အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်မြေပုံကူးလျှောက်ထားခြင်း

အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်မြေပုံကူးလျှောက်ထားခြင်း

အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်မြေပုံကူးလျှောက်ထားခြင်း

မြေပိုင်မြေ၊ ဘိုးဘ ပိုင်မြေ၊ ဂရန်ရှိ မြေပိုင်မြေ၊ မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)မြေ၊ စကွာတာမြေ၊ ဂရန်သက်ကုန်မြေနှင့် လယ်ယာမြေနှင့်အကျုံးမဝင်ကြောင်းဝန်ခံချက်လက်မှတ် ၃ (ခ) သို့မဟုတ် ၃(က) ရရှိပြီးမြေများနှင့် ပတ်သက်၍ အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်းစာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်အတွက် မြေအမည်ပေါက်ကွယ်လွန်၍ ဥပဒေအရ ဆက်ခံခွင့်ရှိသူ သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်စာချုပ်စာတမ်းဖြင့်ရရှိပိုင်ဆိုင်လာသူ ကွယ်လွန်၍ ဥပဒေအရ အမွေ ဆက်ခံခွင့်ရှိသူ သို့မဟုတ် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ၁၉၈ရခုနှစ် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းကို ကန့်သတ်သည့် ဥပဒေအရ ပိုင်ဆိုင်သူနှင့် ကိတ္တိမမွေးစားစာချုပ်ဖြင့် ပိုင်ဆိုင်သူတို့မှ လျှောက်ထား နိုင်ပြီး သက်သေခံမြေပုံနှင့်မြေရာဇဝင် လျှောက်ထားရယူလိုသူသည် ဤဌာန၏ သတ်မှတ်ပုံစံနှင့်အတူ အောက်ပါအတိုင်း အထောက်အထားများကို တင်ပြလျှောက်ထားရမည်-

(က) လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား သို့မဟုတ် အမျိုးသား မှတ်ပုံတင် ကတ်ပြားမိတ္တူ၊

(ခ) မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)၊ စကွာတာမြေနှင့် သက်ကုန်မြေဖြစ်ပါက မြေငှားခကြွေးကျန် ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက် သို့မဟုတ် မြေငှားခနောက်ဆုံးပေးဆောင်ပြီးကြောင်း ပြေစာ၊

(ဂ) မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)မြေနှင့် ဂရန်သက်ကုန်မြေဖြစ်ပါက မြေငှားစာချုပ် (ဂရန်)မိတ္တူ၊

(ဃ) ကွယ်လွန်သူ၏ သေစာရင်း၊ သချိုင်းလက်မှတ်နှင့် သေစာရင်းတင်ပြ နိုင်ခြင်းမရှိပါက မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့် ရပ်ကွက်နှင့် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန တို့မှ သေဆုံးကြောင်းထောက်ခံချက်မိတ္တူ၊ အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိသူက တရားရုံးတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကျမ်းကျိန်လွှာ သို့မဟုတ် ကတိသစ္စာပြုလွှာမူရင်း၊

(င) အထက်အပိုဒ်(ဃ)ပါ အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိသူကို သိရှိသူလူပုဂ္ဂိုလ်(၂)ဦး သိရှိကြောင်းနှင့် မှန်ကန်ကြောင်းကို တရားရုံးတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ထောက်ခံ ကျမ်းကျိန်လွှာ(၂)စောင်မူရင်း၊

(စ) မြေပိုင်မြေ၊ ဘိုးဘပိုင်မြေနှင့် ဂရန်ရှိမြေပိုင်မြေများဖြစ်ပါက အမည်ပေါက်စာချုပ် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ထားသော စာချုပ်စာတမ်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့်ပတ်သက်သည့် တရားရုံး မှ ချမှတ်ထားသည့် အမိန့်ဒီကရီ တစ်ရပ်ရပ် မိတ္တူ၊၊

(ဆ) ၁၉၈ရခုနှစ် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းကို ကန့်သတ်သည့် ဥပဒေ ဆိုင်ရာစိစစ်ရေးအဖွဲ့၏ဆောင်ရွက်မှုအပေါ် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန အမိန့်မိတ္တူ။

အထက်အပိုဒ် ၃၅ လျှောက်ထားမှုများတွင် သက်သေခံမြေပုံနှင့် မြေရာဇဝင်ထုတ်ပေးရန်အတွက် ဌာနမှ အောက်ပါအတိုင်းစိစစ်ရမည်-

(က) ဌာနမှသတ်မှတ်ထားသောလျှောက်လွှာပုံစံတွင် ပြည့်စုံစွာရေးဖြည့်ထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ၊

(ခ) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား သို့မဟုတ် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် ကတ်ပြား မိတ္တူကို မူရင်းနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း ရှိ၊ မရှိ၊

(ဂ) မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)မြေဖြစ်ပါက မြေငှားခကြွေးကျန်ကင်းရှင်း‌ကြောင်း ထောက်ခံချက် သို့မဟုတ် မြေငှားခနောက်ဆုံးပေးဆောင်ပြီးကြောင်း ပြေစာမိတ္တူကို မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးခြင်း ရှိ၊ မရှိ၊

(ဃ) မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်) မြေဖြစ်ပါက မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)မိတ္တူကို မူရင်းနှင့် တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်စာချုပ်အဆက်အစပ်ရှိပါက ၎င်း စာချုပ်များကို မူရင်းနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း ရှိ၊ မရှိ၊

(င) ကွယ်လွန်သူ၏ သေစာရင်းမိတ္တူကို မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း ရှိ၊ မရှိ၊

(စ) မြေပိုင်မြေ၊ ဘိုးဘပိုင်မြေနှင့် ဂရန်ရှိမြေပိုင်မြေ၊ လယ်ယာမြေနှင့်အကျုံးမဝင်ကြောင်း ဝန်ခံချက်လက်မှတ် ၃ (ခ) သို့မဟုတ် ၃ (က) ရရှိပြီးမြေများ ဖြစ်ပါက မှတ်ပုံတင်ထားသော စာချုပ်စာတမ်းမိတ္တူများအား မူရင်းနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် တရားရုံးမှချမှတ် ထားသည့် အမိန့်ဒီကရီမိတ္တူတို့ကို မူရင်းနှင့် တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးခြင်း ရှိ၊ မရှိ၊

(ဆ) ၁၉၈ရခုနှစ် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းကို ကန့်သတ်သည့် ဥပဒေ ဆိုင်ရာစိစစ်ရေးအဖွဲ့၏ဆောင်ရွက်မှုအပေါ် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန အမိန့် မိတ္တူအား မူရင်းနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း ရှိ၊ မရှိ၊

(ဇ) ဝန်ဆောင်ခပေးသွင်းခြင်း ရှိ၊ မရှိ၊

(ဈ) တင်ပြထားသည့် မြေဆိုင်ရာအထောက်အထားများနှင့်မြေစာရင်းကိုက်ညီမှု ရှိ၊ မရှိ စိစစ်ခြင်းနှင့် မြေပုံမြေရာဇဝင်ရေးဆွဲခြင်း၊

(ည) မြေရာဇဝင်ပါ မှတ်ချက်များကို အောက်ပါအတိုင်းစိစစ်ခြင်း-

(၁) လျှောက်ထားသောမြေသည် မြေစာရင်းတွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်း ရှိ၊ မရှိ၊

(၂) မြေစာရင်းတွင် မြေသိမ်း ရှိ၊ မရှိ၊

(၃) မြေစာရင်းတွင် မြေတန်ဖိုးဖြတ်မှတ်ချက် ရှိ၊ မရှိ၊

(၄) မြေစာရင်းတွင် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများ၏ တားမြစ်ချက် ရှိ၊ မရှိ၊

(၅) မြေစာရင်းတွင် တရားရုံးတားဝရမ်း သို့မဟုတ် ဘဏ်တစ်ခုခုမှ ကန့်ကွက်ချက်ရှိ၊ မရှိ၊

(၆) မြေစာရင်းတွင် ကန့်ကွက်ချက် ရှိ၊ မရှိ၊

(၇) မြေစာရင်းတွင် ဂရန်စည်းကမ်းပျက်မှတ်ချက် ရှိ၊ မရှိ၊

(၈) ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ ကန့်ကွက်ထားမြစ်ချက် သို့မဟုတ် ကြွေးကျန်ရှိ၊ မရှိ၊

(၉) မြေစာရင်းရှိ မှတ်ချက်များသည် တင်ပြထားသည့် အထောက်အထား များနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိ၊ မရှိ၊

(ဋ) ၁၉၈ရခုနှစ် မရွေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းကို ကန့်သတ်သည့် ဥပဒေနှင့် ငြိစွန်းမှု ရှိ၊ မရှိ၊

(ဌ) မြေပြင် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ မြန်မာ့အလင်း၊ ကြေးမုံနှင့် မြို့တော် သတင်းစာတို့တွင် သီးခြားသတင်းစာကြော်ငြာခြင်း၊

(ဍ) သီးခြားသတင်းစာ ကြော်ငြာပြီး ကန့်ကွက်ချက်များမရှိပါက လျှောက်ထား ပါ မြေပုံ နှင့်ပတ်သက်၍ အဆင့်ဆင့်စိစစ်ပြီး ခွင့်ပြုမိန့်ရယူခြင်းနှင့် မြေပုံ၌ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း၊ ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် ထုတ်ပေးပြီးကြောင်း မြို့မြေ စာရင်းတွင် မှတ်သားခြင်း။

**မှတ်ချက်။**

(၁) မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ဖြင့် ပိုင်ဆိုင်သူ၊ တရားရုံးဒီကရီရရှိသူနှင့် ၁၉၈ရခုနှစ် မရွေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်း လွှဲပြောင်းခြင်းကို ကန့်သတ်သည့်ဥပဒေဖြင့် ပိုင်ဆိုင်သူများ မှ လျှောက်ထားလာပါက မြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရာတွင် မြေပြင်လက်ရောက်ရရှိမှုမရှိကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါက လျှောက်ထားမှု တစ်ခုချင်းစီအလိုက် သီးခြား စိစစ်ဆောင်ရွက်ရန်။

(၂) မူလ(၂)ဦးနှင့်အထက် ပူးတွဲအမည်ပေါက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမည်ပေါက်တစ်ဦးမှ တရားရုံးစီရင်ချက်အထောက်အထားနှင့် မြေကွက်ခွဲ စိတ်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း ကိုသာ အပြန်အလှန်စွန့်လွှတ်စာချုပ်ချုပ်ဆို ရန်မလိုဘဲ တစ်ဖက်သတ်ခွဲစိတ်ခွင့်ပြု နိုင်သည်။မြေစာရင်းတွင် တရားရုံးစီရင်ချက်ပါ တောင်းဆိုသည့် သက်သာခွင့်နှင့် ပစ္စည်းစာရင်း ကို အပြည့်အစုံမှတ်သားထားရှိရမည်။(ကျန်ပူးတွဲအမည်ပေါက် တစ်ဦးဦးမှ မြေစီမံခန့်ခွဲမှု လျှောက်ထားလာလျှင် ကျန်အစိတ်အပိုင်း အသီးသီးကို လျှောက်ထားသူက ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း မှတ်ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီးမှ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။)

ကိုးကား

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ( ၂၃.၁.၂၀၁၇) ရက်စွဲပါကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (၃/၂၀၁၇) ဆုံးဖြတ်ချက်အပိုဒ်(၆)(က/၄၂) အရ ယာယီအတည်ပြုထားသည့် မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ဆရာကြီးမိုးထက်(၂၄.၇.၂၀၂၀) ရက်နေ့

အခြား စိတ်ဝင်စားစရာ ဆောင်းပါးများ

Related Posts

မောင်နှမ(၃)ယောက်ကဘယ်လိုပြန်ပြီး ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမလဲ

ကျနော်တို့မောင်နှမတွေအနေနဲ့မိဘဖြစ်သူရဲ့အမွေကိုလုံးဝမရခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ့်မိဘကိုယ်တိုင်က သူစိမ်းတစ်ယောက်ကိုအမွေပစ္စည်းအားလုံးပေးကမ်းလိုက်လို့ပါ။ အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခုတော့မိဘတွေလည်း မရှိကြတော့တဲ့အချိန်မှာ အဲ့ဒီအမွေကို ကျနော်တို့ မောင်နှမ(၃)ယောက်ကဘယ်လ...

ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှ သမီးအမည်ပေါက်နဲ့ လုပ်ထားပါတယ် သမီးလေးဆုံးပါးသွားတော့  သားမက်ဖြစ်သူက သူ့အိမ်ပိုင်ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်မူ ဒီကိစ္စမှာ ဥပဒေအရ ဘယ်လိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်မလဲ

ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှ သမီးအမည်ပေါက်နဲ့ လုပ်ထားပါတယ် သမီးလေးဆုံးပါးသွားတော့ သားမက်ဖြစ်သူက သူ့အိမ်ပိုင်ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်မူ ဒီကိစ္စမှာ ဥပဒေအရ ဘယ်လိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်မလဲ

ကျွန်တော့မှာ သားသမီး ၆ ယောက်ရှိပါတယ် ။ သမီးလေးက တစ်ယောက်ထဲပဲ ပါလို့ ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှ သမီးအမည်ပေါက်နဲ့ လုပ်ထားပါတယ် ။ သမီးကအိမ်ထောင်ကျပြီး မြေးတစ်ယောက်ကျန်ခဲ့ပါတယ် ။ ကံအား လျှော်စွာ သမီးလေးဆုံးပါးသွားခဲ့ရပါတယ် ။ အခုတော့ သားမက်ဖြစ်သူက သူ့အိမ်ပိုင်...

အမွေအကြောင်း

မြန်မာဓလေ့ထုံးထမ်းဥပဒေအရ  သေဆုံးသူတွင် ခင်ပွန်း၊ သားသမီး၊ မြေး၊ မြစ်နှင့် ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မ စသည့် အမွေဆိုင်များ မကျန်ရစ်လျှင် သေသူ၏ အမွေကို၎င်း၏ မိဘများကဆက်ခံခွင့်ရှိပါသည်။သေဆုံးသူတွင် ခင်ပွန်း၊ ဇနီး ကျန်ရစ်သော်လည်း  သားသမီးထွန်းကားခြင်းမ...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate