၂၀၁၂ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၂၇

- မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ

လုပ်ကိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ရရှိသူ က

တရားစွဲဆိုနိုင်သည်။

- (၂)နှစ်ထက် မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊

ငါးသိန်းထက်မပိုသောငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊

ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ

==============================

၆။ မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ

လုပ်ကိုင်ခွင့်ချထားပေးခြင်း မရှိသည့်

မြေပေါ်သို့ ကျူးကျော်ခြင်း

- အခွင့်အာဏာပေးအပ်သူအရာရှိက

မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြောင်းများ

စီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၇ အရ

တရားစွဲဆိုအရေး ယူနိုင်သည်။

============================

၇။ သစ်တောကြိုးဝိုင်းအတွင်း

ကျူးကျော်ခြင်း

- သစ်တောဥပဒေ ပုဒ်မ

၄၀(က)မှ (စ) အထိ

- သစ်တောဦးစီးအရာရှိက တရားစွဲဆို

အရေးယူနိုင်သည်

- ထောင်ဒဏ်(၃)နှစ် (သို့)

ငွေဒဏ်ကျင်(၃၀ဝဝဝိ/-)

===============================

၈။ ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအတွင်း

ကျူးကျော်ခြင်း

- နည်းဥပဒေ ၁၉(က)မှ (ဆ)အထိ

- သစ်တောဦးစီးအရာရှိက

တရားစွဲဆို အရေးယူနိုင်သည်

- ထောင်ဒဏ်(၆)လ (သို့)

ငွေဒဏ်ကျပ်(၅၀၀ဝိ/-) (သို့)ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး

============================

၉။ သဘာဝနယ်မြေ/ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်၊

ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်အတွင်း ကျူးကျော်ခြင်း

- ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ ဟောရိုင်း၊ တိရစ္ဆာန်နှင့်

သဘာဝအပင်များ ကာကွယ်ရေးနှင့်

သဘာဝနယ်မြေများ ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ

ပုဒ်မ၂၉ ပုဒ်မ ၃ဝ အရ

- သစ်တောအရာရှိက တရားစွဲဆို

အရေးယူနိုင်သည်

- ကျပ်(၅ဝဝဝိ/-)အထိပေးဆောင်စေရန်၊

ဒဏ်ငွေကျပ်(၁ဝဝဝိ/-)

===============================

၁၀။ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း

လမ်းမြေအပေါ် ကျုးကျော်သူ

-၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်၊လမ်းမကြီးများဥပဒေ

ပုဒ်မ ၇ပုဒ်မခွဲ(က)၊ (ခ)၊(ဂ) အရ

- ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၏

တာဝန်ပေးအပ်သူက တရားစွဲဆို

အရေးယူနိုင်သည်

- ထောင်ဒဏ်(၃)နှစ် (သို့) ငွေဒဏ်

(သို့) ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး

===========================

၁၁။စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီပိုင်

မြေများအပေါ် ကျူးကျော်ခြင်း

- ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး

ကော်မတီဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၀၊ ၃၁၊

၃၂ အရ တရားစွဲဆို အရေးယူနိုင်သည်

- မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး

ကော်မတီဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆ အရ

တရားစွဲဆို အရေးယူနိုင်သည်

- နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေး

ကော်မတီဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၄၊၂၅၊၂၆၊ ၂၇ အရ

တရားစွဲဆို အရေးယူနိုင်သည်

==============================

၁၂။စည်ပင်ပိုင်မြေအပေါ်

ကျူးကျော်ခြင်း (နယ်)

- သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်

အလိုက် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်စည်ပင်သာယာရေး

အဖွဲ့များဥပဒေနှင့် အညီ တရားစွဲဆို

အရေးယူနိုင်သည်

============================

၁၃။ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေပေါ်

ကျူးကျော်ခြင်း

- ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများ

ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၄

အရရှေးဟောင်း သုတေသန၊ အမျိုးသား

ပြတိုက်နှင့်စာကြည့်တိုက် ဦးစီးဌာနက

တရားစွဲဆိုအရေးယူနိုင်သည်။

- ဒဏ်ငွေ ကျပ်(၅ဝဝဝဝိ/)အထိဖြစ်စေ၊

ထောင်ဒဏ်(၅)နှစ်အထိ ဖြစ်စေ

ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ

=============================

၁၄။မြစ်ချောင်းနယ်မြေ၊ ကမ်းနားနယ်မြေ၊

ကမ်းပါးနယ်မြေအတွင်း ကျူးကျော်ခြင်း

- ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်၊ ရေအရင်းအမြစ်နှင့်

မြစ်ချောင်းများ ထိန်းသိန်းရေး ဥပဒေ

ပုဒ်မ ၂၅ အရ

- ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရေအရင်းအမြစ်

နှင့်မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

ဦးစီးဌာနက တရားစွဲဆို အရေးယူနိုင်သည်

- (၃)နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်၊

ကျပ် (၅၀၀၀ဝိ/-)ထက်မပိုသော ငွေဒဏ်

ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး

=============================

၁၅။ သတ္တုတွင်းမြေအတွင်း ကျူးကျော်ခြင်း

- ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ မြန်မာ့သတ္တုတွင်းဥပဒေ

ပုဒ်မ ၃၃ အရ

- တာဝန်ခံ၊ သတ္တုတွင်းနယ်မြေက

တရားစွဲဆို အရေးယူနိုင်သည်

- ထောင်ဒဏ်(၆)လအထိဖြစ်စေ၊

ငွေဒဏ်ကျပ်(၅၀၀၀/-)အထိ ဖြစ်စေ၊

ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ

==========================

၁၆။ရတနာမြေအတွင်း ကျူးကျော်ခြင်း

- ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ မြန်မာ့သတ္တုတွင်း

ဥပဒေအရ

- တာဝန်ခံ၊ ရတနာနယ်မြေ သတ္တုတွင်း

ဝန်ကြီးဌာနက တရားစွဲဆိုအရေးယူနိုင်သည်

- ထောင်ဒဏ်(၆)လအထိဖြစ်စေ

ငွေဒဏ်ကျပ်(၅၀၀၀/-)အထိ ဖြစ်စေ

ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်နိုင်

===========================

၁၇။ ရတနာမြေအတွင်း ခွင့်ပြုချက်မဲ့

ထုတ်လုပ်ရှာဖွေ၊ စမ်းသပ် တိုင်းတာခြင်း

- ၁၉၉၅ ခုနှစ်မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာ

ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၁(က) (ခ)အရ

- တာဝန်ခံ၊ ရတာနာနယ်မြေ သတ္တုတွင်း

ဝန်ကြီးဌာနက တရားစွဲဆိုအရေးယူနိုင်သည်

- ထောင်ဒဏ်အနည်းဆုံး(၇)နှစ်မှ

အများဆုံး(၁၅)နှစ်အထိ ချမှတ်ရမည့်အပြင်

ငွေဒဏ်လည်းချမှတ်နိုင်

==============================

၁၈။ ရထားပေါ်နှင့် ရထားနယ်နိမိတ်အတွင်း

ကျူးကျော်ခြင်း

- ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊ ရထားပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း

ဥပဒေ ပုဒ်မ ၇၅(ခ) အရ တာဝန်ပေးအပ်သူက

တရားစွဲဆို အရေးယူနိုင်သည်

- ငွေဒဏ် (၃၀၀ဝိ/-)မှု (၃၀၀၀ဝိ/-)အထိ

==============================

၁၉။ရေနံမြေတွင် ကျူးကျော်ခြင်း

- ၁၉၁၈ ခုနှစ်၊ ရေနံမြေအက်ဥပဒေ

ပုဒ်မ ၁၂(က) ပုဒ်မခွဲ(၂)အရ

- ရေနံမြေအရာရှိက တရားစွဲဆို

အရေးယူနိုင်သည်

- ထောင်ဒဏ် (၃)လ (သို့) ငွေဒဏ်

ကျပ်(၁၀၀) (သို့) ပြစ်ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး

#Credit နေပြည်တော်ကောင်စီ

အခြား စိတ်ဝင်စားစရာ ဆောင်းပါးများ

Related Posts

fbသုံးသူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ဆက်သွယ်ရေး

fbသုံးသူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ဆက်သွယ်ရေး

ပုဒ်မ၆၆ဆိုတာပုဒ်မ၆၆။ မည်သူမဆို အောက်ပါပြုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား ၃နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ ၊ ဒဏ်၂ရပ်လုံးဖြစ်စေချမှတ်ရမည်။ပုဒ်မ၆၆(က)။ ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ယက်အတွင်းသို့ ယင်း၏...

ရဲစခန်းမှာ တပ်တဲ့ ပုဒ်မ က အတည်လား??

ရဲစခန်းမှာ တပ်တဲ့ ပုဒ်မ က အတည်လား??

ရာဇဝတ်မှု တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ရင် ရဲစခန်းမှာ တပ်တဲ့ ပုဒ်မ က အတည် မဟုတ်ပါဘူးရဲက အမှုဖြစ်စဥ်ကို စုံစမ်းဖို့ အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ပုဒ်မ တစ်ခုတပ်ပြီး စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်စွပ်စွဲခံရသူကို တရားရုံးကို တရားစွဲတင်တော့မည့် အချိန်မှာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ရဲအရာရှိရဲ့ တွေ့ရှိခ...

"ဧည့်စာရင်းတိုင်ဖို့ပျက်ကွက်ရင်

"ဧည့်စာရင်းတိုင်ဖို့ပျက်ကွက်ရင်

ပုဒ်မ-၂၇ အရကျပ်တစ်သောင်းထက်မပိုသောငွေဒဏ်ကိုချမှတ်ရမည်။ငွေဒဏ်ပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ထောင်ဒဏ်(၇)ရက်ထက်မပိုသောထောင်ဒဏ်ကျခံစေရန် သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးကချမှတ်ရမည်။"အရပ်ထဲလျှောက်ပြောနေကြသလိုဧည့်စာရင်းမတိုင်ရင်ထောင်ဒဏ်(၁)လတန်းချရမယ်တို့ ဘာတို့ဆိုတာ မဟုတ်...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate