ဆရာ တရားရုံးကချေလွှာတင်သွင်းရမယ်ပြောတယ် ချေလွှာဆိုတာ ဘာလဲ ချေလွှာအကြောင်းသိပါရစေ။ ချေလွှာနှင့် ပတ်သက်၍ သိထားသင့်သည့်အချက်များ။

14-Aug-21 အခြား
ဆရာ တရားရုံးကချေလွှာတင်သွင်းရမယ်ပြောတယ် ချေလွှာဆိုတာ ဘာလဲ ချေလွှာအကြောင်းသိပါရစေ။  ချေလွှာနှင့် ပတ်သက်၍ သိထားသင့်သည့်အချက်များ။
(၁) တရားပြိုင်သည် ချေလွှာကို ပထမအကြိမ် အမှုကြားနာသည့်အခါဖြစ်စေ၊ကြားနာခြင်းမပြုမှီဖြစ်စေ၊ တရားရုံးက ခွင့်ပြုသည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်တိုင်(သို့) နည်းလမ်းတကျခန့်ထားသော ကိုယ်စားလှယ်ကဖြစ်စေ၊ တင်သွင်းရမည်။ (အမိန့်၈ နည်း ၁)
(၂) ချေလွှာကို အပိုင်းခွဲ၍ တင်ခွင့်မရှိပါ၊တရားရုံးက သတ်မှတ်ပေးသည့်နေ့တွင် ချေလွှာတင်ရန် ပျက်ကွက်က ချေလွှာတင်သွင်းရန်ဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်ပြီး ခုခံချေပခွင့်လည်း ဆုံးရှုံးပါမည်၊သို့ရာတွင် အမှုနှင့်ဆက်စပ်ဆောင်ရွက် နိုင်သည်၊
(၃) ချေလွှာတင်ရန် ပျက်ကွက်ပါက တရားရုံးသည် ချေလွှာတင်ရန်ပျက်ကွက်ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ပြီး အမှု ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်၊
(၄) တရားပြိုင်သည် မိမ်ိချေပလိုသောအကြောင်းခြင်းရာ (သို့) ဥပဒေပြဿနာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်အချက်အလက်များကို ချေလွှာတွင် ဖေါ်ပြပါမည်။ ချေလွှာ၌ ထုချေခြင်းမပြုသောကိစ္စကို နောက်ပိုင်းတင်ပြခွင့်မရှိပေ၊သို့ ဖြစ်ရာ ချေလွှာတွင် အမှုစွဲဆိုခွင့်မရှိကြောင်း ၊ဥပဒေအရ ပျက်ပြယ်ကြောင်း၊ပျက်ပြယ်စေနိုင်သောကိစ္စဖြစ် ကြောင်း ဖေါ်ပြရမည်။ဥပဒေပြဿနာသည် အကြောင်းခြင်းရာများနှင့် ဆက်နွယ်နေလျင် ထုချေရန်တာ၀န်ရှိ သည်၊ 
(အမိန့်၈ နည်း ၂ )
(၅) အဆိုလွှာပါအဆိုပြုချက်များကို တရားပြိုင်သည် ၀န်ခံနိုင်သည်။သို့မဟုတ် ငြင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ မ်ိမိ၀န်မခံ သောအကြောင်းခြင်းရာကို ငြင်းလျင် ရှင်းလင်းစွာငြင်းရမည်။ (အမိန့်၈ နည်း ၃)
(၆) ငွေတစ်ရပ်ရရှိကြောင်း အဆိုပြုခံရလျင် ငွေအားလုံး(သို့) တစိတ်တဒေသမရရှိကြောင်း၊(သို့) မည်ရွေ့မည် မျှ ရရှိကြောင်းဖေါ်ပြ၇မည်၊ (အမိန့်၈ နည်း ၄ )
(၇) ချေလွှာတွင် တိတိကျကျမငြင်းသော အဆိုလွှာပါအဆိုပြုချက်တစ်ရပ်ကို ၀န်ခံသည်ဟု မှတ်ယူနိုင်သည်၊တ ရားရုံးသည် အခြားနည်းဖြင့် သက်သေအထောက်အထားတင်ပြစေရန် ဆင့်ဆိုနိုင်သည်။ အဆင့်အတန်းပြဿနာ (Status) များ အကြုံး၀င်သော မြွက်ဟကြေညာပေးစေလိုမှုများနှင့် အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများတွင် အမှုသည် က၀န်ခံရုံမျှဖြင့် ဒီကရီကို ချပေးရန် တာ၀န်မရှိပေ၊ 
( အမိန့် ၈ နည်း ၅ )
( ၈) ငွေရလိုကြောင်း စွဲသောအမှုတွင် တ၇ားလိုတောင်းဆိုသောငွေမှ ခုနှိမ်ရန် တောင်းဆိုသောအခါ ခုနှိမ်လို သောကြွေးမြီနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်အချက်များကို ချေလွှာ၌ ဖေါ်ပြ၍ ပထမအကြိမ်အမှုကြားနာချိန်တွင် တင်သွင်းရ မည်၊နောင်တွင် တရားရုံး၏ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲတင်သွင်းခွင့်မရှိပေ၊ (အမိန့်၈ ၊ နည်း ၆ (၁) )
(၉) ခုနှိမ်ချက်ပါရှိသည့် ချေလွှာသည် အပြန်အလှန်စွဲဆိုမှုမှ အဆိုလွှာကဲ့သို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေ၇မည။် 
(အမိန့်၈ နည်း ၆ (၂))
(၁၀) တရားပြိုင်တစ်ဦးတင်သွင်းသည့် ချေလွှာနှင့်စပ်လျဉ်းသော နည်းဥပဒေများသည် ခုနှိမ်ရန်တောင်းဆိုရာ တွင် ဖြေဆိုရန်တင်သွင်းသည့်ချေလွှာနှင့်လည်း သက်ဆိုင်သည်။ (အမိန့်၈ နည်း ၆(၃) ) 
ခုနှိမ်ခွင့်ရရန် အောက်ပါအချက်များနှင့်ညီညွတ်ရမည်။ ၁ ။ စွဲဆိုသောအမှုသည် ငွေရလိုမှုဖြစ်ရမည်။
၂ ။ တရားပြိုင်၏တောင်းဆိုချက်သည် တိကျသောငွေတစ်ရပ်အတွက်ဖြစ်ရမည်။
၃ ။ ထိုငွေမှာ တရား၀င်ရရန်ရှိသည့်ငွေဖြစ်ရမည်။
၄ ။ အမှုသည်နှစ်ဦးစလုံး မိမိတို့ဆိုင်ရေးဆိုင်ခွင့်ကိစ္စ၌ တရားလို၏အမှုမှာကဲ့သို့ပင် အခြေအနေခြင်းတူ ညီရမည်၊
၅ ။ ခုနှိမ်လိုသောငွေသည် တရားရုံး၏စီရင်ပိုင်ခွင့်ထက်မပိုရပါ၊
- ငွေရလိုမှုတွင်သာ ခုနှိမ်ခွင့်ကို အရေးဆိုနိုင်ပါသည် ၊ - လွှဲပြောင်းနိုင်သောစာချုပ်စာတမ်းအရ စွဲဆိုသောအမှု ငွေပေးက စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး ပိုင်ဆိုင်ခွင့်စာချုပ်များ ပေးအပ်၍ ချေးငွေရလိုမှု၊ငွေမပေးက ပစ္စည်းရောင်းချပေးစေလိုမှုသည် ငွေရလိုမှုပင်ဖြစ်ပါသည်။
- တရားလိုထံမှ ရရန်ရှိသောငွေဖြစ်ရမည်၊ အစုစပ်လုပ်ငန်းကို ဖျက်သိမ်းပေးစေလိုမှု သို့မဟုတ် စာရင်းရှင်းပေးစေလိုမှု၊ အပေါင်ရွေးနှုတ်ပေးလိုမှု၊ လက်ကျန်ငွေရလိုကြောင်း တောင်းဆိုမှုသည် ငွေရလိုမှုများမဟုတ်ပေ၊
(၁၁) တရားပြိုင်သည် ကွဲပြားသောခုခံချေပ၇န် အကြောင်းပြချက်များအပေါ်ဖြစ်စေ၊သီးခြားကွဲပြားသောအ ကြောင်းချင်းရာများအပေါ် အခြေပြုသည့် ခုနှိမ်ချက်အပေါ်ဖြစ်စေ၊ အားကိုးအားထားပြုသောအခါ ယင်းတို့ကို ဖြစ်နိုင်သမျှ ကွဲကွဲပြားပြားသီးသီးခြားခြားဖေါ်ပြရမည်။ (အမိန့်၈ နည်း ၇)
(၁၂) တရားပြိုင်သည်ကွဲပြားသောခုခံချေပရန် အကြောင်းပြချက်များအပေါ်ဖြစ်စေ၊ သီးခြားကွဲပြားသော အ ကြောင်းခြင်းရာတွင်ဖြစ်စေ ပေါ်ပေါက်လာသည့်ခုခံချေပရန် အကြောင်းတခုကို ဆိုင်ရာတရားပြိုင်သို့မဟုတ် တရားလိုက မိမိချေလွှာတွင် တင်ပြနိုင်သည်။ 
(အမိန့်၈ နည်း ၈)
(၁၃) တရားပြိုင်တစ်ဦးက ချေလွှာတင်သွင်းပြီးနောက် ခုနှိမ်ခြင်းကို ခုခံချေပရန်မှတပါး မည်သည့်အဆိုအချေ ကိုမျှ တရားရုံး၏ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ၄င်း၊ တရားရုံးက သင့်သည့်ထင်မြင်သည့် စည်းကမ်းချက်များအရမဟုတ်ဘဲ၄င်း တင်သွင်းခြင်းမပြုရ၊ သို့သော် တရားရုံးသည် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို အမှုသည်တစ်ဦးဦးအား ချေလွှာသို့မ ဟုတ် နောက်ထပ်ချေလွှာတင်သွင်းစေ၇န် ဆင့်ဆိုနိုင်သည့်အပြင် ယင်းသို့တင်သွင်းရန်အချိန်ကိုလည်း သတ် မှတ်နိုင်သည်၊ 
(အမိန့်၈ နည်း ၉) ၊
(၁၄) ချေလွှာတင်သွင်းရန်ဆင့်ဆိုခြင်းခံရသော အမှုသည်တစ်ဦးဦးသည် တ၇ားရုံးကသတ်မှတ်ထားသည့်အ ချိန်အတွင်း တင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သောအခါ တ၇ားရုံးသည် ၄င်းအမှုသည်အား အရှုံးပေးသည့်စီရင်ချက်ချ မှတ်နိုင်သည်။ (အမိန့်၈ နည်း ၁၀) 
- အမှုစစ်ဆေးဆဲတွင် ပေါ်ပေါက်လာသောဖြစ်ရပ်များအရ ထုချေချက်အသစ်ကို တရားရုံးက လက်ခံစဉ်းစားနိုင်သည်၊ ဥပမာအားဖြင့် မယားခေါ်လိုမှုစွဲထားဆဲတွင် လင်ဖြစ်သူ နောက်မယားယူလျင် မယားသည်ထို အချက်ကို ဖြည့်စွက်ထုချေနိုင်သည်။
crd
ဗဟုသုတ မှတ်စု
Lawyer's Handbook
 

အခြား စိတ်ဝင်စားစရာ ဆောင်းပါးများ

Related Posts

ရဲစခန်းမှာ တပ်တဲ့ ပုဒ်မ က အတည်လား??

ရဲစခန်းမှာ တပ်တဲ့ ပုဒ်မ က အတည်လား??

ရာဇဝတ်မှု တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ရင် ရဲစခန်းမှာ တပ်တဲ့ ပုဒ်မ က အတည် မဟုတ်ပါဘူးရဲက အမှုဖြစ်စဥ်ကို စုံစမ်းဖို့ အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ပုဒ်မ တစ်ခုတပ်ပြီး စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်စွပ်စွဲခံရသူကို တရားရုံးကို တရားစွဲတင်တော့မည့် အချိန်မှာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ရဲအရာရှိရဲ့ တွေ့ရှိခ...

"ဧည့်စာရင်းတိုင်ဖို့ပျက်ကွက်ရင်

"ဧည့်စာရင်းတိုင်ဖို့ပျက်ကွက်ရင်

ပုဒ်မ-၂၇ အရကျပ်တစ်သောင်းထက်မပိုသောငွေဒဏ်ကိုချမှတ်ရမည်။ငွေဒဏ်ပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ထောင်ဒဏ်(၇)ရက်ထက်မပိုသောထောင်ဒဏ်ကျခံစေရန် သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးကချမှတ်ရမည်။"အရပ်ထဲလျှောက်ပြောနေကြသလိုဧည့်စာရင်းမတိုင်ရင်ထောင်ဒဏ်(၁)လတန်းချရမယ်တို့ ဘာတို့ဆိုတာ မဟုတ်...

"ငွေချေး ၊ ငွေယူသူများအတွက် သိကောင်းစရာ"

"ငွေချေး ၊ ငွေယူသူများအတွက် သိကောင်းစရာ"

ဒေါ်တင်မိုးခိုင် (ပြည်)ယခုခေတ်အခါတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်၍ အဆင်မပြေကြတော့သည့်အလျောက် ငွေကြေးများ ချေးငှားရယူ၍သုံးစွဲကြရာတွင် အချို့မှာ မိမိလုပ်ငန်း တကယ်အဆင်မပြေ၍ ချေးငှားရယူထားသော ငွေကြေး များကို ပြန် လည်မပေးဆပ်နိုင်ကြသော်လည်း ၊ အချို့မှ...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate