ကျောင်းသူ/ ကျောင်းသားတို့၏ အမည်ပြောင်းလိုခြင်း၊ မွေးသက္ကရာဇ်ပြင်ဆင်လိုခြင်း၊

21-Mar-22 အခြား
ကျောင်းသူ/ ကျောင်းသားတို့၏  အမည်ပြောင်းလိုခြင်း၊  မွေးသက္ကရာဇ်ပြင်ဆင်လိုခြင်း၊

ကျောင်းသူ/ ကျောင်းသားတို့၏

အမည်ပြောင်းလိုခြင်း၊

မွေးသက္ကရာဇ်ပြင်ဆင်လိုခြင်း၊

အမည်ပြင်ဆင်လိုခြင်း

စသည်တို့ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါသည်။ ထိုအခါ မည်သည့် ရုံးတွင် မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်-

ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများ၏ အမည်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ပေးမည့်ရုံးများ -

၁။ သူငယ်တန်းမှ အလယ်တန်းအဆင့်၊ ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများ၏ အမည်ပြင်ဆင်ခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးတွင် သတ်မှတ်ထားသော လျှေက်လွှာပုံစံဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

၂။ အထက်တန်းအဆင့် ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများ၏ အမည်ပြင်ဆင်ခြင်းကို ခရိုင်ပညာရေးမှူးရုံးသို့ တင်ပြ၍ ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။

၃။ သူငယ်တန်းမှ အထက်တန်းအဆင့်အထိ ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူတို့၏ မိဘအမည် ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ပညာရေးမှူးရုံးနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။ သူငယ်တန်းမှ အထက်တန်းအဆင့် ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူတို့၏မွေးသက္ကရာဇ်ပြင်ဆင်ခြင်းကို အခြေခံပညာဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) အထိ တင်ပြဆောင်ရွက်ရပါမည်။

လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အချက်များ

မွေးသက္ကရာဇ်ပြင်ဆင်ဆင်ခြင်း နှင့် အမည်ပြင်ဆင်ခြင်း

ရှေးဦးစွာမွေးသက္ကရာဇ်ပြင်ဆင်ရန် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြောပြပါမည်-

ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ မွေးသက္ကရာဇ်ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြရာတွင် အောက်ပါ အထောက်အထားများကို ပူးတွဲ၍ ကျောင်းအုပ်ကြီးမှ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ထံ အဆင့်ဆင့်တင်ပြရပါမည် -

(က) မွေးသက္ကရာဇ်ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါရန် မိဘ၏ လျှောက်လွှာမူရင်း၊

(ခ) ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ တင်ပြအစီရင်ခံစာ၊

(ဂ) မိဘ၏ ၁၅၀ ကျပ်တန်းအခွန်တော်တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ပြီး ကျမ်းကျိန်ချက်မူရင်း၊

(ဃ) မွေးဘက် မိဘတစ်ဦး၏ တန် တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ပြီးကျမ်းကျိန်ချက်မူရင်း၊

(င) မွေးဘက်မိဘတစ်ဦး၏ ထောက်ခံချက်မူရင်း၊ ( ၄င်းတွင် သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းအုပ်၏ ထောက်ခံချက်နှင့် တံဆိပ်ဝိုင်းပါ ထောက်ခံစာကိုပါ ပူးတွဲ၍ တင်ပြရပါမည်။)

(စ) အခြားမွေးဘက်မိဘတစ်ဦး၏ ထောက်ခံချက်မူရင်း ( ၄င်းတွင် သက်ဆိုင်ရာကျောင်းအုပ်၏ ထောက်ခံချက်နှင့် တံဆိပ်ဝိုင်းပါ ထောက်ခံစာကိုပါ ပူးတွဲတင်ပြရမည်။)

(ဆ) အိမ်ထောင်စုဇယားမူရင်း၊

(ဇ) ရုံးတံဆိပ်ပါ မွေးစာရင်းမူရင်း/ တပ်မတော်မှတ်တမ်းရုံးထောက်ခံစာ

(ဈ) သက်ဆိုင်ရာကျောင်းအုပ်ကြီးထံမှ မွေးချင်းညီအကို မောင်နှမ အရင်းအချာများ၏ အသက် ထောက်ခံချက် မူရင်း၊

(ည) ကျောင်းဝင်မှတ်ပုံတင်စာရင်းအရ သူငယ်တန်းတွင် စတင်လက်ခံသော ရက်၊ လ၊ နှစ် နှင့် မွေးသက္ကရာဇ်ကို သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းအုပ်၏ ထောက်ခံစာမူရင်း၊

(ဋ) ပညာသင်နှစ်အလိုက် အောင်မြင်ကြောင်းထောက်ခံစာမူရင်း၊

(ဌ) နိုင်ငံသာကတ်မူရင်း( နိုင်ငံသားကတ် မပြုလုပ်ရသေးပါက မပြုလုပ်ရသေးကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ထောက်ခံစာမူရင်းနှင့် လဝက ထောက်ခံစာ)

မှတ်ချက်။ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးလျှင် မွေသက္ကရာဇ်ပြင်ဆင်ခွင့် မပြုပါ။

မွေးသက္ကရာဇ်ပြင်ဆင်ခြင်း အကြောင်းကို ပြောပြပြီးဖြစ်၍ ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူတို့၏ အမည်ပြောင်းခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း အကြောင်းကို ဆက်လက်ဖော်ပြသွားပါမည်-

ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူ အမည်ပြောင်းခြင်း/ ပြင်ဆင်ခြင်း

ကျောင်းတက်ရောက်ဆဲ ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူတို့၏ အမည်ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြရာတွင် အောက်ပါအထောက်အထားများကို ပူးတွဲ၍ ကျောင်းအုပ်ကြီးမှ မြို့နယ်/ ပြည်နယ်/တိုင်း/ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန သို့ အဆင့်ဆင့်တင်ပြရပါမည်။

# (က) မိဘ၏ လျှောက်လွှာမူရင်း

# (ခ) အမြင့်ဆုံးအတန်းအောင်မြင်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းအုပ် ထောက်ခံစာ/ အတန်းခုံအမှတ်၊ ခုနှစ်၊ တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ပြီး မိဘကျမ်းကျိန်ချက်မူရင်း၊

# (ဂ) အိမ်ထောင်စုစာရင်း၊

# (ဃ) အမည်ပြောင်း/ ပြင်ဆင်သည့် သတင်းစာဖြတ်ပိုင်း၊

# (င) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မူရင်း၊

# (စ) အသက်(၁၀) နှစ်မပြည့်သေး၍ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် မပြုလုပ်ရသေးပါက လဝက၏ ထောက်ခံစာ၊

(# ဆ) ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံစာ၊

# (ဇ) အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း ရာဇဝတ်မှုကင်းရှင်းကြောင်းနှင့် ယခင်အမည်ဟောင်းတွင် နာမည်ပျက်မရှိကြောင်း ရဲစခန်းထောက်ခံချက်။

# မှတ်ချက်။ ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူဟောင်းများ၏ အမည်ပြောင်းခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ။

# စစ်ဆေးကြပ်မတ်မည့် အချက်များ

အောက်ပါအတိုင်းစစ်ဆေးကြပ်မတ်သွားပါမည်-

# (က) ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူတို့၏ မွေးသက္ကရာဇ်ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြရာတွင် လိုအပ်သော အထောက်အထားများ ပူးတွဲတင်ပြခြင်း ရှိ/ မရှိ စစ်ဆေးမည်။

# (ခ) ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူတို့၏ မိဘအမည် ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြရာတွင်လိုအပ်သော အထောက်အထားများ ပူးတွဲတင်ပြခြင်း ရှိ/ မရှိ စစ်ဆေးသွားမည်။

# (ဂ) ကျောင်းဝင်စ သူငယ်တန်းလက်ခံစဉ်ကပင် အမည်၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ မိဘ အုပ်ထိန်းသူ၊ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခွင့်မပြုပါကြောင်း ဖော်ပြထားသည့် မွေးသက္ကရာဇ်စာတွဲ Vemaculor (10-A) ဖြင့် ဝန်ခံချက်ယူထားပြီး- မပြီးစစ်ဆေးရန်၊

# (ဃ) အမည်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ မွေးသက္ကရာဇ်ပြင်ဆင်ခြင်း များအတွက် ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးပါက (ခ) စာရင်းစာအုပ်တွင် ပြင်ဆင်/ ဖြည့်သွင်းပြီးခြင်း ရှိ/ မရှိ စစ်ဆေးရန်၊ (ခ) စာရင်းမှတ်ချက် အကွက်တွင် ခွင့်ပြုသည့်ရုံး၊ ရက်စွဲ၊ စာအမှတ်တို့အရ ပြင်ဆင်ကြောင်း ရေးသားထားမှု ရှိ မရှိ၊ လက်မှတ်ထိုးထားခြင်း ရှိ/ မရှိတို့ကို စစ်ဆေးရန်

စသည်တို့ကို စစ်ဆေးမည်ဖြစ်၍ ပူးတွဲတင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားတို့ကို ပြည့်စုံစွာတင်ပြရန်လိုအပ်ပါကြောင်း အသိပညာဖြန့်ဝေအပ်ပါသည်။

လူမှုအခက်အခဲများပြေလည်ကြပါစေ-

ဆရာကြီးမိုးထက်( ၄.၁၀.၂၀၂၁) ရက်နေ့

အထောက်အထား-

# (၂၁.၅.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သော “ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး” အမှတ်စဉ်( ၁၅/၂၀၂၀) အစီအစဉ်(၆၅) ၌ သဘောတူညီချက်

Related Posts

“GP/SP နှင့် ပတ်သက်၍ သိထားသင့်သည့် အချက်များ”

“GP/SP နှင့် ပတ်သက်၍ သိထားသင့်သည့် အချက်များ”

၁။ "အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနှင့် အထွေထွေကိုယ်စားလှယ် လွှဲစာများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် သိထားသင့်သည့် အချက်များရှိ"အိမ်ခြံမြေရောင်း၀ယ်ရာမှာ ချုပ်ဆိုကြလေ့ရှိတဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (Special Power) နဲ့အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (General Power) တွေ&n...

ခေတ်စားလာသော နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှုအချက်အလက်များ

ခေတ်စားလာသော နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှုအချက်အလက်များ

နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ-၅၀၅ (ခ)ယခုတစ်လော ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ-၆၆ (ဃ) အစား ခေတ်စားလာသော နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ-၅၀၅ (ခ) နှင့် ပတ်သက်၍ သိရှိနိုင်ပါရန် အချက်အလက်အချို့ကို ပြောပြချင်ပါတယ်။နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ-၅၀၅ (ခ...

“အိမ်သုံးလျှပ်စစ်မီတာလျှောက်ထားပုံ”

“အိမ်သုံးလျှပ်စစ်မီတာလျှောက်ထားပုံ”

မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က မြေကွက်ကလေးဝယ်လို့ အိမ်အသစ်တစ်လုံးဆောက်ပြီးသွားတော့ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်မီတာ တပ်ချင်တာ ဘယ်လို ဆောင်ရွက်ရမလဲလို့ မေးလာတာနဲ့ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်မီတာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ပုံကလေးကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်မီတာကို -မိမိနေထိုင်ရာ မ...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

Get latest properties in email!

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate