Advertise here!

ကျေးရွာမြေကို ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း

ကျေးရွာမြေကို ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း
 ကျေးရွာမြေဆိုတာ ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား မရှိပါဘူး။ ကျေးရွာအတွင်းက မြေများသည် သာမန် အားဖြင့် ဦးပိုင်ခွဲ မထားသလို ဦးပိုင်လိုက် မြေရာဇဝင် မှတ်တမ်းမထားပါဘူး၊ မြေတစ်ကွက်ချင်းအတွက် ဧရိယာ စာရင်းလည်း မရှိပါဘူး။ ကျေးရွာမြေတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာအောင် ပိုင်ဆိုင်မှုမှတ်တမ်းရရှိရန် ကျေးရွာဂရန် လျှောက်ထားခြင်း၊ လယ်ယာမြေမှ ကင်းလွတ်ကြောင်း ဝန်ခံချက်လက်မှတ်- ၃(က) လျှောက်ထားခြင်း စသည် ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများ လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျေးရွာမြေငှားဂရန်လျှောက်ထားခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပြီး အောက်ပါ စာရွက်စာတမ်းအချက်အလက်များ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါသည်။ 
(က) လျှောက်ထားသူအမည်၊ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ နေရပ်လိပ်စာနှင့် အလုပ်အကိုင်၊ 
(ခ) လျှောက်ထားသူသည် ကျေးရွာအတွင်း အမှန်တကယ်နေထိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။
(ဂ) လျှောက်ထားသူပါဝင်သည့် အိမ်ထောင်စုစာရင်း ပုံစံ (၆၆/၆)၊ 
(ဃ) အခြားအရပ်ဒေသမှ ပုံစံ(၁၀)ဖြင့် တရားဝင်ပြောင်းရွှေ့လာပါက တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း (၁၂)နှစ် နေထိုင်မှုရှိသူ။
(င) လျှောက်ထားသောမြေတည်နေရာ မြေကွက်၊ ဦးပိုင်အမှတ်၊ မြေကွက်အမှတ်၊ လမ်း သို့မဟုတ် နယ်မြေဒေသ၊ 
(စ) လျှောက်ထေားမြေ၏အလား(၄)ရပ် (အရှေ့၊အနောက်၊တောင်၊မြောက်အရပ်ရှိမြေများ)၊ 
(ဆ) လျှောက်ထားမြေပေါ်တွင် တည်ဆောက်မည့် အဆောက်အအုံ၏အရွယ်အစားနှင့် ဆောက်လုပ်မည့်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်များ၊ (ဥပမာ - တိုက်အိမ်၊ ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ၊ သစ်တိုင်အိမ်) 
(ဇ) မြို့နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၏ သက်သေခံမြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅/၁၀၆)။ 
(ဈ) အဆောက်အအုံ ဘေးမြင်/ရှေ့မြင် ဓာတ်ပုံ (၂)ပုံ။
(ည) လျှောက်ထားမြေအား ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အထောက်အထား။
(ဋ) ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်။
(ဌ) မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုအရှပ်အရှင်းကင်းရှင်းကြောင်း ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်။
အထက်ပါစာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများဖြင့် တင်ပြရမှာဖြစ်ပြီး ဌာနမှအောက်ပါလုပ်ထုံး လုပ်နည်းများအတိုင်း စိစစ်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။
ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ဂရန်လျှောက်ထားမြေ(၁)ဧကအောက်ဖြစ်ပါက  အမှုတွဲကိုစိစစ်၍ မြေငှား ဂရန်ထုတ်ပေးပါသည်။ (အောက်မြန်မာပြည်မြေ နှင့်အခွန်နည်းဥပဒေ - ၅၁(ခ)နှင့် အောက်မြန်မာပြည်မြို့နှင့် ကျေးရွာမြေများနည်းဥပဒေ - ၉)အရဖြစ်ပါတယ်။
လျှောက်ထားမြေသည် မြေဧရိယာ (၁)ဧကအထက်မှ (၅)ဧကအထိဖြစ်ပါက တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံအမှုတွဲတင်ပြ၍ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ခွင်ြ့ပုချက်ဖြင့် ခရိုင်အုပ်ချုပ် ရေးမှူးမှ မြေငှားဂရန်ထုတ်ပေးပါသည်။
မြေဧရိယာ(၅)ဧကအထက်လျှောက်ထားလာပါက တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)သို့ ဆက်လက်တင်ပြ၍ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှတစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြ၍ ခွင့်ပြုချက်ရယူရပါမည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက (အောက်မြန်မာပြည်မြေ နှင့်အခွန်နည်းဥပဒေ - ၅၁(ခ)(ဂ) အရ အောက်မြန်မာပြည်မြို့နှင့် ကျေးရွာမြေများနည်းဥပဒေ - ၉ (ဂ)အရ  နှစ်ရှည်မြေငှားဂရန်ပေးရန် သက်ဆိုင် ရာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအား လုပ်ပိုင်ခွင့်အပ်နှင်းပြီး ဂရန်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပေးသွင်းရမည့်မြေခွန်နှုန်းထားကတော့ မြို့နယ်အလိုက် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းအစိုးရမှ သတ်မှတ်ချက် အတိုင်းပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
 လယ်ယာမြေမှကင်းလွတ်ကြောင်း ဝန်ခံချက်လက်မှတ် ၃(က)လျှောက်ထားခြင်းဆိုတာ ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ လယ်ယာမြေဥပဒေပုဒ်မ ၃(က)အရ လယ်ယာမြေဟူသော စကားရပ်တွင် မြို့နယ်နိမိတ်၊ ကျေးရွာနယ်နိမိတ် အတွင်းရှိ လူနေအိမ်ရာများ၊ ဘာသာရေးအဆောက်အဦနှင့် ပရိဝုဏ်များ၊ အများပိုင်ဆိုင်၍ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးမပြုသောမြေများ မပါဝင်ဟူသော စကားရပ်အရဆိုပါက လယ်ယာမြေမှ ကင်းလွတ်ကြောင်း ဝန်ခံချက် လက်မှတ်ကို ၃(က) ကို ဆိုလိုပါတယ်။
၃(က) Certificate ထုတ်ပေးရန် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်ယာရေးကော်မတီမှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်နေသော်လည်း ကျန်ဒေသများအတွက် ဗဟိုလယ်စီအဖွဲ့မှ ယနေ့ထိ ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်ထားခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် ညွှန်ကြားချက်ရမှသာ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက် ရပါတယ်။
ထို့ကြောင့် ၃(က)မြေကို ဝယ်ယူမည်ဆိုလျှင် အဆိုပါသက်သေခံလက်မှတ်ကို စစ်ဆေးယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ သက်သေခံလက်မှတ်မှန်ကံခြင်းရှိ/မရှိကို ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နယ်နိမိတ်အတွင်းဆိုလျှင် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန တွင် စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူတဲ့အခါတွင် အရောင်းအဝယ်စာချုပ် အဆက်ဆက်ကို စစ်ဆေးရယူဖို့ လိုပါတယ်။  ၃(က)မြေကို ဝယ်ယူသူသည် မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ဖြင့် ဝယ်ယူရမှာဖြစ်ပြီး မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် ဝယ်ခွန်၊ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်၊ မှတ်ပုံတင်ခများကို ပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမှတ်ပုံတင်အရောင်းအဝယ် စာချုပ်ကို တင်ပြပြီး ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ လယ်ယာမြေဥပဒေပုဒ်မ ၃(က)အရ လယ်ယာမြေဟူသော စကားရပ်တွင် အကျုံးမဝင်ကြောင်း ဝန်ခံချက်လက်မှတ်တွင် ဝယ်ယူသူအမည်သို့ အမည်ပြောင်း လျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါသည်။ 
ဆရာကြီးဦးမိုးထက်

Related Posts

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားနည်း

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားနည်း

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရန် အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိကြပါသည်၊ ၄င်းတို့မှာ- (၁) ဂရန်အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခြင်း၊ (၂) ဂရန်ဦးပိုင်ခွဲ ( ဂရန်မြေတစ်ခုကို အမည်မပြောင်းဘဲ ဂရန်တစ်ခု၊ နှစ်ခု၊ သုံးခု ထပ်မံခွဲစိတ်ရန် လျှောက်ထားခြင်း)(၃) ဂရန်သက်တမ်းတ...

စာချုပ်ရေးပုံရေးနည်း

စာချုပ်စာတမ်း ရေးသားတဲ့နေရာမှာ ရှင်းလင်းပြေပြစ်တဲ့စကားနဲ့ရေးသားဖို့လိုတယ်။ ချုပ်ဆိုသူတွေရဲ့ ကြံရွယ်ချက်သဘောထားကို ထင်ရှားသိသာစေအောင် ရေးသားရတယ်။ တရားဥပဒေပါ ခဲရာခဲဆစ်စကားလုံးတွေကို ထည့်ရေးဖို့ မလိုပါ။ လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကို စေ့စုံကုံလုံအောင် ထည့်သွင်းရေ...

စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် မှတ်ပုံတင်ကို  မစိစစ်ခဲ့သည့် ကိစ္စ

စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် မှတ်ပုံတင်ကို မစိစစ်ခဲ့သည့် ကိစ္စ

စာချုပ်ချုပ်ရာတွင် လက်လွတ်စပယ် လုပ်ဆောင်နေကြသော လုပ် ဆောင်ချက်တစ်ခုမှာ စာချုပ်သူတို့၏ အမည် မှတ်ပုံတင်တို့ကို စာချုပ်ချုပ်သူများ ကိုယ်တိုင်က မစိစစ်ဘဲ ချုပ်ဆိုပေးလိုက်ကြသည့် ကိစ္စရပ်ပင် ဖြစ်သည်။စာချုပ်ချုပ်ပေးသူ၊ ရေးပေးသူများသည် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူများ၏...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

Get latest properties in email!

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate