အသေးစားငွေချေးလိုင်စင် ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲ ဟုမေးမြန်းလာသူတို့အတွက် အောက်ပါ အတိုင်းသိရှိနိုင်ရန် ဖြန့်ဝေပေးလိုက်ပါသည် -

အသေးစားငွေချေးလိုင်စင် ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲ ဟုမေးမြန်းလာသူတို့အတွက် အောက်ပါ အတိုင်းသိရှိနိုင်ရန် ဖြန့်ဝေပေးလိုက်ပါသည် -

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန်လိုင်စင်လျှောက်ခွင့်ရှိသူများ-

မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ၊ သမဝါယမအသင်းဥပဒေ၊ အသင်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် တည်ဆဲ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်မှသာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် လျှောက် ထားခွင့်ရှိသည်။

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခွင့်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းတို့သည် -

သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့နှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီ အသေးစားငွေ ရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီမှ တစ်ဆင့် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှု ကော်မတီ သို့ သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာပုံစံဖြင့် လျှောက်ထားရန်ဖြစ်သည်။

စိစစ်၍ လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း၊ ငြင်းပယ်ခြင်း

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှု ကော်မတီသည် လျှောက်လွှာပုံစံပါ ဖြည့်စွက်ချက်များ နှင့် ဖြစ်နိုင်ချေတို့ကို စိစစ်သုံးသပ်ပြီးသော အခါတွင် လျှောက်လွှာလက်ခံရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း လိုင်စင် ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် လိုင်စင်ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

မတည်ငွေရင်း၊ အတိုးနှုန်း၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ လိုင်စင်ကြေး

(က) မတည်ငွေရင်း

(၁) အပ်ငွေလက်ခံခြင်း မပြုသည့် အဖွဲ့အစည်း။ ကျပ် ၁၅ သန်း၊

(၂) အပ်ငွေလက်ခံသည့် အဖွဲ့အစည်း၊ ကျပ် ၃၀ သန်း။

(မှတ်ချက်။ လက်ရှိဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှသော သမဝါယမအသင်းအဖွဲ့များ၏ မတည်ငွေရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီမှ အထူးကိစ္စတစ်ရပ်အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ )

(ခ) အတိုးနှန်း

(၁) အသေးစားချေးငွေအပေါ် အတိုးနှုန်းအား ကျပ် ၁၀၀ တစ်လျှင် ၂.၅၀ ကျပ်၊

တစ်နှစ်လျှင် ၃၀ ကျပ်နှုန်းထက် မများရ။

(၂) အပ်ငွေ/ စုဆောင်းငွေအပေါ် အတိုးနှုန်းအား ကျပ် ၁၀၀ တစ်လျှင် ၁.၂၅ ကျပ်။ တစ်နှစ်လျှင် ၁၅ ကျပ်နှုန်းထက် မနည်းရ။

(ဂ) ဝန်ဆောင်မှုစရိတ်

(၁) ရုံးခွဲများတည်ထောင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းနေရာ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းပိတ်ခြင်းတို့အတွက် ဝန်ဆောင်မှုစရိတ် ကျပ် ၅၀၀၀၀၊

(မှတ်ချက်။ မြို့နယ်အတွင်း ရွှေ့ပြောင်းခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုစရိတ် ပေးဆောင်ရန်မလိုဟု ကြီးကြပ်မှုကော်မတီက သတ်မှတ်သော တစ်မြို့နယ်မှ တစ်မြို့နယ် သို့ရွှေ့ပြောင်းခြင်းများ အတွက် ဝန်ဆောင်မှုစရိတ် ပေးဆောင်ရန်မလိုပါ။)

(၂) လုပ်ငန်းအမျိုးအစား( အပ်ငွေလက်ခံခြင်း မပြုသည့် အဖွဲ့အစည်း/ အပ်ငွေလက်ခံသည့် အဖွဲ့အစည်း) ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် ဝန်ဆောင်မှုစရိတ် ကျပ် ၅၀၀၀၀ ။

(ဃ) လိုင်စင်ကြေး

(၁) ကနဦးလိုင်စင်ကြေး။ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိသည့်နေ့မှ စ၍ ၁၅ ရက်အတွင်း ထည့်ဝင်ပြီး မတည်ရင်းနှီးငွေ ၀.၁ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ညီမျှသော ငွေပမာဏကို ပေးသွင်းရမည်။

(၂) တိုးမြှင့်ထည့်ဝင်သည့် မတည်ငွေရင်းအပေါ် ပေးဆောင်ရမည့် လိုင်စင်ကြေး။ မိမိထည့်ဝင်ပြီး မတည်ငွေရင်းကို တိုးမြှင့်ပါက တိုးမြှင်သည့် ငွေပမာဏ၏ ၀.၁ ရာခိုင်နှုန်းကို ထပ်မံပေးသွင်းရမည်။

(၃) နှစ်စဉ်လိုင်စင်ကြေး။ နှစ်စဉ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၏ ဧပြီလတွင် ထည့်ဝင်ပြီး မတည် ငွေရင်း ၏ ၀.၁ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ညီမျှ သော ငွေပမာဏကို ပေးသွင်းရမည်။

# လျှောက်လွှာပုံစံနမူနာ

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံ

ဥက္ကဌ

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီ

ရုံးအမှတ်(၂၆)၊ နေပြည်တော်

ရက်စွဲ၊

ကျွန်တော်/ ကျွန်မ ……………………………………….. သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ တော်အတွင်းတွင် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုပါသဖြင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ကို လျှောက်ထားအပ်ပါသည်။ ပူးတွဲပါ လိုအပ်သော အချက်များကို တင်ပြအပ်ပါသည်။

လေးစားစွာဖြင့်

လက်မှတ် …………………………….

အမည် …………………………………

ရာထူး ………………………………………

ကုမ္ပဏီ/ အဖွဲ့အစည်း/ လုပ်ငန်းအမည်……………………………

၁။ အမည်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်နှင့် နေရပ်လိပ်စာ …………………………………………..

,…………………………………………………….. ………………………………………………….

၂။ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအကြီးအကဲ၏အမည်၊ ပညာအရည်အချင်း၊ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ………. ……………………………………………………………………………………………………………..

၃။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ (မြို့နယ်/ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်စု/ ကျေးရွာ ……………………………….. ………………………………………………………………………..

၄။ ရုံးချုပ်တည်နေရာ…………………………………………………………………………….

၅။ လုပ်ငန်းအမျိုးအစား …………………………………………………………………………….

၆။ လုပ်ငန်းအားကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် ကြပ်မတ်ခြင်းစနစ် ……………………………………………..

၇။ လျှောက်ထားသည့် လုပ်ငန်း၏ ထည့်ဝင်ပြီး မတည်ငွေရင်း …………………………………..

၈။ အသင်းအဖွဲ့ မှတ်တမ်းနှင့် သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းများ ( သို့မဟုတ်) ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်မှုဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ…………………………………………………………………………………….

၉။ တင်ပြရမည့် ဖြစ်နိုင်ချေလေ့လာချက်စာတမ်းတစ်စောင်…………………………………….

၁၀။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ငွေရေးကြေးရေးအခြေအနေတို့ နှင့်ပတ်သက်သော အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ( လုပ်ငန်းမတည်ငွေကျပ်/ ဒေါ်လာ/ အလှူငွေ/ ထောက်ပံ့ငွေ)………

………………………………………………………………………………………………………….

၁၁။ ပြည်ပတွင် တည်ထောင်ထားသော အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါက -

(က) ပင်မအဖွဲ့အဟည်းအမည် ………………………..

(ခ) တည်ထောင်သောရက်စွဲနှင့် နေရာ …………………………………

(ဂ) နိုင်ငံသား (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံသားမဟုတ်သူ အစုရှယ်ယာဝင်များဦးရေ၊ ယင်းတို့၏ အစုရှယ်ယာ အရေအတွက် ……………………………………..

(ဃ) ရုံးချုပ်တည်နေရာ ………………………………………………………..

(င) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းပင်မတည် နေရာ……………………………………..

(စ) မတည်ငွေရင်းပမာဏနှင့် ယင်းပမာဏတွင် ထည့်ဝင်သော အစုရှယ်ယာများ အရေအတွက် ………………………………….

(ဆ) အစုရှယ်ယာ အမျိုးအစားတစ်ခုထက် ပိုမိုခွင့်ပြုလျှင် အစုရှယ်ယာ အမျိုးအစားတစ်ခု စီကို ဖော်ပြရန်နှင့် ယင်းတို့၏ ပိုင်ခွင့်များ၊ အကျိုးခံစားခွင့်များ……………………………………………………

(ဇ) ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်းသို့ ယူဆောင်လာသော / ယူဆောင်လာမည့် မတည်ငွေရင်း ပမာဏ ……………………………..

(ဈ) မဲပေးနိုင်သည့် အရေအတွက် နှင့် ပတ်သက်၍ အစုရှယ်ယာအမျိုးအစားအလိုက် အစုရှယ်ယာ ပိုင်ရှင်များ အကြားတွင် ခွဲခြားချက်ရှိလျှင် ဖော်ပြရန်………………………………………..

(ည) စာရင်းစစ်က စစ်ဆေးပြီးသော ရုံးချုပ်၏ နောက်ဆုံးလက်ကျန်ရှင်းတမ်းနှင့် အရှုံးအမြတ် စာရင်း……………………………

၁၂။ လုပ်ငန်းမစတင်မီ ပေးသွင်းရမည့် ငွေပမာဏ အပါအဝင် ကနဦး မတည်ငွေရင်းနှင့် ပက်သက်၍ ဥပဒေအရ လိုက်နာရန် ဝန်ခံချက်များ……………………………..

# မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ် နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် တို့တွင် နေထိုင်သူများ အနေဖြင့် ပုဂ္ဂလိက အသေးစားငွေချေး လုပ်ငန်း ဥပဒေကို ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ နှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်တို့က ပြဌာန်းထားရှိသဖြင့် ပုဂ္ဂလိက အနေဖြင့် လျှောက်ထား ဆောင် ရွက်နိုင်ပါသည်။

# အပေါင်ဆိုင်လုပ်ငန်းနှင့် အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း၏ သမိုင်းကြောင်း

# ပုဂ္ဂလိက အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နိုင်သော တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ

မြန်မာ့အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းကို နိုင်ငံတော်အစိုးရ ၊ အပေါင်ဆိုင်ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ အမည်ဖြင့် ၁၉၅၂ ခုနှစ် နို၀င်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ပထမဆုံး စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၁ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလတွင် ပြည်သူ့ငွေချေးကုမ္ပဏီ အမည်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကော်ပိုရေးရှင်းကို ပြည်သူပိုင်သိမ်းလိုက်သောအခါ ပြည်သူ့ ငွေချေးကုမ္ပဏီကို ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ့ဘဏ်အတွင်းသို့ ပေါင်းစပ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် အသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်သော မြန်မာ့ စီးပွားရေးဘဏ်၏ အသေးစားချေးငွေဌာနတစ်ခုအဖြစ် ထည့်သွင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ပြည့်နှစ် မြန်မာနိုင်ငံငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သောအခါ အသေးစားချေးငွေဌာနသည် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှ ခွဲထွက်ပြီး မြန်မာ့အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း အမည်ဖြင့် ၁၉၉၂ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့မှစ၍ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဆောင်သည့် သီးခြားငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။

# ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် စနစ်တကျနှင့် ပီပီ ပြင်ပြင်ရှိစေရန် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်အရ မြန်မာ့အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း အား မြန်မာ့အသေးစားငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်း အဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ မြန်မာ့အသေးစားငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းသည် ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန၏ ကွပ်ကဲမှုအောက် အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် လုပ်ငန်းတာ၀န်များ ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။

# ဖွဲ့စည်းခြင်း

၁၄-၈-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၆/၂၀၁၄) ၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၁-၉-၂၀၁၄ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ( ၁၅၆၀/၂၀၁၄) တို့အရ ” မြန်မာ့အသေးစား ငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်း” အား ၁-၉-၂၀၁၄ ရက်နေ့မှစ၍ ” ငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန” သို့ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ရုံးချုပ် ဌာနခွဲ (၆) ခု ၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ နေပြည်တော် ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် (၁၅) ရုံးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်

# အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ထုတ်ပေးနိုင်မှုအခြေအနေ

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ဥပဒေပြဌာန်းပြီးနောက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ အထိ အသေးစားငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်များ ထုတ်ပေးနိုင်မှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

# လက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် MFIs

INGO အဖွဲ့အစည်းများ ၃ ဖွဲ့

NGO အဖွဲ့အစည်း ၁၉ ဖွဲ့

ပြည်တွင်း ကုမ္ပဏီ ၁၀၆ ဖွဲ့

ပြည်ပကုမ္ပဏီ ၄၅ ဖွဲ့

အစုစပ်ကုမ္ပဏီ ၄ ဖွဲ့

စုစုပေါင်း ၁၇၇ ဖွဲ့

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ မှ ဒီဇင်ဘာလ အထိ အသေးစား ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်း မတည်ငွေ စုစုပေါင်းကျပ် ၄၃၇ ၅၆၇, ၄၄၀ သန်း၊ ထုတ်ချေးငွေ စုစုပေါင်းကျပ် သန်း ၁၆၄၈၈၇၆.၉၁ ဖြင့် ငွေချေးသူဦးရေ ၁၀၃၀၆၃၃ ဦးအားထုတ်ချေးနိုင်ခဲ့ပြီး မြို့နယ်ပေါင်း ၂၄၁ မြို့နယ်တွင် ရပ်ကွက်ပေါင်း ၁၉၂၁ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာပေါင်း ၂၁၄၀၀ ကျေးရွာသို့ ဖြန့်ကျက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

# လိုင်စင်ရ အဖွဲ့အစည်းများ

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်း ဥပဒေပြဌာန်းပြီးနောက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လအထိ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်များ ထုတ်ပေးနိုင်မှုအခြေအနေမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

# လက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော MFIs

INGO အဖွဲ့အစည်းများ ၃

NGO အဖွဲ့အစည်း ၁၆

ပြည်ပကုမ္ပဏီ ၄၇

ပြည်တွင်း ကုမ္ပဏီ ၁၁၀

အစုစပ်ကုမ္ပဏီ ၅

စုစုပေါင်း ၁၈၁

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လအထိ အသေးစားငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းမတည်ငွေ စုစုပေါင်းကျပ် (၄၇၆၇၁၉.၆၃၃) သန်း၊ ထုတ်ချေးငွေစုစုပေါင်း ကျပ်သန်း ( ၂၆၁၄၀၁၇.၄၆) ဖြင့် ငွေချေးသူဦးရေ ( ၁၅၀၉၁၁၂) ဦးအား ထုတ်ချေးနိုင်ခဲ့ပြီး မြို့နယ်ပေါင်း (၂၄၂) မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်( ၁၉၉၅) ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု (၇၁၅၄) အုပ်စု၊ ကျေးရွာ (၂၂၈၉၃) ကျေးရွာသို့ ဖြန့်ကျက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ကိုးကား

စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဌာနဝဘ်ဆိုဒ်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီ

ညွှန်ကြားချက်အမှတ်၊ ၁/ ၂၀၁၁

နေပြည်တော်၊ ၁၃၇၃ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၁၃ ရက်

(၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်)

ဆရာကြီးမိုးထက်(၂၁.၁၂.၂၀၂၀) ရက်နေ့ မွန်းလွဲ(၁) နာရီ(၃၇) မိနစ်

 

အခြား စိတ်ဝင်စားစရာ ဆောင်းပါးများ

Related Posts

ငွေချေးလိုပါသည် ခိုင်မာအောင် ဘယ်လို စာချုပ်ချုပ်သင့်ပါသလဲ။

ငွေချေးလိုပါသည် ခိုင်မာအောင် ဘယ်လို စာချုပ်ချုပ်သင့်ပါသလဲ။

ငွေချေးလိုပါသည် ခိုင်မာအောင် ဘယ်လို စာချုပ်ချုပ်သင့်ပါသလဲ။ငွေချေးလိုခြင်းသည် အကြောင်းအရာ (၃)ရပ်အပေါ် အခြေခံမှုတည်ပါသည်။၎င်းအကြောင်းအရာများမှာ(၁) အတိုးလိုချင်၍ ချေးခြင်း(၂) အလွန်ခင်မင်ရင်းနှီးသည့် မိတ်ဆွေ ငွေကြေးအခက်အခဲဖြစ်နေသဖြင့် ကူညီပေးခြင်း (၃) အတ...

မိတ်ဆွေတစ်ဦးက အကူအညီတောင်းလို့ စာချုပ်နဲ့ ငွေသိန်းတစ်ရာကို နှစ်ကျပ်တိုးနဲ့ ချေးပေးခဲ့ပါတယ် ။ သူ့အိမ်ရဲ့ ဂရမ်မူရင်းကိုလည်း အာမခံအဖြစ် ပေးထားခဲ့ပါတယ် ။ နှစ်လလောက်ပဲ အတိုးပေးပြီး နောက်ပိုင်း အဆက်အသွယ်မလုပ်တော့ပါ ။ လိမ်လည်မှုနဲ့ တရားစွဲလို့ရမလား ။ ပြန်မဆပ်တော့ဘူးဆိုရင် အိမ်ကိုသိမ်းလို့ရ ပါသလား ။

မိတ်ဆွေတစ်ဦးက အကူအညီတောင်းလို့ စာချုပ်နဲ့ ငွေသိန်းတစ်ရာကို နှစ်ကျပ်တိုးနဲ့ ချေးပေးခဲ့ပါတယ် ။ သူ့အိမ်ရဲ့ ဂရမ်မူရင်းကိုလည်း အာမခံအဖြစ် ပေးထားခဲ့ပါတယ် ။ နှစ်လလောက်ပဲ အတိုးပေးပြီး နောက်ပိုင်း အဆက်အသွယ်မလုပ်တော့ပါ ။ လိမ်လည်မှုနဲ့ တရားစွဲလို့ရမလား ။ ပြန်မဆပ်တော့ဘူးဆိုရင် အိမ်ကိုသိမ်းလို့ရ ပါသလား ။

မိတ်ဆွေတစ်ဦးက အကူအညီတောင်းလို့ စာချုပ်နဲ့ ငွေသိန်းတစ်ရာကို နှစ်ကျပ်တိုးနဲ့ ချေးပေးခဲ့ပါတယ် ။ သူ့အိမ်ရဲ့ ဂရမ်မူရင်းကိုလည်း အာမခံအဖြစ် ပေးထားခဲ့ပါတယ် ။ နှစ်လလောက်ပဲ အတိုးပေးပြီး နောက်ပိုင်း အဆက်အသွယ်မလုပ်တော့ပါ ။ လိမ်လည်မှုနဲ့ တရားစွဲလို့ရမလား ။ ပြန်မဆ...

မေးခွန်း - ကျွန်တော်ငွေချေးထားတာရှိပါတယ် အတိုးနဲ့ပါ အတိုးတွေလည်းပေးခဲ့ရပါ တယ် အခုအတိုးရော အရင်းပါမပေးနိုင်သေးပါ ငွေရှင်က တရားစွဲမယ်ပြောပါတယ် ဘာပုဒ်မနဲ့စွဲနိုင်ပါလဲ။ စွဲရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင် ပါသလဲ။ ဘာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်သလဲ။

မေးခွန်း - ကျွန်တော်ငွေချေးထားတာရှိပါတယ် အတိုးနဲ့ပါ အတိုးတွေလည်းပေးခဲ့ရပါ တယ် အခုအတိုးရော အရင်းပါမပေးနိုင်သေးပါ ငွေရှင်က တရားစွဲမယ်ပြောပါတယ် ဘာပုဒ်မနဲ့စွဲနိုင်ပါလဲ။ စွဲရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင် ပါသလဲ။ ဘာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်သလဲ။

မေးခွန်း - ကျွန်တော်ငွေချေးထားတာရှိပါတယ် အတိုးနဲ့ပါ အတိုးတွေလည်းပေးခဲ့ရပါ တယ် အခုအတိုးရော အရင်းပါမပေးနိုင်သေးပါ ငွေရှင်က တရားစွဲမယ်ပြောပါတယ် ဘာပုဒ်မနဲ့စွဲနိုင်ပါလဲ။ စွဲရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင် ပါသလဲ။ ဘာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်သလဲ။အဖြေ - ကိုယ်ကငွေပေးရန်ရှိတ...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate