စာချုပ်စာတမ်းနှင့် ပေးကမ်းခြင်း

စာချုပ်စာတမ်းနှင့် ပေးကမ်းခြင်း
“ ပစ္စည်းလွဲပြောင်းခြင်းအက်ဥပဒေ “ ကို မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ၁၉၂၂ ခုနှစ်တွင် စတင်၍ အတည်ပြုခဲ့သည်။ ထိုနှစ်မှစ၍ မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာကို ပေးကမ်းလိုလျှင် ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်း အက်ဥပဒေ အရ ပြုလုပ်ကြရသည်။ ၎င်းအက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂၂ နှင့် ၁၂၃ အရ မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းကို ပေးကမ်း လိုလျှင် -
၁။ စာချုပ်စာတမ်း ပြုလုပ်ရမည်။
၂။ အနည်းဆုံး သက်သေနှစ်ယောက် လက်မှတ်ထိုးရမည်။
၃။ ပစ္စည်းရသူ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်က ပေးကမ်းခြင်းကို သဘောတူ လက်ခံကြောင်း လက်မှတ်ရေး ထိုးရမည်။
၄။ စာချုပ်ကို မှတ်ပုံတင်ရမည်။ ( မှတ်ပုံတင် အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၇ )
စိန်၊ ရွှေ အစရှိသော ရွှေပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းများကို ပေးကမ်းလျှင် အထက်၌ ဖော်ပြသကဲ့သို့ စာချုပ်စာတမ်း ပြု လုပ်၍ ပေးရန်မလိုပေ။ လက်ရောက်ပေးပါက တည်မြဲခိုင်မာပေသည်။
မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့် ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို “ ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းအက်ဥပဒေ” နှင့်အညီ အထက်ပါ အတိုင်းမှတ်ပုံ တင်စာချုပ် မပြုလုပ်ဘဲ ပေးကမ်းလျှင် တရားမဝင်။ ပစ္စည်းရသူသည် မှတ်ပုံတင်စာချုပ်မရှိဘဲ ပစ္စည်းကို တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်မရှိပေ။ “ မောင်ပုနှင့် ဦးသာဖြေ ( ၁၉၄၈ မတစ ၇၁၇ ) “ ။
မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းကို အထက်၌ ဖော်ပြသကဲ့သို့ စာချုပ်ပြုလုပ်၍ ပေးကမ်းလျှင် လက်ရောက်ပေးအပ် ရန် မလို။ “ ဦးပဏ္ဍဝံ နှင့် ဦးစန္ဒိမာ ( ၂ ရန်ကုန် ၁၃၁) “။
မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာများသည် ဘာသာရေးအတွက် မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းကို လှူဒါန်းလျှင်လည်း စာချုပ်စာ တမ်းလုပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း စီရင်ထုံးများ၌ တညီတညွတ်တည်း ပြဆိုသည်။ “ ဦးဟန်ထွန်းပါ ၄ နှင့် ဦးစံမြ ပါ ၁၁ ( ၁၉၉၈ မတစ ၂၈၆ )”။
မိခင်ဖြစ်သူသည် သားသမီးငါးယောက်အနက် သုံးယောက်အား လယ်ယာမြေများကို စာချုပ်ပြုလုပ်၍ ပေး သည်။ စာချုပ်တွင် ပေးသူမိခင် သေဆုံးသောအခါ အတည်ဖြစ်ရန်ဆိုသော စည်းကမ်းချက်တစ်ခုပါရှိသည်။ ထို စာချုပ်မှာ အပေးဟန်ဆောင်၍ သေတမ်းစာရေးခြင်းမျှဖြစ်သောကြောင့် ပျက်ပြယ်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်သည်။” မသင်းမြိုင် နှင့် မောင်ကြီး ( ၁ ရန်ကုန် ၃၅၁ ) “ ။
(ဦးမြစိန် ၊ မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေအခြေခံမူများ ၊ စာ ၂၀၉) ။
စာချုပ်စာတမ်းနှင့် ပေးကမ်းခြင်း
===============
“ ပစ္စည်းလွဲပြောင်းခြင်းအက်ဥပဒေ “ ကို မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ၁၉၂၂ ခုနှစ်တွင် စတင်၍ အတည်ပြုခဲ့သည်။ ထိုနှစ်မှစ၍ မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာကို ပေးကမ်းလိုလျှင် ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်း အက်ဥပဒေ အရ ပြုလုပ်ကြရသည်။ ၄င်းအက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂၂ နှင့် ၁၂၃ အရ မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းကို ပေးကမ်း လိုလျှင် -
၁။ စာချုပ်စာတမ်း ပြုလုပ်ရမည်။
၂။ အနည်းဆုံး သက်သေနှစ်ယောက် လက်မှတ်ထိုးရမည်။
၃။ ပစ္စည်းရသူ သို့မဟုတ် ၄င်း၏ကိုယ်စားလှယ်က ပေးကမ်းခြင်းကို သဘောတူ လက်ခံကြောင်း လက်မှတ်ရေး ထိုးရမည်။
၄။ စာချုပ်ကို မှတ်ပုံတင်ရမည်။ ( မှတ်ပုံတင် အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၇ )
စိန်၊ ရွှေ အစရှိသော ရွှေပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းများကို ပေးကမ်းလျှင် အထက်၌ ဖော်ပြသကဲ့သို့ စာချုပ်စာတမ်း ပြု လုပ်၍ ပေးရန်မလိုပေ။ လက်ရောက်ပေးပါက တည်မြဲခိုင်မာပေသည်။
မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့် ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို “ ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းအက်ဥပဒေ” နှင့်အညီ အထက်ပါ အတိုင်းမှတ်ပုံ တင်စာချုပ် မပြုလုပ်ဘဲ ပေးကမ်းလျှင် တရားမဝင်။ ပစ္စည်းရသူသည် မှတ်ပုံတင်စာချုပ်မရှိဘဲ ပစ္စည်းကို တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်မရှိပေ။ “ မောင်ပုနှင့် ဦးသာဖြေ ( ၁၉၄၈ မတစ ၇၁၇ ) “ ။
မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းကို အထက်၌ ဖော်ပြသကဲ့သို့ စာချုပ်ပြုလုပ်၍ ပေးကမ်းလျှင် လက်ရောက်ပေးအပ် ရန် မလို။ “ ဦးပဏ္ဍဝံ နှင့် ဦးစန္ဒိမာ ( ၂ ရန်ကုန် ၁၃၁) “။
မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာများသည် ဘာသာရေးအတွက် မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းကို လှူဒါန်းလျှင်လည်း စာချုပ်စာ တမ်းလုပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း စီရင်ထုံးများ၌ တညီတညွတ်တည်း ပြဆိုသည်။ “ ဦးဟန်ထွန်းပါ ၄ နှင့် ဦးစံမြ ပါ ၁၁ ( ၁၉၉၈ မတစ ၂၈၆ )”။
မိခင်ဖြစ်သူသည် သားသမီးငါးယောက်အနက် သုံးယောက်အား လယ်ယာမြေများကို စာချုပ်ပြုလုပ်၍ ပေး သည်။ စာချုပ်တွင် ပေးသူမိခင် သေဆုံးသောအခါ အတည်ဖြစ်ရန်ဆိုသော စည်းကမ်းချက်တစ်ခုပါရှိသည်။ ထို စာချုပ်မှာ အပေးဟန်ဆောင်၍ သေတမ်းစာရေးခြင်းမျှဖြစ်သောကြောင့် ပျက်ပြယ်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်သည်။” မသင်းမြိုင် နှင့် မောင်ကြီး ( ၁ ရန်ကုန် ၃၅၁ ) “ ။
(ဦးမြစိန် ၊ မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေအခြေခံမူများ ၊ စာ ၂၀၉) ။
 

အခြား စိတ်ဝင်စားစရာ ဆောင်းပါးများ

Related Posts

အမည်ပေါက်မှန်မမှန်ဘယ်လိုသိနိူင်မလဲ

အမည်ပေါက်မှန်မမှန်ဘယ်လိုသိနိူင်မလဲ

မြေဝယ်ချင်ပါတယ်။ အမည်ပေါက်မှန်မမှန်ဘယ်လိုသိနိူင်မလဲဆရာ။ ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်လို့ရပါသလား။ ရပါတယ်။ ဝယ်ချင်တဲ့ မြေခြံနဲ့ ပက်သက်ပြီး YGN, MDY ဆို မြို့တော်စည်ပင်၊ နယ်ဆို ထွေအုပ်နဲ့ မြေစာရင်း စတဲ့ နေရာတွေမှာ ကိုယ်ဝယ်ချင်တဲ့ ပါမစ်၊ဂရမ်၊...

စာချုပ်တိုင်းကို မှတ်ပုံတင်ရန် လိုပါ သလား

စာချုပ်တိုင်းကို မှတ်ပုံတင်ရန် လိုပါ သလား

စာချုပ်စာတမ်းများကို မှတ်ပုံတင်ရန်လိုကြောင်း ပြောနေကြပါသည် ။ စာချုပ်တိုင်းကို မှတ်ပုံတင်ရန် လိုပါ သလား ။ ဘယ်ရုံးမှာ မှတ်ပုံတင်ရမလဲ ။ စာချုပ်စာချုပ်ရုံးဆိုတာ ဘယ်ရုံးကို ပြောတာပါလဲ ။===================စာချုပ်စာတမ်းတွေကို မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။ လိုတ...

'မြေဂရန်အမည်ပေါက်ရ အောင် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲ

'မြေဂရန်အမည်ပေါက်ရ အောင် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲ

'မြေဂရန်အမည်ပေါက်ရ အောင် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါ ဆရာ''''အကိုက မြေကွက်ဝယ်ထား လို့လား''''ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ၊ အိမ်ကတော့ ပျဉ်ထောင်အိမ်လေးတော့ပါတယ် ပြောတယ်။ မြေကွက်က ဂရန်မြေ ကွက်ဆိုတော့ ဝယ်ထားရင်ကောင်း မလားလို့''''ဂရန် ဓာတ်ပုံမိတ္တူ ပါမလာဘူး လား'''...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate