ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းများကို မှတ်ပုံတင်ခြင်း

17-Nov-21 အခြား
ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းများကို  မှတ်ပုံတင်ခြင်း
ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းများကို  မှတ်ပုံတင်ခြင်း
#တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒိုတို့ကို မေတ္တာဖြင့်ပေးကမ်းခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်းပြုရာတွင်  မှတ်ပုံတင်ရေး ကိစ္စရပ်များ
 “ပုဂ္ဂလိကပိုင်တိုက်ခန်းနှင့်  နိုင်ငံတော်မှ ဆောက်လုပ်သော တိုက်ခန်းများ”
ပုဂ္ဂလိကပိုင်တိုက်ခန်းများနှင့်  နိုင်ငံတော်မှ ဆောက်လုပ်ပြီး  အပြီးအပိုင်ရောင်းချလျှက်ရှိသော တိုက်ခန်းများ၊ အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနပိုင်၊ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ပိုင်  တိုက်ခန်းတို့ကို ထပ်ဆင့် လွှဲပြောင်းရောင်းချ နိုင်ပါသည်။  
 မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန နှင့် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီပိုင် တိုက်ခန်းများကို ထပ်ဆင့်ဝယ်ယူ သူတို့သည် ဆက်စပ်စာချုပ်များဖြင့် ဆိုင်ရာဌာနတို့တွင်  မိမိအမည်သို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည်။ 
ကျသင့်သော အခွန် အခများ ပေးဆောင်ခြင်း၊ သတင်းစာတွင် ကြေညာခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ 
 #အမည်လွှဲပြောင်းရာတွင်  မှတ်ပုံတင်  အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ လိုအပ်ပါသည်။
#အပျောက်စနစ်ဖြင့် ရောင်းချသည့်  တိုက်ခန်းများကို ဝယ်ယူမည်ဆိုပါက ဝယ်ယူသူသည်  မြေပိုင်ရှင် အိမ်ရှင်မှ  အိမ်ငှားဖြစ်သူ ဝယ်ယူသူကို  အသိအမှတ်ပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။ 
ရောင်းချသူက ဝယ်ယူသူအား အိမ်ရှင်၊ မြေရှင်မှ  အိမ်ငှား အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုသည့် အိမ်လခပြေစာထုတ်ပေးရန် ဆောင်ရွက်ပေးရပါမည်။
  တိုက်ခန်းရောင်း ချသူက ဝယ်ယူသူ အမည်ပေါက် အိမ်လခပြေစာ ထုတ်ပေးခြင်းကို မဆောင်ရွက်ပေး ပါက   အဆိုပါ တိုက်ခန်းမျိုးကို  ဝယ်ယူရန်  မသင့်ပါ။ 
ရောင်းသူဝယ်သူတို့သည် မြေပိုင်ရှင်  အသိအမှတ်ပြုရေးကို ကြိုတင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရပါမည်။  
#သတိပြုရန်မှာ, - တိုက်ခန်းအသစ်ကိုဝယ်ယူမည်ဆိုပါက  လူနေထိုင်ခွင့် ဘီစီစီ ကျပြီးဖြစ်ရပါမည်။ 
#တိုက်ခန်းအရောင်းအဝယ်စာချုပ်များကို အရပ်စာချုပ်ဖြင့်သာချုပ်ဆိုလေ့ရှိပါသည်။  အရောင်းအဝယ် စာချုပ်ကို စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးများမှ  မှတ်ပုံတင်ပေးလေ့မရှိသေးပါ။ 
#ကွန်ဒို( စုပေါင်းပိုင်အဆောက် အအုံအခန်းများကို ဝယ်ယူခြင်း
စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ ဥပဒေကို  ၂၀၁၆  ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်  ဥပဒေအမှတ်  ၂၄  ဖြင့်   ( ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၉)  ရက်နေ့တွင်  ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။ 
စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများကို  ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ  အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ( ၂၆၇/၂၀၁၇)  ဖြင့်    ၂၀၁၇  ခုနှစ်၊  ဒီဇင်ဘာလ  ၇  ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ 
#ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းကို ပိုင်ဆိုင်သူတို့၏  အခွင့်အရေးများမှာ  အောက်ပါ  အတိုင်းဖြစ်သည်။
(က) ပုဒ်မ ၂၀ ပါ  လွှဲပြောင်းခြင်းတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် အိမ်ခန်းလွှဲပြောင်းသည့် စာချုပ်စာတ်းကို  မှတ်ပုံတင်  အရာရှိထံတွင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရှိသည်။  အိမ်ခန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို လွှဲပြောင်း လက်ခံ ရရှိသူအမည်သို့ ပြောင်းလဲခွင့်ရှိသည်။  
(ခ) ဤဥပဒေနှင့်  အညီ အိမ်ခန်းလွှဲပြောင်းသည့် စာချုပ်စာတမ်းကို မှတ်ပုံတင်ပြီးသည့် အခါ အိမ်ခန်းကို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရှိသည်။ 
(ဂ) အိမ်ခန်းကို နိုင်ငံသားတည်ဆဲ  ဥပဒေနှင့်အညီ   ရောင်းချခွင့်၊ လဲလှယ်ခွင့်၊ ပေးကမ်းခွင့်၊ စွန့်လွှတ်ခွင့်၊ ငှားရမ်းခွင့်၊ ပေါင်နှံခွင့် ၊  အမွေဆက်ခံခွင့် နှင့်  ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ထားပိုင်ခွင့်များ ရှိသည်။ 
(ဃ) အိမ်ခန်းကို နိုင်ငံခြားသားအား  တည်ဆဲ  ဥပဒေနှင့်  အညီ  ငှားရမ်းခွင့်၊ ပေါင်နှံခွင့်၊ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ထားပိုင်ခွင့်များရှိသည်။  
(င) အိမ်ခန်းကို ဘဏ်တွင် ပေါင်နှံခွင့်  ရှိသည်။  
 ( ပုဒ်မ - ၂၆) 
#စုပေါင်းအဆောက်အအုံရှိ အိမ်ခန်းများကို  မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ခြင်း
စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံရှိ မှတ်ပုံတင်ထားသောအိမ်ခန်းကို   အောက်ပါနည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ဆောင်ရွက် သည့်  အခါ  လွှဲပြောင်းပေးသူနှင့်  လွှဲပြောင်းလက်ခံရရှိသူတို့သည်  လွှဲပြောင်းသည့်နေ့မှ  ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း  သက် ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံတွင်  လွှဲပြောင်းသည့် စာချုပ်စာတမ်းကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်  အညီ  မှတ်ပုံတင်ရ ပါမည်။   
(က) ပေးကမ်းခြင်း၊ စွန့်လွှတ်ခြင်း နှင့် လဲလှယ်ခြင်း၊ 
(ခ) ရောင်းချခြင်း၊ 
(ဂ) နောက်ဆုံးအတည်ဖြစ်သည့်  တရားရုံး၏ အမိန့် သို့မဟုတ်  ဒီကရီအရ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်  လွှဲပြောင်းခြင်း နှင့် လွှဲအပ်ခြင်း။   
ထို့ကြောင့် ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းများနှင်ပတ်သက်၍ ဥပဒေပုဒ်မ  ၂၀  အရ သတ်မှတ်ချက်နှင့်  အညီမှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ 
 #စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံရှိအိမ်ခန်းများကို  မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်းမရှိပါဟု မေးမြန်းလာခြင်း
 “ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း အရောင်းအဝယ်၊ မေတ္တာဖြင့်ပေးကမ်း၊ လဲလှယ်ခြင်း၊ စွန့်လွှတ်ခြင်းစာချုပ်များကို စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးမှ    မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်း  မရှိပါ၊ မည်သို့ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရပါမည် လည်း ဟုမေးမြန်းလာပါသည်။”   
 မေးခွန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းပြရလျှင်-
   “ စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံဆိုင်ရာဥပဒေ” ကို 
- ၂၀၁၆  ခုနှစ် ၊ဇန်နဝါရီလ(၂၉)  ရက်နေ့ တွင်  ပြဌာန်းခဲ့ပြီး  နည်းဥပဒေကို  ၂၀၁၇  ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၇)  ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန် ခဲ့ သည်။ 
 - “ စာချုပ်စာတမ်း များမှတ်ပုံတင်ဥပဒေကို  ၂၀၁၈  ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် (၉) ဖြင့်  ၂၀၁၈  ခုနှစ်၊ မတ်လ(၂၀)  ရက်နေ့တွင် ပြဌာန်းခဲ့သည်။  
- သို့ရာတွင်  ဥပဒေသည် ပုဒ်မ ၂  အရ” ဤဥပဒေသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတက အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် ထုတ်ပြန် သည့်နေ့တွင်  စတင်အာဏာတည်စေရမည်။”  ဟု ပြဌာန်းထားသည်။
ထို့ကြောင့်   ၂၀၁၈ခုနှစ် စာချုပ် စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ဥပဒေ အရ မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ပြဌာန်းစဉ်က  ဥပဒေ ချက်ခြင်းအာဏာမတည်သေးသောကြောင့်  မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းများ နှောင့်နှေးနေရခြင်းဖြစ် ပါသည်။ 
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန သည်  ၂၀၁၉  ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ  ၁၀  ရက်နေ့ တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်   ၂၉၉/၂၀၁၉  ဖြင့် “ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်နည်းဥပဒေများ” ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။   
ထုတ်ပြန်လိုက်သည့် စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်နည်းဥပဒေများအရ ၊ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ဥပဒေပုဒ်မ  ၁၆(က)  အရ” မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းကို အပိုင်ပေးသည့် စာချုပ်စာတမ်းများ ကိုမှတ်ပုံတင်ပေးရန် လျှောက် ထားလာပါက  မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်  နည်းဥပဒေ ၁၀ အရ သက်ဆိုင်သည့် ပြဌာန်းချက်များနှင့် ညီညွှတ်မှု ရှိ/ မရှိကို သေချာ စွာစစ်ဆေးရန်ဟု ပြဌာန်းထားသည်။ 
 ထို့ကြောင့် မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည်  တင်ပြလာသော စာချုပ်စာတမ်းကို စစ်ဆေး၍  သတ်မှတ်ချက်များနှင့်  ကိုက်ညီခြင်းမရှိပါက မှတ်ပုံတင်ပေးရန် ငြင်းဆိုခြင်းပြုနိုင်ပါသည်။
 စာချုပ်စာတမ်းကို မှတ်ပုံတင်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်းခံရပါက  နည်းဥပဒေ  ၁၇  အရ  စာချုပ်ကို မှတ်ပုံ တင်ပေးရန်  အယူခံလျှောက်ထားနိုင် ပါသည်။  
  အယူခံလျှောက်ထားသော အခါတွင် နည်းဥပဒေ  ၁၀  နှင့်  ၁၈ ပါပြဌာန်းချက်များနှင့်  အညီ စစ်ဆေးပြီး  မှတ်ပုံတင်ပေးရန် လက်ခံပါက  စာချုပ်ကို မှတ်ပုံတင်ပေးရန် ခွင့်ပြုသည့်  အမိန့် သို့မဟုတ်  မှတ်ပုံတင်ပေးရန် ငြင်းပယ်လျှင် “ ငြင်းပယ်ကြောင်း”  အမိန့်ကို ချမှတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။  
စာချုပ်စာတမ်းကို  မှတ်ပုံတင်ပေးရန် လျှောက်ထားသည့် အခါတွင်  အောက်ပါ အချက်များနှင့်ပြည့်စုံရန် လိုအပ်ကြောင်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
#စာချုပ်စာတမ်းကို  မှတ်ပုံတင်ပေးရန် လျှောက်ထားသည့် အခါတွင်  အောက်ပါ အချက်များနှင့်ပြည့်စုံရန် လိုအပ်ပါ သည်- 
၁။ စာချုပ်အမျိုးအစားအရသော်လည်းကောင်း၊ စာချုပ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် တန်ဘိုးအရသော်လည်းကောင်း၊  စာချုပ်အမျိုးအစားအလိုက်သတ်မှတ်ထားသည့်   ( သို့မဟုတ်) စာချုပ်တန်ဘိုးနှင့် ညီမျှသော ထိုက်သင့်သည့် လုံ လောက် သော တံဆိပ်ခွန်ထမ်းဆောင်ပြီး(  တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ပြီး) ဖြစ်ရပါမည်။   
- စာချုပ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် တန်ဘိုးဆိုသည်မှာ မိမိကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတည်ရှိရာ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးမှူးရုံး တွင် သတ်မှတ်စံနှုန်းများအား ကြော်ငြာသင်ပုန်းတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
- ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များနှင့် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များအနေဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး ကာလတန်ဖိုး စိစစ်သတ်မှတ် ရေး  အဖွဲ့ကလည်းကောင်း ကာလတန်ဖိုး စိစစ်သတ်မှတ် ပေးပါသည်။ 
- ကာလတန်ဖိုး စိစစ်သတ်မှတ်နိုင်ရန် အထက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းများကို အိမ်ခြံမြေတည်ရှိရာ တိုင်းဒေသကြီးကာလတန်ဖိုး စိစစ်သတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့ရုံး သို့မဟုတ် မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနရုံးများ၌ တင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။
- တင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုရှိပါက ရက်သတ္တနှစ်ပါတ်အတွင်း တန်ဖိုးသတ်မှတ်ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
- အထက်ဖော်ပြပါအချက်များပြည့်စုံမှသာလျှင် စာချုပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
၂။ စာချုပ် ချုပ်ဆိုသူတို့၏ လက်မှတ်၊ သက်သေများ၏လက်မှတ်တို့ကို ပြည့်စုံစွာရေးထိုးပြီးဖြစ်ရပါမည်။ 
၃။ မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းအတွက် စာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါက  ယင်းပစ္စည်းတည်နေရာ၊ ပစ္စည်း အမျိုးအမည်၊  အတိုင်းအတာ အကျယ်အဝန်းတို့ကို တိကျစွာဖော်ပြထားရပါမည်။ သက်သေခံမြေပုံ( မြေစာရင်းပုံစံ-  ၁၀၅)  ကို ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်။  
၄။ စာချုပ်ပါစာသားများအကြားတွင်သော်လည်းကောင်း၊ စာကြောင်းများ၏ အကြားတွင်သော်လည်းကောင်း၊ စာချုပ် ချုပ်ဆိုသူတို့က ဖြည့်စွက်ချက်များ၊ ပြင်ဆင်ချက်များ၊ ရေးသွင်းချက်များ၊ ဖျက်ရာများ၊ ကွက်လပ်များ ဆောင်ရွက်ထားရှိပါက အဆိုပါကိစ္စရပ်များအတွက် စာချုပ် ချုပ်ဆိုသူများ ကိုယ်တိုင်က ဖြည့်စွက်ချက်၊ ပြင်ဆင်ချက်၊ရေးသွင်းချက်၊ ဖျက်ရာ၊ ကွက်လပ်  အစရှိသည်တို့ဘေးတွင် လက်မှတ်ထိုး၍ သက်သေခံထားရန် လိုပါ သည်။
၅။ စာချုပ်ပါစာသားတို့သည်  မှတ်ပုံတင်အရာရှိနားမလည်သော စာသားများဖြစ်ပါက  ဘာသာပြန်ဆိုချက်ကို ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်။
၆။ စာချုပ်ကို နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ချုပ်ဆို၍ ပေးပို့လာသော စာချုပ်များဖြစ်ပါက  သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရှိ Notary Public   ရှေ့တွင်  ချုပ်ဆိုမှုမှန်ကန်ကြောင်း Notary Public  ၏ သက်သေခံလက်မှတ်၊ တံဆိပ်နှင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသံရုံးအရာရှိ ( သို့မဟုတ်) ကောင်စစ်ဝန်၏ ထောက်ခံချက်၊ သံရုံးတံဆိပ်တို့ပါရှိရန်လိုအပ် ပြီး  နိုင်ငံတော်အတွင်းသို့ရောက်ရှိလာသည့်အခါတွင်  ယင်းစာချုပ်အမျိုးအစားနှင့်ထိုက်တန်သော မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်း ထပ်မံ ကပ်နှိပ်ထားပြီးဖြစ်ရပါမည်။   
#အချက်အလက်ပြည့်စုံသော စာချုပ်စာတမ်းတို့ကို  မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်း
၁။ မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများအား ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ပေးကမ်းခြင်း၊ စွန့်လွှတ်ခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း၊ အမွေဆက်ခံခြင်း အစရှိသည့် စာချုပ်စာတမ်းများ၊ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ၊ မြွက်ဟကြေညာချက်များ၊ တရားရုံး အမိန့် ဒီကရီများ၊ ကျမ်းကျိန်ဆိုချက်များ  အစရှိသည့် စာရွက်စာတမ်းများကိုလည်း  မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်။  
 # လုပ်ငန်းကြာမြင့်ချိန်
 ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှထုတ်ပြန်သည့် Ease of Doing Business အစီရင်ခံစာတွင် ပိုင်ဆိုင်မှုမှတ်ပုံတင်ခြင်း (Registering Property)  အညွှန်းကိန်းတွင် အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် ကြေးတိုင်နှင့် မြေစာရင်း ဦးစီးဌာန၏ ( ၂၈.၇.၂၀၁၄)  ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၆၂၈၄/ ၄ န-၃( ၂၀၁၄) ဖြင့် ညွှန်ကြားချက်အရ “  လုပ်ငန်းကြာမြင့်ချိန် လျော့ချရာတွင် အငြင်းပွားမှုမရှိသည့် သာမန်ကိစ္စရပ်မျိုးဆိုပါက  စာချုပ်စာတမ်းများကို  မှတ်ပုံတင်ခပေးသွင်း ပြီးပါက ရေးကူးခြင်း၊ စာချုပ်ပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းများကို   ရက်ပေါင်း(၂၁)  ရက်အတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိ ပါသည်။  
 # မြန်ဆန်သောစနစ်
 ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို  (၃)  ရက်အတွင်း အပြီးသတ်မှတ်ပုံတင်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။  ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ဥပဒေ  အာဏာမတည်မီ (၂၉.၆.၂၀၁၈)  ရက်နေ့မှ စတင်၍ လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) မှ စာအမှတ်၊ ၇၇၃၀/ ၄ န-၃ (၂၀၁၈) ဖြင့် Digital Deeds Management System ( DDMS)  စနစ်ဖြင့် စာချုပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် အသုံး ပြုရန်ညွှန်ကြားခဲ့ပြီးနောက်တွင် ယခင်လက်ရေးဖြင့် ရေးကူးရသည့် စနစ်ထက် ပိုမိုမြန်ဆန်သော စနစ်သို့ ကူးပြောင်းခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ 
 ယခုအခါတွင် မည်သည့်စာချုပ်စာတမ်းမျိုးကို မဆို( အငြင်းပွားမှုမရှိသည့် သာမန်ကိစ္စရပ်များ) ဖြစ်ပါက  (၁၀)  ရက်အတွင်း  အပြီးသတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ပေးလျှက် ရှိပါသည်။   
 သိုဖြစ်၍ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရန် ငြင်းပယ်ခြင်းခံရပါက စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်နည်းဥပဒေများ ၁၇  အရ  အယူခံလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းနှင့် အချက်အလက်များပြည့်စုံအောင်တင်ပြရန်လိုအပ်ပါကြောင်းါ  မျှဝေအသိပေးလိုက်ရပါသည်- 
 ဆရာကြီးမိုးထက်( ၁၄.၉.၂၀၂၁)  ရက်နေ့
ကိုးကား-
စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံဆိုင်ရာဥပဒေ
စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ဥပဒေ
စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်နည်းဥပဒေ
ကူးယူတင်ပြပါသည်။ ဆရာကြီးမိုးထက်ယခုထက်ပိုမိုကျန်းမာချမ်းသာပါစေ။ 

893
893
2 Comments
324 Shares

Like
Comment
Share


အခြား စိတ်ဝင်စားစရာ ဆောင်းပါးများ

Related Posts

fbသုံးသူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ဆက်သွယ်ရေး

fbသုံးသူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ဆက်သွယ်ရေး

ပုဒ်မ၆၆ဆိုတာပုဒ်မ၆၆။ မည်သူမဆို အောက်ပါပြုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား ၃နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ ၊ ဒဏ်၂ရပ်လုံးဖြစ်စေချမှတ်ရမည်။ပုဒ်မ၆၆(က)။ ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ယက်အတွင်းသို့ ယင်း၏...

ရဲစခန်းမှာ တပ်တဲ့ ပုဒ်မ က အတည်လား??

ရဲစခန်းမှာ တပ်တဲ့ ပုဒ်မ က အတည်လား??

ရာဇဝတ်မှု တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ရင် ရဲစခန်းမှာ တပ်တဲ့ ပုဒ်မ က အတည် မဟုတ်ပါဘူးရဲက အမှုဖြစ်စဥ်ကို စုံစမ်းဖို့ အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ပုဒ်မ တစ်ခုတပ်ပြီး စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်စွပ်စွဲခံရသူကို တရားရုံးကို တရားစွဲတင်တော့မည့် အချိန်မှာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ရဲအရာရှိရဲ့ တွေ့ရှိခ...

"ဧည့်စာရင်းတိုင်ဖို့ပျက်ကွက်ရင်

"ဧည့်စာရင်းတိုင်ဖို့ပျက်ကွက်ရင်

ပုဒ်မ-၂၇ အရကျပ်တစ်သောင်းထက်မပိုသောငွေဒဏ်ကိုချမှတ်ရမည်။ငွေဒဏ်ပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ထောင်ဒဏ်(၇)ရက်ထက်မပိုသောထောင်ဒဏ်ကျခံစေရန် သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးကချမှတ်ရမည်။"အရပ်ထဲလျှောက်ပြောနေကြသလိုဧည့်စာရင်းမတိုင်ရင်ထောင်ဒဏ်(၁)လတန်းချရမယ်တို့ ဘာတို့ဆိုတာ မဟုတ်...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate