တရားဝင်ငွေတိုးချစားခွင့်ရချင်လျှင် -

13-Aug-21
တရားဝင်ငွေတိုးချစားခွင့်ရချင်လျှင် -
ငွေကြေးသည် လူ့ဘောင်နယ်ပယ်တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူမသေငွေမရှားဆိုသည့် စကားအတိုင်း လူအသက်ရှင်နေသ၍ ငွေမရှားသူများ ထုနဲ့ဒေးရှိသော်လည်းလူမသေခင်ငွေရှားပါးနေသူများမှာလည်း ဒုနဲ့ဒေးပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့
ကြောင့် တစ်ဦထံမှ တစ်ဦးက ငွေချေးဌားကြရခြင်း
မှာလည်း လူတို့နှင့် မကင်းနိုင်သော အရာပင် ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် ဥပဒေနှင့် အညီချေးငှားကြဖို့လိုပါသည်။ မိမိတို့၏ မိတ်ဆွေတစ်ဦးတစ်ယောက်သည်အမှန်တ
ကယ် ငွေကြေးအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေလျှင် မေတ္တာ
ဖြင့်ချေးငှားပေးခြင်းကို ဥပဒေကခွင့်ပြုထားပါသည်။ အတိုးရခွင့်မရှိပါ ။ 
သို့သော် တကယ့်လက်တွေ့တွင် မေတ္တာစစ်စစ်ဖြင့်ကူညီသူ အင်မတန်မှနည်းပါးပြီး အတိုးကိုမျှော်ကိုး၍ ဟန်ဆောင် စာချုပ်များချုပ်ဆိုကာ ချေးငှာကြခြင်း ၊ အပေါင်ခံကြခြင်းက ပို၍များပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်
ကြရာတွင်လည်း ဥပဒေနှင့် ဘောင်ဝင်စေရန် အမျိုးမျိုးသော စာချုပ်များကို ပြုလုပ်ချုပ်ဆိုကြပါသည်။
ငွေပြန်မရသည့်အခါ တရားတဘောင်ဖြစ်ကြ ရပါ
တော့သည်။ 
ထိုအခါ မိမိတို့ပြုလုပ်ထားသော ဟန်ဆောင်စာချုပ်များဖြင့် တရားစွဲဆိုပြိုင်ဆိုင်ကြတော့သည်။ 
တရားရုံး၏ အကူအညီကိုလာရောက်တောင်းခံသူသည် သန့်ရှင်းသော လက်ဖြင့် လာရောက်ရမည်ဟူ
သော တရားစီရင်ရေးမှုအရ မသန့်မရှင်းပြုလုပ်ထားသူများ အမှုရှုံးမည်မှာ အသေအချာပင်ဖြစ်ပါသည်။ 
မည်သူမှ မိမိတွင်မရှိသောအခွင့်အရေးကို မလိုချင်
သင့်ပါ ။ ထို့ကြောင့် မိမိတွင် အတိုးယူ၍ငွေချေးပိုင်
ခွင့် မရှိလျှင် မည်သူမှ အတိုးယူ၍ ငွေချေးငှားပေး
ခြင်းအားမပြုလုပ်သင့်ပါ ။ မဖြစ်မနေချေးပေးရမည့် မိတ်ဆွေရင်းချာများ ဖြစ်နေပါက အတိုးမယူဘဲ မေတ္တာသက်သက်ဖြင့်သာငွေချေးငှာလိုက်ပါ။ 
ငွေကြေးလိုအပ်နေသူများအနေဖြင့်လည်း တရား
ဝင် ချေးယူနိုင်သည့် ဘဏ်များ ၊ အမိန့်ရ အပေါင်
ဆိုင်များ ၊မှတ်ပုံတင် ငွေတိုးချစားခွင့်ရှိသူများ ထံမှ 
ချေးယူနိုင်ပါသည်။ 
ငွေရှင်များအနေဖြင့် ငွေချေးသည့် ကိစ္စကို လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့် အမှန် တကယ်လုပ်ကိုင် လိုပါက ၁၉၄၅ခုနှစ် ၊ ငွေတိုးချစားသူများ အက်ဥပဒေအရ 
မှတ်ပုံတင်၍ လုပ်ကိုင်ကြပါရန် အောက်ဖော်ပြပါ ငွေတိုးချစားခွင့် မှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားခြင်း ပုံစံအား 
ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။ 
(၆) ငွေတိုးချစားသူ - ဆိုသည်မှာ ၊ ဤအက်ဥပဒေတွင် အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြထားသည့် အတိုင်း ငွေထုတ်ချေးသည့် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူကို ဆိုလိုသည် ။ ထိုစကားရပ်တွင် ငွေတိုးချစားသူ၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များအပြင် အမွေဆက်ခံခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ ၊ အခြားနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အကျိုးဆက်ခံ သူများလည်း ပါဝင်ကြောင်း အဓိပါ္ပယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ 
တရားဝင်ငွေတိုးချစားခွင့်ပြုလုပ်လိုလျှင် စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ရုံး (မြေစာရင်းရုံး)တွင် မှတ်ပုံတင် သွင်းရပါမည်။
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
မှတ်ပုံတင်ရန်လျှောက်လွှာကို ၊ ပြဌာန်းထားသည့် ပုံစံအတိုင်း ရေးရမည့်ပြင် ၊ ပြဌာန်းထားသည့် ရုံးခွန်တော် အတွက် တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ရမည်။ 
ထ့ိုပြင်လျှောက်လွှာတွင် အောက်ပါတို့ကို ဖော်ပြရ
မည်။
(က) လျှောက်ထားသူ၏ အမည်နှင့်လိပ်စာ ။
(ခ) ငွေတိုးချစားသူအဖြစ် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာ၌ မိမိအသုံးပြုသည့် (သို့) အသုံးပြုလိုသည့် အမည်နှင့် အခေါ်အဝေါ် ။
(ဂ) မိမိ၏ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာ အဓိကဌာန၏လိပ်စာ၊ ထို့အပြင်ဌာနခွဲများရှိလျှင် ထိုဌာနခွဲများ၏ လိပ်စာများ ၊ ထို့အပြင် မိမိအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်သည့် ၊ သို့တည်းမဟုတ် လုပ်ကိုင်လိုသည့် ခရိုင်၊ (သို့) ခရိုင်များဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ ။
(ဃ) ပြဌာန်းထားသည့် အခြားအကြောင်းအရာများ ။
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာကို - 
(က) ငွေတိုးချစားသူက မိမိ၏ အလုပ်အကိုင်ကို 
ခရိုင်များတွင်ဖြစ်စေ၊ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် တဝှန်းလုံးတွင်ဖြစ်စေ ၊လုပ်ကိုင်ရန် ရည်ရွယ်လျှင်၊ 
ရန်ကုန်မြို့ရှိ မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ တင်သွင်းရမည်။
(ခ) ငွေတိုးချစားသူက မိမိ၏ အလုပ်အကိုင်ကို 
ခရိုင်တခု၏ နယ်နိမိတ်အတွင်း၌သာ လုပ်ကိုင်ရန်ရည်ရွယ် လျှင် ၊ ထိုခရိုင်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ (သို့) လက်အောက်မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံတင်သွင်းရ
မည်။ 
လျှောက်လွှာကို စည်းကမ်းတကျ တင်သွင်းလျှင် ၊ 
မှတ်ပုံတင် အရာရှိသည် ၊ ပုဒ်မ ၄ အရ ၊ မိမိထားရှိ
သော မှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် ၊ လိုအပ်သောရေးသွင်းချက်များကို ပြုပြီးနောက် ၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် တ
စောင်ကို ၊ ပြဌာန်းထားသည့်ပုံစံဖြင့် ရေးသား၍ ငွေတိုးချစားသူအား ထုတ်ပေးရမည် ဟုပါရှိပါသည်။ (၁၉၄၅ ခုနှစ်၊ငွေတိုးချေးစား သူများအက်ဥပဒေ)
တရား၀င်ငွေတိုးချစားခွင့်ရချင်လျှင် -
ငွေကြေးသည် လူ့ဘောင်နယ်ပယ်တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူမသေငွေမရှားဆိုသည့် စကားအတိုင်း လူအသက်ရှင်နေသ၍ ငွေမရှားသူများ ထုနဲ့ဒေးရှိသော်လည်းလူမသေခင်ငွေရှားပါးနေသူများမှာလည်း ဒုနဲ့ဒေးပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့
ကြောင့် တစ်ဦထံမှ တစ်ဦးက ငွေချေးဌားကြရခြင်း
မှာလည်း လူတို့နှင့် မကင်းနိုင်သော အရာပင် ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် ဥပဒေနှင့် အညီချေးငှားကြဖို့လိုပါသည်။ မိမိတို့၏ မိတ်ဆွေတစ်ဦးတစ်ယောက်သည်အမှန်တ
ကယ် ငွေကြေးအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေလျှင် မေတ္တာ
ဖြင့်ချေးငှားပေးခြင်းကို ဥပဒေကခွင့်ပြုထားပါသည်။ အတိုးရခွင့်မရှိပါ ။ 
သို့သော် တကယ့်လက်တွေ့တွင် မေတ္တာစစ်စစ်ဖြင့်ကူညီသူ အင်မတန်မှနည်းပါးပြီး အတိုးကိုမျှော်ကိုး၍ ဟန်ဆောင် စာချုပ်များချုပ်ဆိုကာ ချေးငှာကြခြင်း ၊ အပေါင်ခံကြခြင်းက ပို၍များပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်
ကြရာတွင်လည်း ဥပဒေနှင့် ဘောင်၀င်စေရန် အမျိုးမျိုးသော စာချုပ်များကို ပြုလုပ်ချုပ်ဆိုကြပါသည်။
ငွေပြန်မရသည့်အခါ တရားတဘောင်ဖြစ်ကြ ရပါ
တော့သည်။ 
ထိုအခါ မိမိတို့ပြုလုပ်ထားသော ဟန်ဆောင်စာချုပ်များဖြင့် တရားစွဲဆိုပြိုင်ဆိုင်ကြတော့သည်။ 
တရားရုံး၏ အကူအညီကိုလာရောက်တောင်းခံသူသည် သန့်ရှင်းသော လက်ဖြင့် လာရောက်ရမည်ဟူ
သော တရားစီရင်ရေးမှုအရ မသန့်မရှင်းပြုလုပ်ထားသူများ အမှုရှုံးမည်မှာ အသေအချာပင်ဖြစ်ပါသည်။ 
မည်သူမှ မိမိတွင်မရှိသောအခွင့်အရေးကို မလိုချင်
သင့်ပါ ။ ထို့ကြောင့် မိမိတွင် အတိုးယူ၍ငွေချေးပိုင်
ခွင့် မရှိလျှင် မည်သူမှ အတိုးယူ၍ ငွေချေးငှားပေး
ခြင်းအားမပြုလုပ်သင့်ပါ ။ မဖြစ်မနေချေးပေးရမည့် မိတ်ဆွေရင်းချာများ ဖြစ်နေပါက အတိုးမယူဘဲ မေတ္တာသက်သက်ဖြင့်သာငွေချေးငှာလိုက်ပါ။ 
ငွေကြေးလိုအပ်နေသူများအနေဖြင့်လည်း တရား
၀င် ချေးယူနိုင်သည့် ဘဏ်များ ၊ အမိန့်ရ အပေါင်
ဆိုင်များ ၊မှတ်ပုံတင် ငွေတိုးချစားခွင့်ရှိသူများ ထံမှ 
ချေးယူနိုင်ပါသည်။ 
ငွေရှင်များအနေဖြင့် ငွေချေးသည့် ကိစ္စကို လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့် အမှန် တကယ်လုပ်ကိုင် လိုပါက ၁၉၄၅ခုနှစ် ၊ ငွေတိုးချစားသူများ အက်ဥပဒေအရ 
မှတ်ပုံတင်၍ လုပ်ကိုင်ကြပါရန် အောက်ဖော်ပြပါ ငွေတိုးချစားခွင့် မှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားခြင်း ပုံစံအား 
ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။ 
(၆) ငွေတိုးချစားသူ - ဆိုသည်မှာ ၊ ဤအက်ဥပဒေတွင် အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြထားသည့် အတိုင်း ငွေထုတ်ချေးသည့် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူကို ဆိုလိုသည် ။ ထိုစကားရပ်တွင် ငွေတိုးချစားသူ၏ တရား၀င်ကိုယ်စားလှယ်များအပြင် အမွေဆက်ခံခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ ၊ အခြားနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အကျိုးဆက်ခံ သူများလည်း ပါ၀င်ကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ 
တရား၀င်ငွေတိုးချစားခွင့်ပြုလုပ်လိုလျှင် စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ရုံး (မြေစာရင်းရုံး)တွင် မှတ်ပုံတင် သွင်းရပါမည်။
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
မှတ်ပုံတင်ရန်လျှောက်လွှာကို ၊ ပြဌာန်းထားသည့် ပုံစံအတိုင်း ရေးရမည့်ပြင် ၊ ပြဌာန်းထားသည့် ရုံးခွန်တော် အတွက် တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ရမည်။ 
ထိ့ုပြင်လျှောက်လွှာတွင် အောက်ပါတို့ကို ဖော်ပြရ
မည်။
(က) လျှောက်ထားသူ၏ အမည်နှင့်လိပ်စာ ။
(ခ) ငွေတိုးချစားသူအဖြစ် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာ၌ မိမိအသုံးပြုသည့် (သို့) အသုံးပြုလိုသည့် အမည်နှင့် အခေါ်အဝေါ် ။
(ဂ) မိမိ၏ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာ အဓိကဌာန၏လိပ်စာ၊ ထို့အပြင်ဌာနခွဲများရှိလျှင် ထိုဌာနခွဲများ၏ လိပ်စာများ ၊ ထို့အပြင် မိမိအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်သည့် ၊ သို့တည်းမဟုတ် လုပ်ကိုင်လိုသည့် ခရိုင်၊ (သို့) ခရိုင်များဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ ။
(ဃ) ပြဌာန်းထားသည့် အခြားအကြောင်းအရာများ ။
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာကို - 
(က) ငွေတိုးချစားသူက မိမိ၏ အလုပ်အကိုင်ကို 
ခရိုင်များတွင်ဖြစ်စေ၊ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် တဝှန်းလုံးတွင်ဖြစ်စေ ၊လုပ်ကိုင်ရန် ရည်ရွယ်လျှင်၊ 
ရန်ကုန်မြို့ရှိ မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ တင်သွင်းရမည်။
(ခ) ငွေတိုးချစားသူက မိမိ၏ အလုပ်အကိုင်ကို 
ခရိုင်တခု၏ နယ်နိမိတ်အတွင်း၌သာ လုပ်ကိုင်ရန်ရည်ရွယ် လျှင် ၊ ထိုခရိုင်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ (သို့) လက်အောက်မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံတင်သွင်းရ
မည်။ 
လျှောက်လွှာကို စည်းကမ်းတကျ တင်သွင်းလျှင် ၊ 
မှတ်ပုံတင် အရာရှိသည် ၊ ပုဒ်မ ၄ အရ ၊ မိမိထားရှိ
သော မှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် ၊ လိုအပ်သောရေးသွင်းချက်များကို ပြုပြီးနောက် ၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် တ
စောင်ကို ၊ ပြဌာန်းထားသည့်ပုံစံဖြင့် ရေးသား၍ ငွေတိုးချစားသူအား ထုတ်ပေးရမည် ဟုပါရှိပါသည်။ (၁၉၄၅ ခုနှစ်၊ငွေတိုးချေးစား သူများအက်ဥပဒေ)
ကူးယူတင်ပြပါသည်။
 

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate