အပျောက်စနစ်ဖြင့် တိုက်ခန်း များ ဝယ်ယူရင်

အပျောက်စနစ်ဖြင့် တိုက်ခန်း များ ဝယ်ယူရင်
အပျောက်စနစ်ဖြင့် တိုက်ခန်း များ ဝယ်ယူရာတွင် မြို့ပြဆိုင်ရာ ငှားရမ်းခကြီးကြပ်ရေး အက်ဥပဒေနှင့် အညီ မြေပိုင်ရှင်နှင့် တိုက်ခန်းဝယ်သူတို့ အိမ်ရှင်အိမ်ငှားဆက်စပ်မှုရယူရ ပေသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော် တိုက်ခန်းအမည်ပေါက်ပြောင်းလဲခြင်း ဖြစ်သည်။ တိုက်ခန်းအမည်ပြောင်းခ ကို တိုက်ခန်းရောင်းသူက မြေရှင်နှင့် သဘောတူထားသည့်နှုန်းထားအတိုင်း မြေရှင်အားပေးရ သည်။
မြေရှင်မှ တိုက်ခန်း အရောင်းအ ဝယ်စာချုပ်တွင် သက်သေအဖြစ် အ သိအမှတ်ပြုကြောင်း လက်မှတ်ရေး ထိုးပေးသည်။ တိုက်ခန်း ၏ လခများ ကို ဝယ်သူ၏ အမည်ဖြင့် ကောက်ခံ ကာ ပြေစာဖြတ်ပေးရသည်။ သို့မှသာ တိုက်ခန်း အရောင်းအဝယ်ပြီးမြောက် ၍ လက်ရောက်ရယူနေထိုင်ခွင့်ရှိမည် ဖြစ်သည်။
ဝယ်သူမှ တိုက်ခန်းအမည် ပေါက်ပြောင်းထားခြင်းမရှိခဲ့သော် မြေပိုင်ရှင်မှ ကျူးကျော်နေထိုင်သူအ ဖြစ် ဥပဒေနှင့်အညီ တရားစွဲဆိုခွင့် ရနိုင်သဖြင့် အထူးသတိပြု ဆောင် ရွက်ရမည့် အချက်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် တိုက်ခန်းရောင်းသူ ထံတွင် အဆိုပါ အချက်အလက်များ နှင့် ပြည့်စုံသော စာရွက်စာတမ်းများ ရှိ မရှိ စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပေသည်။
ကန့်ကွက်ရန် ရှိ မရှိ နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာတွင် ထည့်သွင်းရန်လို မလို
ဤအချက်သည်လည်း အဓိက ကျသော အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ရောင်းမည့်တိုက်ခန်းသည် အမွေဆိုင် တိုက်ခန်းဖြစ်နေခြင်း၊ အမှုအခင်းဖြစ် နေခြင်းစသည့် ပြဿနာရှိနေသော တိုက်ခန်းလည်းဖြစ်နိုင်သဖြင့် ကန့် ကွက်ရန် ရှိ မရှိဆိုသည့် အချက်ကို နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာတွင် ထည့် သွင်းကြေညာသင့်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင် လျှင် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာနှစ်စောင် လုံးတွင် ကြေညာလျှင် ပို၍ကောင်း မည်ဖြစ်သည်။
သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၌ စုံစမ်းသင့်ခြင်း
ဝယ်ယူမည့်တိုက်ခန်းရှိရာ ပတ် ဝန်းကျင်၌ အဆိုပါ တိုက်ခန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ ကို မေးမြန်းစုံစမ်းသင့်သည်။ ဖြစ်နိုင် လျှင် သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ် ရေးမှူးရုံးရှိ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ စုံစမ်း မေးမြန်းသင့်ပါသည်။
တိုက်ခန်း အရောင်းအဝယ် ကတိစာချုပ်ကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ချုပ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ် ရေးမှူးက တိုက်ခန်းရောင်းသူနှင့် မြေ ပိုင်ရှင်တို့အား အဆိုပါ တိုက်ခန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမှုအခင်းရှိ မရှိ ပြဿနာတစ်စုံ တစ်ရာရှိမရှိ မေးမြန်း ခွင့်ရှိသည်။ ပြဿနာမရှိ ကင်းရှင်း ကြောင်း ရောင်းသူနှင့် မြေရှင်တို့၏ ဝန်ခံချက်အရ အရောင်းအဝယ် စာချုပ်ကို အသိသက်သေများနှင့် အတူ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရှေ့၌ ရောင်းသူဝယ်သူ မြေရှင်တို့ လက် မှတ်ရေးထိုးဆောင်ရွက်ကြရမည်။ လို အပ်လျှင် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကိုယ်တိုင်အရောင်း အဝယ်ကတိ စာချုပ်၌ သိရှိကြောင်း လက်မှတ်ရေး ထိုးခြင်းဖြင့် အရောင်း အဝယ်ခိုင်မာ ကြောင်း အထောက်အထားတစ်ရပ် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ ရပ် ကွက်ရုံးတွင် ရောင်းချမည့် တိုက်ခန်း နှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းခြင်း၊ အ ရောင်းအဝယ်ကတိစာချုပ်ကို သက် ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်ရုံးတွင် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရှေ့၌ ချုပ်ဆိုခြင်းများ ပြုသင့်ပါသည်။
ဝယ်ယူရာတွင် မြို့ပြဆိုင်ရာ ငှားရမ်းခကြီးကြပ်ရေး အက်ဥပဒေနှင့် အညီ မြေပိုင်ရှင်နှင့် တိုက်ခန်းဝယ်သူတို့ အိမ်ရှင်အိမ်ငှားဆက်စပ်မှုရယူရ ပေသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော် တိုက်ခန်းအမည်ပေါက်ပြောင်းလဲခြင်း ဖြစ်သည်။ တိုက်ခန်းအမည်ပြောင်းခ ကို တိုက်ခန်းရောင်းသူက မြေရှင်နှင့် သဘောတူထားသည့်နှုန်းထားအတိုင်း မြေရှင်အားပေးရ သည်။
မြေရှင်မှ တိုက်ခန်း အရောင်းအ ဝယ်စာချုပ်တွင် သက်သေအဖြစ် အ သိအမှတ်ပြုကြောင်း လက်မှတ်ရေး ထိုးပေးသည်။ တိုက်ခန်း ၏ လခများ ကို ဝယ်သူ၏ အမည်ဖြင့် ကောက်ခံ ကာ ပြေစာဖြတ်ပေးရသည်။ သို့မှသာ တိုက်ခန်း အရောင်းအဝယ်ပြီးမြောက် ၍ လက်ရောက်ရယူနေထိုင်ခွင့်ရှိမည် ဖြစ်သည်။
ဝယ်သူမှ တိုက်ခန်းအမည် ပေါက်ပြောင်းထားခြင်းမရှိခဲ့သော် မြေပိုင်ရှင်မှ ကျူးကျော်နေထိုင်သူအ ဖြစ် ဥပဒေနှင့်အညီ တရားစွဲဆိုခွင့် ရနိုင်သဖြင့် အထူးသတိပြု ဆောင် ရွက်ရမည့် အချက်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် တိုက်ခန်းရောင်းသူ ထံတွင် အဆိုပါ အချက်အလက်များ နှင့် ပြည့်စုံသော စာရွက်စာတမ်းများ ရှိ မရှိ စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပေသည်။
ကန့်ကွက်ရန် ရှိ မရှိ နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာတွင် ထည့်သွင်းရန်လို မလို
ဤအချက်သည်လည်း အဓိက ကျသော အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ရောင်းမည့်တိုက်ခန်းသည် အမွေဆိုင် တိုက်ခန်းဖြစ်နေခြင်း၊ အမှုအခင်းဖြစ် နေခြင်းစသည့် ပြဿနာရှိနေသော တိုက်ခန်းလည်းဖြစ်နိုင်သဖြင့် ကန့် ကွက်ရန် ရှိ မရှိဆိုသည့် အချက်ကို နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာတွင် ထည့် သွင်းကြေညာသင့်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင် လျှင် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာနှစ်စောင် လုံးတွင် ကြေညာလျှင် ပို၍ကောင်း မည်ဖြစ်သည်။
သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၌ စုံစမ်းသင့်ခြင်း
ဝယ်ယူမည့်တိုက်ခန်းရှိရာ ပတ် ဝန်းကျင်၌ အဆိုပါ တိုက်ခန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ ကို မေးမြန်းစုံစမ်းသင့်သည်။ ဖြစ်နိုင် လျှင် သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ် ရေးမှူးရုံးရှိ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ စုံစမ်း မေးမြန်းသင့်ပါသည်။
တိုက်ခန်း အရောင်းအဝယ် ကတိစာချုပ်ကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ချုပ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ် ရေးမှူးက တိုက်ခန်းရောင်းသူနှင့် မြေ ပိုင်ရှင်တို့အား အဆိုပါ တိုက်ခန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမှုအခင်းရှိ မရှိ ပြဿနာတစ်စုံ တစ်ရာရှိမရှိ မေးမြန်း ခွင့်ရှိသည်။ ပြဿနာမရှိ ကင်းရှင်း ကြောင်း ရောင်းသူနှင့် မြေရှင်တို့၏ ဝန်ခံချက်အရ အရောင်းအဝယ် စာချုပ်ကို အသိသက်သေများနှင့် အတူ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရှေ့၌ ရောင်းသူဝယ်သူ မြေရှင်တို့ လက် မှတ်ရေးထိုးဆောင်ရွက်ကြရမည်။ လို အပ်လျှင် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကိုယ်တိုင်အရောင်း အဝယ်ကတိ စာချုပ်၌ သိရှိကြောင်း လက်မှတ်ရေး ထိုးခြင်းဖြင့် အရောင်း အဝယ်ခိုင်မာ ကြောင်း အထောက်အထားတစ်ရပ် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ ရပ် ကွက်ရုံးတွင် ရောင်းချမည့် တိုက်ခန်း နှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းခြင်း၊ အ ရောင်းအဝယ်ကတိစာချုပ်ကို သက် ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်ရုံးတွင် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရှေ့၌ ချုပ်ဆိုခြင်းများ ပြုသင့်ပါသည်။

အခြား စိတ်ဝင်စားစရာ ဆောင်းပါးများ

Related Posts

ပလပ်မြေ ၊ မြေလပ် ၊ လှပ်မြေများနှင့် ပတ်သက်၍ သိထားသင့်သည့်အချက်များ

ပလပ်မြေ ၊ မြေလပ် ၊ လှပ်မြေများနှင့် ပတ်သက်၍ သိထားသင့်သည့်အချက်များ

"ပလပ်မြေ / လှပ်မြေ" ဆိုသည်မှာ "သီးနှံစိုက်ပျိုးနိုင်သော မြေဖြစ်ပါလျှက် တစ်စုံတစ်ရာ စိုက်ပျိုး လုပ်ကိုင်ခြင်း လုံးဝမရှိသောမြေ" ကိုဆိုလိုပါသည်။"မြေလပ်" ဆိုသည်မှာ ယခင်က သီးစားခံယူ လုပ်ကိုင်လာခဲ့ပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် စွန့်လွှတ်ထား သည့်မြေ၊ မြေအ...

ကာလပေါက်ဈေးထက် ဈေးအရမ်းသက်သာနေပါလျှင် သတိထားပီး ဝယ်ယူပါမိတ်ေဆွ။

ကာလပေါက်ဈေးထက် ဈေးအရမ်းသက်သာနေပါလျှင် သတိထားပီး ဝယ်ယူပါမိတ်ေဆွ။

အရင်တုန်းကအဖြစ်အပျက်လေးပါမိတ်ဆွေတစ်ယောက်မှကျွန်တော့အားဖုန်းဆက်ပါတယ်၊ဆရာကျွန်မမြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ဘုရင့်နောင်လမ်းမှာမြေကွက်စျေးတန်လို့စရံပေးလိုက်ပါတယ်။မြေကွက်လပ်ဖြစ်ပြီး၊ဂရန်အမည်ပေါက်ဆီကဝယ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်၊မြေဂရံမူရင်းနဲ့အရပ်ကတိစာချုပ်ကိုပြပါတယ်၊ဂရန...

ရှေ့နေမပါပဲ မြေပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ဝယ်မလဲ

ရှေ့နေမပါပဲ မြေပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ဝယ်မလဲ

မြေအရောင်းအဝယ်စာချုပ်တစ်ခုကို ဥပဒေနဲ့အညီ ဘယ်လိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုကြမလဲပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာအောင် စာချုပ်စာတမ်းတွေ ဘယ်လိုမှတ်ပုံတင်ကြမလဲ၊ကိုယ့်အမည်ပေါက်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြမလဲကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ငွေကြေးဓနဥစ္စာတွေနဲ့မြေကွက်တွေဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်&n...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate